N318: Varsseveld - Aalten - Winterswijk

Voor 2021 staat groot onderhoud gepland op de N318 tussen Varsseveld en Winterswijk. Tussen Varsseveld en de rotonde Aladnaweg, de Rondweg in Aalten en tussen km 12.10 en de Morgenzonweg vervangen we de deklaag. Naast het onderhoud voeren we gelijktijdig enkele aanpassingen aan de weg uit ter verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.

Onderhoudswerkzaamheden

 • Het vervangen van de huidige asfaltdeklagen op diverse plekken.
 • Het repareren en schoonmaken van de tunnel onder de Hamelandroute.
 • Reparaties aan de Berenschotbruggen.
 • Bestaande verlichting vervangen voor LED-verlichting.

Aanpassingen en verbeteringen aan de weg

Varsseveld – Aalten

 • Aanleggen van 4 verplichte landbouwpasseerhavens.
 • Instellen van een inhaalverbod voor de gehele weg.
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van zijwegen voor grote voertuigen en verminderen van het aantal aansluitingen voor het verkeer uitgezonderd fietsers.

Rondweg Aalten

 • Doortrekken parallelweg vanaf de Bredevoortsestraatweg tot en met de inrit van de atletiekvereniging AVA.
 • Aanbrengen voorzieningen voor bescherming waterwingebied, tussen Bredevoortsestraatweg en Hamelandweg, door een filtrerende constructie naast de rijbaan te maken.

Aalten - Winterswijk

 • Aanpassen verkeerslichten Tolhuisweg. We maken een extra opstelstrook op de Tolhuisweg. De fietsoversteek bundelen we aan de noordzijde van het kruispunt en de zuidelijke fietsoversteek verdwijnt.
 • Aanpassen oversteek Stationsweg. Deze verbreden we zodat fietsers en landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren.
 • Aanbrengen voorzieningen voor bescherming waterwingebied, km. 14.9 en 15.70 ter hoogte van Miste, door een filtrerende constructie naast de rijbaan te maken.

Misterweg tussen de Eekelerweg en de rotonde Rondweg Zuid

Voor de bedrijven Obelink, de Vlijt en HSF Winterswijk is het een uitdaging om in te voegen op het verkeer op de Misterweg zonder daardoor het verkeer op de parallelweg te hinderen. Met de gemeente Winterswijk, bedrijven en direct aanwonenden doen we onderzoek naar duurzame oplossingen voor dit probleem. Bewoners en bedrijven nodigen we uit om actief mee te denken hoe het wegvak kin te delen. Eind 2019 hopen wij een uitgewerkt ontwerp te hebben. De bedoeling is om in 2022 dit wegvak aan te passen.

Bomen

In het kader van de verkeersveiligheid moeten bomen op voldoende afstand van de weg staan. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ernstige ongevallen aanzienlijk afneemt wanneer op een 80 km/uur weg minder obstakels staan op korte afstand van de weg. De provincie hanteert hiervoor een protocol waarin niet alleen wordt gekeken naar de plek van de boom maar ook naar de landschappelijke kwaliteit.

De bomen langs de N318 staan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid weliswaar binnen de obstakelvrije afstand van 4,50m, maar vormen geen direct gevaar voor de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit de verkenning die we hebben gedaan. Deze bomen blijven staan. Echter daar waar we de parallelweg tussen de Bredevoortsestraatweg naar de inrit van de atletiekvereniging verlengen en het kruispunt ter hoogte van de Tolhuisweg aanpassen, is het noodzakelijk om bomen weg te halen. Het gaat hierbij om in totaal 11 bomen.  

Planning

Wegvak tussen Varsseveld en Eekelerweg

 • September 2019: Vaststellen van de definitieve aanpassingen en onderhoud.
 • September 2019 – december 2020: Planvoorbereidingsfase.
 • 2021: Uitvoeren werkzaamheden.

Wegvak tussen Eekelerweg en Rotonde Rondweg Zuid

 • September 2019 – januari 2020: Uitwerken plannen Eekelerweg – Rondweg Zuid.
 • Juni 2020: Besluit over de aanpassingen op de Misterweg tussen de Eekelerweg Rondweg Zuid.
 • September 2020 – december 2021: Planvoorbereidingsfase.
 • 2022: Uitvoering werkzaamheden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.