Ontwerp-vergunning 2 windmolens Nijmegen

5-9-2018 windmolen

ENGIE wil op het terrein van de voormalige Centrale Gelderland in Nijmegen 2 windmolens bouwen. Zij vraagt de provincie Gelderland om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan én bouwen. Gedeputeerde Staten (GS) stelden het ontwerp-besluit vast voor dit Windpark De Groene Delta. Conclusie is dat het windpark voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en aan de bouwkundige eisen.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan in de periode van 13 september tot en met 24 oktober 2018 een zienswijze indienen. Op 1 oktober 2018 is er een inloopbijeenkomst in zaal Bouillon op het terrein van het Honigcomplex in Nijmegen. Daar beantwoorden medewerkers van de provincie tussen 18.30 en 20.30 uur vragen en geven een toelichting op het ontwerp-besluit. Op basis van ingediende zienswijzen verwachten GS naar verwachting eind 2018 / begin 2019 een definitief besluit te nemen over de omgevingsvergunning.

Afwijken bestemmingsplan en bouwen

Het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens staat geen windmolens toe. De provincie is het bevoegde gezag voor het terrein van de elektriciteitscentrale die hier eerst was. De provincie neemt dan ook een besluit over de aanvraag. Onderdeel van de aanvraag van ENGIE is een uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten. GS hebben deze onderzoeken getoetst op kwaliteit en volledigheid. GS concluderen in het ontwerp-besluit dat het windpark De Groene Delta voldoet aan de wettelijke milieunormen. Wel nemen ze een aantal aanvullende voorschriften in de omgevingsvergunning op. Het gaat om voorschriften voor onder meer het uiterlijk, de afmetingen en de veiligheid van de windturbines.

Natuur

ENGIE vraagt ook een vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming bij de provincie aan. Dit in verband met de afstand tot het Natura 2000-gebied Rijntakken en de mogelijke effecten op beschermde diersoorten (met name vogels en vleermuizen). Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat de effecten van de windturbines op de natuur aanvaardbaar zijn. Om die reden namen GS naast de ontwerp-omgevingsvergunning ook een ontwerp-besluit op grond van de Wet natuurbescherming.

De Groene Delta

Tot 2015 was op het terrein van het bedoelde windpark de (elektriciteits-)Centrale Gelderland actief. Deze centrale sloot als onderdeel van het landelijke Energieakkoord uit 2013 en wordt nu gesloopt. ENGIE startte laatst met het opnieuw ontwikkelen van het terrein. Het opwekken van duurzame energie is hier onderdeel van. Zo liggen er al 4.000 zonnepanelen en komen er nog 4.800 bij. De locatie van de windmolens is in de Omgevingsvisie Gelderland aangewezen als locatie voor windenergie. Met een vermogen van circa 5 tot 9 megawatt dragen de windmolens bij aan de provinciale taakstelling van 230,5 megawatt windenergie in 2020. En het streven naar energieneutraliteit in 2050. De verwachting is dat de windmolens ongeveer 5.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

Terug naar nieuwsoverzicht