Ontgronding, vergunning

Een ontgronding is het verlagen van de (waterbodem) of het weghalen van een grondlaag. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving. In deze gevallen dient u te beschikken over een vergunning. Deze vraagt u bij ons aan.

Voorwaarden

Let op: in sommige gevallen kunt u volstaan met het doen van een melding. Raadpleeg daarvoor de pagina Ontgronding, melding.

Let op: u moet bij de aanvraag een m.e.r. beoordelingsbesluit voegen. Dit besluit moet u bij ons aanvragen vóórdat u de vergunningaanvraag indient. U doet dat door ons een aanmeldingsnotitie te sturen met het verzoek hierover een besluit te nemen. Wij hebben daar geen formulier voor. Zie voor een voorbeeld van zo'n notitie de website van Kenniscentrum InfoMil.

Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

U kunt een vergunning aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • de ongronding past binnen het bestemmingsplan. Als dat niet zo is, moet de gemeente aangeven mee te werken en deze aan te passen
 • er vindt een natuurtoets/quickscan natuur plaats. Een natuurtoets is bedoeld om te kijken of de ontgronding effect heeft op de bestaande natuurwaarden
 • bij grote ontgrondingen (delfstoffenwinningen) is hydrologisch onderzoek gedaan. Voor kleinschalige ontgrondingen is overlegd met het Waterschap, dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in het betreffende gebied
 • de bodemkwaliteit is in een verkennend bodemonderzoek bekeken, tenzij uit de bodemkaart blijkt dat dit in orde is. 

Het Aanvraagformulier vergunning Ontgrondingenwet (zie onder 'Vergunning aanvragen') bevat een volledig overzicht van de voorwaarden. 

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • een m.e.r. beoordelingsbesluit. Dit besluit moet u bij ons aanvragen voordat u de vergunningaanvraag indient (zie onder "Voorwaarden").
 • een kadastraal bericht object (niet ouder dan een half jaar) van elk perceel waarop de aanvraag betrekking heeft
 • een tekening met kadastrale aanduiding van het te ontgronden en in te richten terrein, waarop met een markering het te ontgronden terrein en de eventueel aan te leggen depots zijn aangegeven. De tekening is voorzien van een schaalaanduiding en een noordpijl
 • een topografisch kaartfragment op A4-formaat (schaal 1:25.000) waarop het te ontgronden terrein gemarkeerd is en met een pijlaanduiding is aangegeven
 • een plantekening, bestaande uit een bovenaanzicht met representatieve dwarsprofielen, die de feitelijke ontgronding en de herinrichting aangeven
 • een archeologisch adviesdocument en, indien van toepassing, een archeologisch onderzoeksrapport, conform KNA
 • een bodemonderzoek, uitgevoerd conform de NEN-5740-strategie
 • een onderzoek naar de flora- en faunawaarden van het gebied
 • in geval het winning van oppervlaktedelfstoffen betreft: een document waaruit blijkt dat er maatschappelijk draagvlak bestaat voor de aangevraagde ontgronding
 • in geval van zand- of grindwinning dieper dan 8 meter: een onderzoek naar de stabiliteit van de taluds conform CUR-aanbeveling 113.

Het Aanvraagformulier vergunning Ontgrondingenwet (zie onder "Vergunning aanvragen") bevat een volledig overzicht van aan te leveren informatie. 

Vooroverleg met de provincie

Wij adviseren u een vooroverleg te voeren met ons. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Voor het inplannen van een vooroverleg neemt u contact op met de provincie Gelderland.

Voorafgaand aan de afspraak vragen wij u het concept-aanvraagformulier in te vullen. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, zal tussen 9 september en 12 november 2021 tijdelijk uitgeschakeld zijn.

Vergunning aanvragen

U moet een m.e.r. beoordelingsbesluit bij ons aanvragen voordat u de vergunningaanvraag indient (zie onder "Voorwaarden"). U kunt uw vergunning aanvragen via het webformulier. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Tijdpad en kosten

Wij hebben 26 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Meestal krijgt u binnen 2 weken een bericht of de aanvraag compleet is en of wij deze in behandeling nemen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Wanneer er al een akkoord is met het waterschap, de natuurbescherming en gemeente maken wij sneller een ontwerpbesluit.

Bij het aanvragen van de vergunning, betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland. Op het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend, moet u hierover leges betalen. Het maakt daarbij niet uit of wij de vergunning verlenen of niet. 

Afhandeling aanvraag

De afhandeling doorloopt de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen 
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen wij bij de behandelingsduur op
 • wij publiceren het ontwerpbesluit. Een ieder kan binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Als er geen zienswijzen komen, maken wij uw vergunning definitief 
 • wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden of degenen die een zienswijze hebben ingebracht kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de Raad van State
 • toezicht op de uitvoering van de door ons verleende ontgrondingsvergunningen doen de toezichthouders van de provincie.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.