Ontgronding, melding

Een ontgronding is het verlagen van de (waterbodem) of het weghalen van een grondlaag. Voor ontgrondingen dient u in principe te beschikken over een vergunning, zie daarvoor de pagina Ontgronding, vergunning. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen. Deze melding doet u bij ons.

Voorwaarden

U moet een melding doen als u voldoet aan deze voorwaarden:

Toevoegen

Zorg ervoor dat als u de melding gaat doen, u onderstaande gegevens bij de hand heeft. Hierdoor kunt u de procedure sneller doorlopen.

 • Technische tekening.
  Deze tekening geeft een bovenaanzicht en enkele dwarsprofielen weer. Daarop moeten de insteeklijnen, de taludhellingen en de bodemdiepten ten opzichte van NAP zijn aangegeven van de feitelijke ontgronding en in te richten terrein. Daarnaast moet met een arcering het te ontgronden terrein en de eventueel aan te leggen depots zijn aangegeven. De tekening bevat ook een topografische ondergrond, schaalaanduiding en een noordpijl.
 • Topografisch kaartfragment
  Kaart op A4-formaat (schaal 1:25.000), waarop de ontgronding gearceerd en met een pijlaanduiding is aangegeven. U mag in plaats hiervan ook een XML of *.dwg bestand van de ontgronding uploaden.
 • Kadastrale tekening waarop met een lijnarcering het te ontgronden terrein is aangegeven.
 • Overzicht van de kadastrale percelen en de eigenaren. Vermeld hierin per perceel de kadastrale gemeente, sectie en het kadastraal nummer. Geef ook aan of de eigenaar geïnformeerd is.
 • Kadastraal bericht object (niet ouder dan een half jaar) van elk perceel waarop de melding betrekking heeft.

Voor een volledig overzicht van de aan te leveren gegevens verwijzen wij u naar het meldingsformulier (zie hieronder bij "Melding indienen").

Melding indienen

U kunt uw melding doen met het formulier melding vrijgestelde ontgrondingen. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

U kunt voor het melden of beëindigen van een ontgronding gebruik maken van het formulier. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze (of uw gemachtigde) door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer

Tijdpad en kosten

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Hierin staat dat u na 2 weken kunt starten met uw werkzaamheden, tenzij wij binnen deze termijn aangeven dat de melding niet akkoord is. De melding moet dus uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de aanvang van de voorgenomen ontgronding bij ons zijn ingediend.

Er zijn geen kosten aan deze melding verbonden.

Afhandeling melding

De afhandeling verloopt als volgt: 

 • als de melding compleet is en tijdig is ingediend kunt u zonder tegenbericht na 2 weken starten met de werkzaamheden
 • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De wettelijke beslistermijn van 4 weken is opgeschort tot het moment waarop wij de gevraagde gegevens hebben ontvangen
 • mocht blijken dat  de melding niet voldoet aan de vrijstellingscriteria dan kunnen wij aangeven dat de melding niet akkoord is of extra voorschriften aan de instemming verbinden. Zodoende kunnen wij de melding binnen 2 weken na ontvangst alsnog weigeren of wijzigen.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.