Ontgronding, melding

Een ontgronding is het verlagen van de (waterbodem) of het weghalen van een grondlaag. Voor ontgrondingen dient u in principe te beschikken over een vergunning, zie daarvoor de pagina Ontgronding, vergunning. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen. Deze melding doet u bij ons.

Voorwaarden

U moet een melding doen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • de omvang van de ontgronding is 1.000 m³ of meer
 • het betreft een van de volgende ontgrondingen:
  • ontgronding van ten hoogste 3 meter diep met een oppervlakte van maximaal 3.000 m² en een volume van ten hoogste 3.000 m³
  • ontgrondingen van ten hoogste 3 meter diep die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het geldende bestemmingsplan, inpassingsplan of ontheffing op grond van de Wet ruimtelijke ordening
  • ontgrondingen voor het realiseren of wijzigen van natuurbouwprojecten van ten hoogste 0,50 meter diep
  • het aanleggen of verbreden van watergangen voor de verbetering van de waterhuishouding van ten hoogste 3 meter diep, waarbij bij aanleg en bij verbreding de bovenbreedte ten hoogste 10 meter bedraagt
  • de aanleg van natuurvriendelijke oevers mits deze beperkt blijven tot een strook van ten hoogste 10 meter voor iedere oever uit de insteek van de watergang.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • een tekening met kadastrale aanduiding van het te ontgronden en in te richten terrein, waarop met een markering het te ontgronden terrein en de eventueel aan te leggen depots zijn aangegeven. De tekening is voorzien van een schaalaanduiding en een noordpijl
 • een topografisch kaartfragment op A4-formaat (schaal 1:25.000) waarop het te ontgronden terrein gemarkeerd en met een pijlaanduiding is aangegeven
 • een kadastraal bericht object (niet ouder dan een half jaar) van elk perceel waarop de aanvraag betrekking heeft.

Voor een volledig overzicht van de aan te leveren gegevens verwijzen wij u naar het meldingsformulier (zie hieronder bij "Melding indienen").

Melding indienen

U kunt uw melding doen met het formulier melding vrijgestelde ontgrondingen. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

U kunt voor het melden of beëindigen van een ontgronding gebruik maken van het formulier. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze (of uw gemachtigde) door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer

Tijdpad en kosten

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Hierin staat dat u na 2 weken kunt starten met uw werkzaamheden, tenzij wij binnen deze termijn aangeven dat de melding niet akkoord is. De melding moet dus uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de aanvang van de voorgenomen ontgronding bij ons zijn ingediend.

Er zijn geen kosten aan deze melding verbonden.

Afhandeling melding

De afhandeling verloopt als volgt: 

 • als de melding compleet is en tijdig is ingediend kunt u zonder tegenbericht na 2 weken starten met de werkzaamheden
 • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De wettelijke beslistermijn van 4 weken is opgeschort tot het moment waarop wij de gevraagde gegevens hebben ontvangen
 • mocht blijken dat  de melding niet voldoet aan de vrijstellingscriteria dan kunnen wij aangeven dat de melding niet akkoord is of extra voorschriften aan de instemming verbinden. Zodoende kunnen wij de melding binnen 2 weken na ontvangst alsnog weigeren of wijzigen.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.