Onderzoek Wisselse Veen naar soorten tot 9000 jaar geleden

6-2-2019 man in gegraven gat en man op hurken naast het gat

Welke plantensoorten kwamen duizenden jaren geleden voor in het Wisselse Veen bij Epe? De nieuwe onderzoekstechniek: e-DNA-technologie geeft ons het antwoord. Hiermee is het mogelijk sporen van bomen en planten te onderzoeken. Met die gegevens willen we de kansen voor natuurherstel in kaart brengen. Maandag 4 februari 2019 ging de schop de veengrond in.

Boomwortel van 8000 jaar oud

Aan de hand van een 2 meter diepe kuil in het Wisselse Veen lieten landschapsecoloog Harm Smeenge (Bosgroepen) en ecoloog Kees van Bochove (Datura) de ontwikkeling van landschap in de afgelopen 9.000 jaar zien. Het eDNA (environmental DNA) onderzoek naar de bodemlagen geeft mogelijk extra informatie over de aanwezige flora door de eeuwen heen. Ze namen verschillende bodemmonsters op verschillende dieptes. Die zijn nu naar het lab voor onderzoek. Uit de kuil kwam ook een wortel tevoorschijn van een dennenboom van minstens 8.000 jaar oud.

Bijzonder veenlandschap

Het afgelopen jaar voerden de Bosgroepen een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) in het Wisselse Veen uit. Dat deden zij in opdracht van provincie Gelderland. Een LESA brengt gestructureerd in beeld hoe een gebied functioneert. Bijvoorbeeld: hoe is de bodemopbouw, hoe lopen de grondwaterstromen, waar komt kwel aan de oppervlakte? Dit geeft inzicht in kansen voor natuurherstel en -ontwikkeling. Bij dit onderzoek troffen ze bij toeval op 2 plekken in het gebied een bijzonder veenlandschap aan. Dit veen is destijds niet door de turfstekers afgegraven, omdat het al in de middeleeuwen overstoven was door zand. Hierdoor zijn alle bodemlagen intact gebleven. Met de eDNA-technologie kunnen nu andere sporen van bomen en planten worden onderzocht. Dit geeft mogelijk nog breder inzicht in de historische ecologie; de samenwerking tussen bodem, mens en natuur door de jaren heen.

Uniek doorstroomveen

Het Wisselse Veen is een bijzonder overgangsgebied tussen het hoger gelegen bos en soortenrijke heide op de Veluwe en de lagergelegen graslanden. Typerend voor het gebied is het omhoogkomen van kwelwater uit de Veluwe. Uniek is het doorstroomveen en de enige locatie op de Veluwe waar dit veen voorkomt. Een deel van het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het overige deel ligt in het Gelders Natuurnetwerk. Om de bijzondere natuur te behouden, beschermen en herstellen, zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de unieke waterhuishouding verder tot zijn recht kan komen. De provincie werkt hieraan samen met Geldersch Landschap en Kasteelen, gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe.

Terug naar nieuwsoverzicht