Voorstel coördinatiebesluit Railterminal Gelderland

20-2-2020 Railterminal

Gedeputeerde Staten leggen voor de Railterminal Gelderland een coördinatiebesluit voor aan Provinciale Staten. Het coördinatiebesluit regelt dat verschillende besluiten en vergunningen tegelijk dezelfde procedure doorlopen. Daarmee leggen we de besluiten en vergunningen die nodig zijn voor de aanleg van Railterminal Gelderland (RTG), tegelijk ter inzage. Dit betekent dat u maar 1 zienswijze hoeft in te dienen en eventueel maar 1 keer beroep hoeft in te dienen bij de Raad van State. Dit levert duidelijkheid en tijdswinst op.

Verschillende fasen

We leggen deze besluiten en vergunningen in verschillende fasen ter inzage. Het besluit dat in maart 2020 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, gaat over het inpassingsplan, het Besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder, de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming en de vergunning op grond van de Waterwet. In latere fasen volgt onder meer de omgevingsvergunning.

Fase 1: inpassingsplan en vergunningen

De aanleg van de RTG zorgt voor lichte stikstofuitstoot op de 2 nabijgelegen natuurgebieden Veluwe en Rijntakken. De provincie moet daarom een passende beoordeling en een milieueffectrapport maken. Daarom leggen we het ontwerp-inpassingsplan samen met een Besluit hogere waarden opnieuw ter inzage. Met een Besluit hogere waarden mag onder voorwaarden de geluidsbelasting bij 3 woningen hoger zijn dan in de Wet geluidhinder staat. Daarnaast leggen we 2 ontwerpvergunningen, op basis van de Wet natuurbescherming en de Waterwet, ter inzage. We vragen aan Provinciale Staten om deze vergunningen en besluiten in de eerste fase dezelfde procedure te laten doorlopen, waardoor u uw zienswijze en eventueel beroep bij 1 postbus kunt indienen.

Fase 2: uitvoeringsbesluiten

Als de RTG daadwerkelijk wordt aangelegd, zijn er meerdere vergunningen nodig. Ook deze vergunningen kunnen we met dit besluit gaan regelen. Door het coördinatiebesluit doorlopen ook deze vergunningen dezelfde procedure. Hiermee starten we veel later, na de vaststelling van het inpassingsplan.

Bevoegdheid omgevingsvergunning

In de aanvullende afspraken op de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie spraken we af dat de bevoegdheid van de omgevingsvergunning bij de provincie komt te liggen. Om dit officieel te regelen, vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om dit ook te besluiten. Dit besluit wordt samen met het coördinatiebesluit aan Provinciale Staten voorgelegd. Provinciale Staten nemen hierover naar verwachting op 18 maart 2020 een besluit.

Terug naar nieuwsoverzicht