Verscherpt toezicht onderwaterstortplaats

8-12-2020

Provincie Gelderland stelt onderwaterstortplaats De Ingensche Waarden (DIW) in de gemeente Buren onder verscherpt toezicht. Het bedrijf heeft zwaarder verontreinigd slib gestort dan is toegestaan op grond van de omgevingsvergunning. We hebben direct onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten op de  volksgezondheid en de omgeving. Uit een eerste onderzoek blijkt vooralsnog dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. We gaan bodem en water 4 keer per jaar controleren om dit in de gaten te blijven houden. 

Reguliere controles

De Ingensche Waarden (DIW) is een onderwaterstortplaats voor baggerspecie en valt onder ons toezicht. De omgevingsdienst voert het toezicht uit. Uit reguliere controles door de omgevingsdienst kwamen vermoedens naar voren dat dat De Ingensche Waarden in 2018 de vergunningvoorschriften voor het storten van baggerspecie in de zandwinput langs de Rijn heeft overtreden. Dit gaf aanleiding voor verder onderzoek.

Diepgaand Administratief Toezicht

De omgevingsdienst heeft vervolgens Diepgaand Administratief Toezicht (DAT) uitgevoerd over het jaar 2018. Hiervoor zijn veel gegevens bekeken, zoals de bedrijfs- en de financiële administratie van DIW. Alle documenten van 7 projecten waar baggerspecie is gestort, zijn gecontroleerd. Bij 2 projecten is baggerspecie gestort die zwaarder is verontreinigd dan toegestaan op basis van de omgevingsvergunning. De overschrijdingen hadden betrekking op zware metalen en bestrijdingsmiddelen. Bij 3 andere projecten was de administratie niet volledig, zodat niet kan worden getoetst of de gestorte baggerspecie aan de vergunning voldoet. 2 projecten waren helemaal in orde.

Extra toezicht en dwangsom

De overtreding is voor ons onacceptabel. Daarom leggen we een aantal maatregelen op. Eén daarvan is een last onder dwangsom: De Ingensche Waarden mag geen baggerspecie meer accepteren die niet past binnen de voorwaarden van de vergunning, anders moet het bedrijf de dwangsom betalen. Daarnaast staat het bedrijf onder verscherpt toezicht. Dat wil zeggen dat voordat baggerspecie wordt aangevoerd, het bedrijf alle relevante documenten aan de omgevingsdienst moet voorleggen. Ook moet DIW alle stortingen in 2018 en in de eerste helft van 2019 doorlichten en voorleggen aan de omgevingsdienst en de gestorte vervuilde slib blijven monitoren om schade voor milieu en omgeving te voorkomen.

Nieuwe eigenaar

Alle vastgestelde overtredingen zijn uit 2018. Het bedrijf heeft sindsdien een nieuwe eigenaar gekregen. Het bedrijf heeft aangegeven volledige medewerking te verlenen aan verder onderzoek. Zo gaat De Ingensche Waarden een extern onderzoeksbureau opdracht geven om de milieueffecten van de stortingen met overschrijdingen van de normen te onderzoeken. Ook brengt DIW alle stortingen uit 2018 en 2019 in kaart.

Openbaar maken onderzoek

We willen het DAT-onderzoek openbaar maken. Daarbij moeten we ons houden aan de regels van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat DIW de kans krijgt om naar de rechter te stappen om openbaarmaking te voorkomen. Als dit niet gebeurt, maken we het rapport openbaar.  

Terug naar nieuwsoverzicht