Tot 2030 voldoende locaties voor woningbouw

9-6-2021

De woningnood in Gelderland is hoog: tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Aan voldoende geschikte bouwlocaties in Gelderland ligt het niet, zo blijkt uit het recent verschenen rapport van ABF Research. Maar er is meer nodig voor versnelling.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inventariseert onderzoeksbureau ABF 2 keer per jaar de zogeheten plancapaciteit. Hierbij wordt gekeken naar de vastgestelde woningbouwplannen en potentiële locaties voor woningbouw. De recent verschenen ‘Inventarisatie Plancapaciteit Mei 2021’ laat zien dat binnen onze provincie de plancapaciteit in verhouding sterk is toegenomen. Er zijn voorlopig dus voldoende bouwlocaties om de woningnood tegen te gaan.

Extra investeringen en capaciteit

Om de woningbouw daadwerkelijk te versnellen en de woningnood tegen te gaan, is meer nodig. Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening gehouden worden met zaken als infrastructuur, bereikbaarheid en mobiliteit. Maar ook de energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit maakt de realisatie van nieuwe woningen complex en kostbaar. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Tegelijkertijd willen we de woningen betaalbaar houden en speelt het tekort aan mensen bij gemeenten en bouwbedrijven een belangrijke rol in de vertraging van woningbouwplannen.

Versnellen woningbouw

Daarom dragen we met  het Actieplan Wonen bij aan versnelling van de woningbouw én meer betaalbare en flexibele woningen. Samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars zetten we onze schouders onder deze complexe opgave.

We gaan op zoek naar nieuwe vormen van woningbouw zoals conceptbouw, waar minder investeringen en menskracht voor nodig is. Dankzij de Gelderse cofinanciering Woningbouwimpuls kunnen we woningbouwprojecten met een aantoonbaar financieel tekort verder helpen. Ook kunnen gemeenten extra capaciteit of expertise inhuren met hulp van de hiervoor bestemde provinciale subsidie en komt er een versnellingsteam voor het versnellen van grote woningbouwprojecten.

Ondersteuning vanuit het Rijk nodig

Samen met provincie Overijssel hebben we in een brief aan het nieuwe kabinet de helpende hand uitgestoken om de woningnood aan te pakken. Met concrete oplossingen en voldoende locaties. Maar we zijn er nog niet. Alleen ondersteuning vanuit de provincies en het Actieplan Wonen is niet voldoende. Daarom vragen we de nieuwe regering om mee te investeren. Zodat we gezamenlijk voldoende én betaalbare woningen kunnen bouwen.

Lees hier meer over de brief aan het Rijk

Terug naar nieuwsoverzicht