Schone energie in de regio Arnhem Nijmegen

12-3-2021

6 energieregio’s werken in Gelderland samen aan plannen voor het opwekken van zonne- en windenergie. Provincie Gelderland is partner en medebeslisser bij het maken van de plannen. De regio Arnhem Nijmegen presenteerde als eerste Gelderse regio haar bod. De regio wil 1,62 Terawattuur (TWh) schone energie opwekken in 2030 en geeft nu aan waar ze dat wil doen.

Samenwerking

Jan van der Meer, gedeputeerde Klimaat en Energietransitie: “De samenwerking tussen gemeenten is essentieel. We moeten goede afspraken maken op regionaal niveau. Dan kunnen we in Gelderland ook echt de goede plekken benutten voor windmolens en zonnevelden.”

Harriët Tiemens, bestuurlijk voorzitter RES Arnhem Nijmegen: “Ons uitgangspunt is om het opwekken van elektriciteit samen met de samenleving te doen en dit te combineren met andere onderwerpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit en landbouw. Zo boek je én klimaatwinst én haal je andere belangrijke doelen.”

Optelsom

Het bod van 1,62 TWh energieopbrengst is een optelsom van 0,49 TWh zonnepanelen op grote daken, 0,93 TWh zonnevelden en windturbines binnen regionale zoekgebieden en 0,20 TWh buiten regionale zoekgebieden. Zoekgebieden zijn globale gebieden waar windmolens en zonnevelden kunnen komen. De verdeling tussen zonne- en windenergie is: 89% zonne-energie en 11% windenergie. In de afgelopen periode zijn nieuwe verkenningsgebieden voor windturbines in beeld gekomen, die de komende tijd verder onderzocht worden. Daarmee kan deze verdeling zich ontwikkelen naar 73% zonne-energie en 27% windenergie.

Warmtebronnen

Omdat we onze huizen en gebouwen op andere manieren gaan verwarmen, staat er in de RES 1.0 ook welke andere warmtebronnen we kunnen gebruiken. Regio Arnhem Nijmegen ziet mogelijkheden in lokale warmtenetten en bovenlokale restwarmtebronnen en heeft 5 kansrijke warmteclusters in beeld.

Inwoners denken mee

Inwoners konden de afgelopen jaren meedenken over globale gebieden (zoekgebieden) waarin windmolens en zonnevelden kunnen komen. De aankomende jaren worden de plannen duidelijker en gaat het over specifieke locaties en projecten. De omgeving van nieuwe zonne- of windprojecten moet de mogelijkheid krijgen eigenaar te worden. De gemeenten van regio Arnhem Nijmegen streven naar minimaal 50% lokaal eigendom van de energieproductie. Inwoners blijven betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Besluitvorming

Tussen maart en juni 2021 nemen gemeenteraden, algemene besturen van de waterschappen een besluit over de Regionale Energiestrategie. In april 2021 nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de RES 1.0 van 4 regio’s, en in september 2021 van nog eens 2. Provinciale Staten besluiten hierover in juni en november 2021. Het werk is dan niet af. De strategie wordt steeds aangevuld met nieuwe inzichten en wordt telkens duidelijker.

Meer informatie

Meer informatie over de RES 1.0 van regio Arnhem Nijmegen leest u in de digitale omgeving van RES Regio Arnhem Nijmegen. Algemene informatie over de RES leest u op de website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Wilt u weten hoe we er in Gelderland voor zorgen dat we in 2050 alleen nog duurzame energie gebruiken en geen broeikasgassen zoals CO2 uitstoten? Lees dan meer op onze pagina 'Gelderland klimaatneutraal'.

Terug naar nieuwsoverzicht