Recreatiezoneringsplan voor de Veluwe

18-10-2021

Samen met bewoners, recreanten en ondernemers hebben we veel geïnvesteerd in een recreatiezonering op de Veluwe. Door deze grote betrokkenheid, ligt er nu een recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe. De kwetsbare natuur wordt hierdoor ontzien en kunnen tegelijkertijd goede recreatie mogelijk maken.

Kwetsbare natuur

Als we komende jaren geen actie ondernemen, verdwijnt er kwetsbare natuur in Veluwse Natura 2000-gebieden. Denk aan vogelsoorten, reptielen en enkele plantensoorten, daarom komen terreinbeheerders, ‘groene’ experts en provincie Gelderland gezamenlijk in actie.

Plan als basis voor toekomst

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Terreineigenaren, gemeenten, ondernemers, bewoners- en gebruikersorganisaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij het maken van dit  plan. Met het recreatiezoneringsplan leggen we een goede basis voor de toekomst van de Veluwe. Veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen.” 

Kaart en maatregelen

De zoneringskaart schetst in grote lijnen waar nadruk ligt op recreatie en op welke plek het draait om de natuur. Bij deze kaart horen zoneringsmaatregelen. Voorbeeld van te nemen maatregelen zijn:

  • het verleggen en sluiten van paden,
  • het aanpassen van routes en tijdelijke omleiding tijdens het broedseizoen,
  • het verbeteren of realiseren van recreatieve voorzieningen, zoals een wildobservatiepunt of een nieuwe uitkijktoren,
  • recreanten worden beter geïnformeerd over de toegangsregels in gebieden,
  • meer handhaving daar waar nodig.

Op grote delen van de Veluwe komen de plannen uit de zonering al overeen met de huidige leefregels in dit gebied. In de meeste gevallen zal men dus geen of weinig verandering gaan ervaren. Op een aantal plekken zijn de maatregelen wat ingrijpender, maar voorop staat dat de Veluwe toegankelijk en leefbaar blijft.

Van ons allemaal

Komende weken kunnen alle betrokken gemeenten reageren op het zoneringsplan. In 2022 start de vaststellingsprocedure, door Gedeputeerde Staten van Gelderland. In februari of maart 2022 is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het volledige recreatiezoneringsplan, de zoneringskaart en een samenvatting zijn te vinden op de website recreatiezoneringopdeveluwe.

Terug naar nieuwsoverzicht