RES 1.0 Foodvalley: energiebesparing, wind- en zonne-energie met grote betrokkenheid

22-4-2021

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Doel is jaarlijks 1,5% energie besparen en in 2030 0,75 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekken.

Energieclusters, zonnepanelen op stortplaatsen en boven parkeerplaatsen

Regio Foodvalley wil bijdragen aan een gezond Nederland met een mooie Gelderse bijdrage. Door onder meer jaarlijks 0,75 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken, waarmee huishoudens groene stroom krijgen. Door zonnepanelen op geschikte daken en bijvoorbeeld stortplaatsen of parkeerplaatsen. En door windmolens en zonnepanelen liefst te combineren in ‘energieclusters’, bij voorkeur langs snelwegen, andere infrastructuur of in de buurt van bedrijventerreinen. Dat is goedkopere en levert een goed werkende energievoorziening op met behoud van natuur en landschap. Verder wil de regio dat de eigen bewoners en/of bedrijven eigenaar of mede-eigenaar zijn van zonne- of windprojecten. Voor dit alles moet het elektriciteitsnet sterk worden uitgebreid.

Zuinig op natuur en landbouwgrond

Uit de regionale energiestrategie (RES) 1.0 van Foodvalley blijkt dat de regio zuinig is op natuur en dat landbouwgrond zo min mogelijk wordt gebruikt voor zonnepanelen. De regio onderzoekt meer mogelijkheden voor zonnepanelen op restgronden. Dan is misschien nog minder landbouwgrond nodig.

Grote betrokkenheid

Windmolens en zonnepanelen zijn zichtbaar en hebben gevolgen voor de woonomgeving. Foodvalley zorgde daarom voor een grote betrokkenheid bij de RES. Ondernemers, overheden, energiecoöperaties, inwoners en maatschappelijke organisaties zaten samen om de tafel. 2 leden van het burgerforum namen deel aan het stakeholdersoverleg. Het burgerforum gaf advies over wat inwoners belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie.

Jan van der Meer, gedeputeerde Klimaat en Energietransitie: “Er is in de Foodvalley iets bijzonders gerealiseerd. Alle belanghebbenden hebben hun stem laten horen. Ook de inwoners - via het burgerforum - hebben hun adviserende rol goed opgepakt. Daarmee is de Foodvalley de enige regio waarbij alle betrokkenen expliciet hun steun aan de RES 1.0-plannen uitspraken.”

Vervolg

Voor 1 juli 2021 besluiten gemeenten in Regio Foodvalley, de provincies Utrecht en Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden over de RES 1.0.
Regio Foodvalley is 1 van de 6 Gelderse RES-regio’s. Op 20 april 2021 gaven Gedeputeerde Staten positief advies over de plannen van 4 RES-regio’s. In juni besluiten Provinciale Staten hierover. Besluitvorming over de RES 1.0 Regio Achterhoek en Cleantech Regio volgt later.
Nadat alle overheden hebben besloten over vaststelling van de RES, worden de strategieën van de overige 29 energieregio’s in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk of we voldoende locaties in heel Nederland hebben om duurzame energie op te wekken. De komende jaren wordt gewerkt aan de realisatie van windturbines en zonnevelden.

Opwarming van de aarde tegengaan

Op 28 juni 2019 kwam het Klimaatakkoord tot stand. Hierin is afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 – 1,5 graden Celsius. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met name koolstofdioxide (CO2).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente, Regio Foodvalley of op de website van het Nationaal Programma RES.

Of lees meer over de 6 RES’en in Gelderland op onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht