Provincies Gelderland en Utrecht stellen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Rijnbrug vast

30-9-2020

Eind 2019 zijn provincies Utrecht en Gelderland gestart met het doorlopen van een aantal wettelijke procedures voorafgaand aan de verbreding van de Rijnbrug. Met de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door provincies Gelderland en Utrecht is de eerste stap op weg naar het vaststellen van het Milieueffectrapport gezet.

Het doel van de reconstructie van de Rijnbrug is de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio verbeteren. Hiervoor is het nodig de bestemming te wijzigen, en dat vraagt inzicht in de milieueffecten.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap op weg naar het maken van een Milieueffectrapport (MER). In de NRD staat welke milieueffecten provincies Utrecht en Gelderland gaan onderzoeken en hoe gedetailleerd dit moet gebeuren.. Voor de MER moet onder andere onderzoek gedaan worden naar de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Zienswijzen en reacties op ontwerp-NRD

De ontwerp-NRD lag van 16 oktober tot en met 26 november 2019 ter inzage. De provincies ontvingen 8 zienswijzen van inwoners en 2 reacties van betrokken bestuursorganen. Deze zijn van commentaar voorzien en gebundeld in een Reactienota. Daarnaast heeft provincie Utrecht, ook namens provincie Gelderland, de Commissie m.e.r om advies gevraagd over de NRD. De Reactienota en het advies maken deel uit van het door beide provincies vastgestelde NRD. Zie de website van Provincie Utrecht voor deze documenten.

Vervolgstappen

In het verdere verloop van 2020 worden de milieuonderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het maken van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief het MER. Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland het voorontwerp-inpassingsplan en MER vast in de eerste helft van 2021 en leggen deze ter inzage. De omliggende Utrechtse en Gelderse gemeenten, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen dan reageren op het voorontwerp-inpassingsplan en MER.

Uitvoering

De start van de uitvoering van de verbreding van de Rijnbrug is mede afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures en de daarbij behorende inspraakmogelijkheden. De beide provincies streven ernaar om de nieuwe brug voor 2025 klaar te hebben voor gebruik. Op dit moment wordt er wel rekening gehouden met een mogelijke vertraging vanwege de regelgeving op het gebied van stikstof.

Achtergrondinformatie

Provinciale Staten van Utrecht hebben op 10 december 2018 besloten om de Rijnbrug N233 bij Rhenen te verbreden van 2 keer1 naar 2 keer 2 rijstroken inclusief fietspaden aan beide zijden in combinatie met in- en uitvoegwegen bij de aansluiting met de N225. Provinciale Staten van Gelderland hebben op 19 december 2018 besloten om ten zuiden van de brug tot aan de N320 bij Kesteren het wegprofiel uit te breiden naar 2 keer 2. De grens tussen beide provincies ligt halverwege de Rijnbrug.

Meer informatie over de aanleiding, het doel, de inspraak en planning is te vinden op de Rijnbrug-pagina van Provincie Utrecht.

Terug naar nieuwsoverzicht