Provinciale Staten willen onderzoek stort granuliet

14-2-2020 Granuliet

In de Statenvergadering van 12 februari 2020 spraken alle partijen hun zorgen uit over het storten van granuliet in het project Over de Maas.

Na een uitzending van het programma Zembla ontstond ophef over de stort van granuliet in de plas ‘Over de Maas’. De stortingen in de natuurplas leidden lokaal tot grote onrust. De Gelderse Staten deelden deze zorgen in het debat dat door de SP, PvdDieren en PVV was aangevraagd. Het materiaal granuliet heeft een certificaat waarin staat dat het grond is en gestort mag worden. Is granuliet echt grond of is het toch een bouwstof? Hier was veel discussie over. Gedeputeerde Drenth noemde dit een van de belangrijkste vragen waar onderzoek naar nodig is.

Stoppen met stort

De SP en de PvdDieren willen dit onderzoek niet afwachten en pleitten ervoor het storten meteen te stoppen. De PVV diende 2 moties in om de top van Rijkswaterstaat strafrechtelijk te laten vervolgen.

De andere partijen vonden het voldoende dat Gedeputeerde Staten met spoed om een onderzoek vragen bij de verantwoordelijke ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Milieu en Wonen. De motie van GroenLinks, ‘verondieping van plassen’ werd door 11 fracties gesteund en is aangenomen.

Subsidiegrondslag

Het debat over het beschikbaar stellen van Deltafondsmiddelen aan LTO-Noord leidde tot het besluit om een subsidiegrondslag vast te stellen voor het verlenen van een subsidie van € 2,4 miljoen aan LTO-Noord. PvdDieren wil niet dat LTO Noord de uitvoering doet. Het amendement werd verworpen.

Terug naar nieuwsoverzicht