Provinciale Staten besluiten over rapport Rekenkamer

5-3-2020 landschap

Gedeputeerde Staten vroegen op 4 maart 2020 aan Provinciale Staten om de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer over vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) over te nemen.

Passende afstand

In het rapport staat dat provincie Gelderland naar meer grip zoekt door de VTH-taken anders in te richten en beter te laten aansluiten op de praktijk. Dit laatste is onder meer veroorzaakt door enkele incidenten. Deze ontwikkeling roept wel vragen op over de afstand tot de uitvoering van taken door omgevingsdiensten, die is ontstaan. Het is van belang dat provincie en omgevingsdiensten gaan praten over een passende afstand en het vertrouwen dat daarvoor nodig is.

Ingediende moties

In het debat ging het over de vraag of Gelderland er veilig en schoon wordt gewerkt in Gelderland. Forum voor Democratie uitte zorgen over te weinig inzicht in data omdat omgevingsdiensten met verschillende systemen werken. De SP diende samen met Partij voor de Dieren en 50Plus een motie in om toezicht en handhaving deels terug te brengen naar de provincie. Meerdere partijen gaven aan dat dit volgens de wet niet kan. PvdA benadrukte het belang om anders naar bedrijven te kijken; werken ze transparant, is er contact met de omgeving, voorkomen ze hinder? Ook een motie van SP, Partij voor de Dieren en 50Plus over duidelijke weergave in de jaarstukken van de behaalde doelen kreeg geen meerderheid.

Vragenuur

Tijdens het vragenuur werden 2 vragen gesteld. CDA wilde weten hoe het staat met de financiering van de aanpassing van het Lochemseweg N346/Almenseweg . Komt hier een rotonde en zo ja, wanneer? Gedeputeerde van der Wal kon hier nog niet met zekerheid op antwoorden. Zij benadrukte dat het gaat om financiering door gemeente en provincie. Hierover zijn we met elkaar in gesprek. De tweede vraag kwam van de SP. Ze vroegen of een eerder aangenomen motie al uitgevoerd is. Gedeputeerde Drenth antwoordde dat het college al veel werk heeft verzet. Hij noemde nogmaals de verantwoordelijkheid van de minister. Zij gaat over het besluit om wel of niet te stoppen met het storten van granuliet.

Terug naar nieuwsoverzicht