Ontwerpstructuurvisie A2 Deil-Vugt ter inzage

9-6-2021 Een afbeelding van een drukke A2 op een zomeravond

Vanaf woensdag 9 juni 2021 tot en met dinsdag 20 juli 2021 kan iedereen die wil, zijn of haar mening geven over de ontwerp-voorkeursbeslissing A2 Deil-Vught. Hierin staat beschreven hoe we de problemen op dit deel van de A2 willen aanpakken. Deze beslissing is opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en alle achterliggende documenten. U vindt de documenten op de website van Platform Participatie. Daar kunt u ook reageren (een zienswijze indienen).  

De ontwerpstructuurvisie

De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil–Vught. Tijdens de verkenning zijn  problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de A2 in beeld gebracht en mogelijke oplossingen zijn onderzocht. Uiteindelijk is een pakket aan maatregelen samengesteld om deze problemen aan te pakken. Dit pakket aan maatregelen  noemen we de voorkeursbeslissing en deze is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie. De belangrijkste maatregelen hieruit zijn:

  1. verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met 1 rijstrook per rijrichting naar 2x4 rijstroken;
  2. een extra brug over de Waal ten oosten van de bestaande brug;
  3. een extra brug over de Maas ten oosten van de bestaande bruggen;
  4. toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s­-Hertogenbosch. Daarbij gaat er een maximumsnelheid gelden van 100 km/u op hoofd­ en parallelbanen;
  5. aanpassingen aan knooppunt Deil;
  6. maximale inzet op een breed mobiliteitspakket.

Reageren op de plannen

Op woensdag 9 juni 2021 worden alle documenten die horen bij de voorkeursbeslissing, zoals de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport (MER) en andere onderliggende documenten ter inzage gelegd: digitaal én op papier. Wie het wil, kan vanaf dan zijn mening geven over de voorgenomen maatregel. Dit doet u door een zienswijze in te dienen. De documenten staan op de website van Platform Participatie. Vanaf 9 juni 2021 vindt u hier ook meer informatie over  de manier waarop u een zienswijze indient.   

Online informatiebijeenkomsten

Op 22, 29 en 30 juni 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de voorkeursbeslissing voor het traject A2 Deil-Vught en de mogelijkheid om zienswijzen hierover in te dienen. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u vanaf woensdag 9 juni 2021 op de programmawebsite.

Meer informatie over het programma A2 Deil-Vught

De MIRT-verkenning is één van de onderdelen van het programma A2 Deil-Vught. Op de programmawebsite kunt u  ook lezen over de andere programma-onderdelen, hun onderlinge samenhang en de planning. U kunt zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief over het programma.

Binnen het programma A2 Deil-Vught werken 6 partijen samen: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, regio Rivierenland en gemeente 's-Hertogenbosch.

Terug naar nieuwsoverzicht