Ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland ter inzage

3-9-2020

Gedeputeerde Staten stelden een herzien ontwerp-inpassingsplan railterminal Gelderland (RTG) vast en gaven deze vrij voor zienswijzen. Ook het Milieueffectrapport (MER), de passende beoordeling, 2 ontwerp-omgevingsvergunningen (Wet natuurbescherming en waterwet) en het ontwerpbesluit voor hogere grenswaarden (geluid) liggen ter inzage.  

Volgende stap

“Met dit herziene inpassingsplan zetten we een volgende, nieuwe stap op weg naar het mogelijk maken van de railterminal Gelderland. Door gebruik te maken van de bestaande Betuweroute, kunnen ondernemers via de railterminal Gelderland goederen overladen van weg naar spoor. Dat is niet alleen goed voor de regionale economie en bedrijven, maar leidt ook tot minder uitstoot bij het vervoer van goederen. We compenseren de stikstof en we investeren in gebiedsmaatregelen om de effecten van de railterminal te beperken,” aldus gedeputeerde Christianne van der Wal.

Zienswijzen

Iedereen kan van 10 september tot en met 21 oktober 2020 reageren op bovenstaande stukken. Afhankelijk van COVID-19 organiseert de provincie op 13 en 14 oktober 2020 inloopbijeenkomsten in Watergoed aan de Tielsestraat 129 in Valburg. Reacties op de stukken beantwoorden en verwerken we waar nodig in het definitieve inpassingsplan. We verwachten dat Provinciale Staten begin 20121 besluiten over het inpassingsplan.

MER en ADC-toets

Voor het herziene ontwerp-inpassingsplan is een MER opgesteld. Dit is het gevolg van de plicht om de effecten van stikstof op Natura2000-gebieden in beeld te brengen met een passende beoordeling. Conclusie uit de passende beoordeling is dat voor een aantal gebieden op de Veluwe effecten op de natuur te verwachten zijn. Vervolgens is de RTG beoordeeld via een zogenaamde ADC-toets. Die onderbouwt het gebrek aan alternatieven (Adc-toets) en toont de dwingende reden van openbaar belang van de RTG aan (aDc -toets). Ook gaat de ADC-toets in op het compenseren (adC-toets). De compensatiemaatregelen op de Veluwe vormen onderdeel van de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming.

Railterminal Gelderland

Gelderland werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven binnen de Goederenvervoer corridor, met daarin Betuweroute, A15 en Waal. De RTG maakt het overladen van goederen van weg naar spoor mogelijk in de Overbetuwe, vlak bij Nijmegen. Deze logistieke populaire plek wordt hierdoor nog aantrekkelijker voor (logistieke) bedrijven, versterkt de regionale en nationale economie en stimuleert werkgelegenheid. Transport via spoor in plaats van weg leidt tot minder CO2-uitstoot.

Meer informatie

Informatie over de RTG is te vinden op de website Railterminal Gelderland. Vanaf 10 september 2020 zijn daar ook alle ontwerpbesluiten en het MER te vinden.

Terug naar nieuwsoverzicht