Noord-Veluwe wil 10 keer meer duurzame energie opwekken

23-4-2021

De 5de Gelderse Regionale Energie Strategie (RES) is klaar voor besluitvorming. In de RES 1.0 Noord-Veluwe staat hoe de regio 0,53 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit wil gaan opwekken in 2030. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. De Noord-Veluwe zet in op 35% zon op daken, 23% zon op land en 42% windenergie. Haalbare ambities met ruimte voor zorgvuldige afweging.

Helft van de energie duurzaam

Bij elkaar opgeteld kan in de regio in 2030 0,53 TWh duurzaam opgewekt worden. Dat is ongeveer 59% van alle gebruikte elektriciteit op dat moment. In 2020 werkte de regio 3 denkrichtingen uit in de concept-RES. Vanuit verschillende perspectieven keken ze daarna naar natuurwaarden, kosten, impact op het elektriciteitsnetwerk en of het opwekken logisch en acceptabel is. Het resultaat staat in de RES 1.0. Noord-Veluwe. In de plannen staan projecten voor wind- en zonne-energie die al zijn gerealiseerd of vergund. Er staan ook gebieden in waar we projecten mogelijk voor 2030 kunnen realiseren.
Naast opwekken van duurzame elektriciteit geeft de RES ook inzicht in de beschikbaarheid van regionale warmtebronnen en verdeling in de regio. Alle Noord-Veluwse gemeenten werken in wijkuitvoeringsplannen aan de warmtetransitie.

Weinig locaties voor windenergie

In de regio Noord-Veluwe is windenergie alleen mogelijk op enkele locaties. In Hattemerbroek zijn 4 windmolens in aanbouw in combinatie met zonne-energie. Op het bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk zijn 3 windturbines vergund. Hier loopt nog een bezwaarprocedure. Ook is er een principeverzoek voor het gebied Nuldernauwkust (tussen Ermelo en Putten) voor 7 windmolens, eventueel in combinatie met zonne-energie.

Jan van der Meer, gedeputeerde Klimaat en Energietransitie: “Vanwege de grote natuurwaarden in het gebied is het passen en meten om goede locaties te vinden voor het opwekken van zonne- en windenergie. Het is een prestatie van formaat dat dat gelukt is. De werkwijze waarbij 3 varianten zijn ontwikkeld waarop inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden konden reageren, zorgde ervoor dat er een RES ligt die rekening houdt met de verschillende belangen in het gebied.”

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Voor het opwekken van zonne-energie ziet de regio vooral mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en overkappingen op bedrijventerreinen, agrarische daken in het buitengebied, daken in dorpen en steden, defensieterreinen, langs snelwegen en infrastructuur. 

Naar concrete projecten

De RES  is het resultaat van een 2 jaar durende samenwerking van Noord-Veluwse gemeenten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe met netbeheerder Liander, de verenigde woningcorporaties, verenigde Noord-Veluwse energie coöperaties, Natuur en Milieu Gelderland, VNO-NCW. En met betrokkenheid van vele maatschappelijke organisaties en inwoners uit de regio. Bij de uitwerking van de plannen worden afspraken gemaakt over eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners, bedrijven en belanghebbenden en landschappelijke inpassing.

Vervolg

De gemeenteraden van de Noord-Veluwse gemeenten, het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe en Provinciale Staten van Gelderland nemen voor juli 2021 een besluit over de RES 1.0. Daarna stuurt de regio de strategie naar het Nationaal Programma. Dat doen ook de andere 29 energieregio’s in Nederland. Hierdoor krijgen we een beeld of we voldoende locaties in heel Nederland hebben om duurzame energie op te wekken. Het werk is dan beslist nog niet klaar. De komende jaren moet er hard gewerkt worden om te zorgen dat winturbines en zonnevelden er ook echt komen.

Opwarming van de aarde tegengaan

Op 28 juni 2019 kwam het Klimaatakkoord tot stand.  Hierin is afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 – 1,5 graden Celsius. Door de uitstoot van broeikasgassen verminderen, met name koolstofdioxide (CO2), kan dit worden gehaald.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente, Regio Noord-Veluwe of op de website van het Nationaal Programma RES.

Of lees meer over de 6 RES’en in Gelderland op onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht