Milieueffectrapport Aanvullende Strategische Voorraden grondwater

15-7-2021

Het Milieueffectrapport (MER) over de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) is nu beschikbaar. Het is onze taak te zorgen voor voldoende drinkwater. De komende jaren stijgt de vraag naar drinkwater. Daarom wijzen we gebieden aan die worden gereserveerd en beschermd voor de drinkwatervoorziening: de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Dit gebeurt via een m.e.r.-procedure.

Milieueffectrapport

De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar waar reserveringsgebieden voor de drinkwatervoorziening kunnen komen. Omdat die gebieden moeten worden beschermd, is beschermingsbeleid nodig. Ook dat is meegenomen in dit Milieueffectrapport (PDF 55 MB). Omdat bijlage 8 van het MER door het aantal factsheets niet digitaal toegankelijk te maken is, ontbreekt deze in de PDF. U kunt deze wel downloaden via een externe website vanuit de digitale samenvatting. Voor vragen over de niet-digitaal toegankelijke factsheets kunt u contact opnemen met ons. Wij lichten de inhoud van deze documenten graag toe.

Bureau Tauw stelde het MER op. In het proces hebben wij vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, LTO en koepels van bedrijfsleven en voor de bodemenergie- en geothermiesector betrokken.

Vervolg

We maken op basis van het MER een keuze voor het aanwijzen van ASV-gebieden en het beschermingsbeleid. De precieze grenzen van de ASV-gebieden en het beschermingsbeleid komen in een ontwerpbesluit. Als Gedeputeerde Staten akkoord gaan met dit ontwerpbesluit, ligt dat naar verwachting in de periode oktober – november 2021 ter visie. Iedereen kan er dan op reageren. Provinciale Staten nemen in het eerste kwartaal van 2022 een definitief besluit. We baseren het beschermingsbeleid op de Omgevingswet. Die regels gaan per 1 juli 2022 gelden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van het rapport? Stel uw vraag via het vragenformulier of per e-mail via provincieloket@gelderland.nl. Meer informatie over waarom we ASV-gebieden aanwijzen vindt u op de webpagina ‘Ook in de toekomst voldoende drinkwater’.

Terug naar nieuwsoverzicht