Meer geld voor bereikbaarheid nodig

19-8-2021

We werken hard aan nieuwe plannen voor woningbouw. In de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley maken we samen met gemeenten en het Rijk keuzes voor locaties waar die woningen moeten komen. Daarbij wordt steeds duidelijker dat bestaande wegen, bestaande verbindingen voor openbaar vervoer en bestaande fietspaden de groei van het aantal woningen en inwoners niet aan kunnen. Dat vraagt om afspraken over oplossingen en geld voor bereikbaarheid. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over hun aanpak.

Meer woningen

Woningen zijn hard nodig, óók in Gelderland. In de regio’s Arnhem/Nijmegen en Food Valley moeten 100.000 woningen worden bijgebouwd. In de Verstedelijkingsstrategie werkt de provincie samen met gemeenten, het Rijk en anderen de plannen voor de bouw van deze woningen stap voor stap uit . We brengen in kaart wat daarvoor geschikte locaties zijn en hoeveel geld nodig is. Denk aan kosten voor nieuwe wegen en fietspaden in de nieuwe wijken en het verbinden van deze wijken met bestaande wegen en openbaar vervoer. Woonwijken moeten goed bereikbaar zijn.

Meer reizigers

In onze zoektocht naar de beste locaties voor nieuwe woningen in Arnhem-Nijmegen-Foodvalley zien we steeds duidelijker dat nieuwe woningen gevolgen hebben voor bestaande wegen, fietspaden en verbindingen voor openbaar vervoer.  Automobilisten, fietsers en bus- en treinreizigers gebruiken nu al de maximale ruimte op deze wegen, fietspaden en verbindingen voor openbaar vervoer. Nieuwe inwoners zorgen voor meer extra files en drukte.

Deze gevolgen hebben we voor de woonplannen in de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley in beeld. We werken de plannen voor het gebied uit zodat steeds duidelijk wordt welke randvoorwaarden en hoeveel geld uiteindelijk nodig zijn voor een gezonde leefomgeving, mobiliteit en voorzieningen. In het Verstedelijkingsakkoord Arnhem/Nijmegen/Foodvalley maken we vervolgens met gemeenten en het Rijk afspraken over haalbaarheid, betaalbaarheid, geld en organisatie.

Meer files en oponthoud

Ook in andere regio’s om Gelderland heen zijn er plannen in ontwikkeling voor nieuwe woonwijken, zoals Zwolle, Amersfoort en Cleantech Regio. Al die plannen hebben een eigen planning en aanpak met aandacht voor goede ontsluiting en bereikbaarheid. Veel nieuwe reizigers gaan bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde A28 en spoorverbindingen tussen Amersfoort en Zwolle. Daar is het nu ook al druk.

Opeenstapeling

Niet alleen in de regio’s leidt verstedelijking tot extra reizigers en meer druk op bestaande wegen en sporen. Extra reizigers leiden ook tot opeenstapeling van files en volle treinen en bussen tussen regio’s. En juist dat vraagt ook om aandacht, plannen en geld om problemen met bereikbaarheid te voorkomen.

Afspraken nodig

Gelderland gaat daarom in overleg met de regio’s, provincies en het Rijk om te bespreken welke afspraken over oplossingen voor bereikbaarheid nodig zijn. Het doel is om afspraken te maken over geld (van het Rijk) voor bereikbaarheid.

Bekijk de statenbrief en bijlage.

Terug naar nieuwsoverzicht