Inpassingsplan Railterminal Gelderland: voor duurzaam vervoer

19-5-2021

We werken aan duurzaam vervoer van goederen in en door onze provincie. Een van de manieren om dit te bereiken is door meer vervoer van goederen via het spoor. Hiervoor werkt provincie Gelderland aan een Railterminal op de Betuweroute. Met deze railterminal aan de Betuweroute kunnen goederen van de weg via het spoor verder. Dat leidt tot minder CO2-uitstoot én minder files.

Besluit Provinciale Staten

Voor de aanleg van de Railterminal is een verandering van de ruimtelijke bestemming nodig. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten het inpassingsplan Railterminal Gelderland opgesteld. Dit is een provinciaal bestemmingsplan. Hieruit blijkt dat de Railterminal Gelderland ruimtelijk mogelijk is. De volgende stap is dat Provinciale Staten besluiten over dit inpassingplan, naar verwachting op 7 juli 2021.

Ter inzage

In het najaar van 2020 kon iedereen reageren op het ontwerp-inpassingsplan. Tegelijkertijd kon iedereen reageren op de ontwerp uitvoeringsbesluiten op grond van de Waterwet, Wet natuurbescherming en Wet geluidhinder. In totaal zijn er 54 zienswijzen binnengekomen.

Reactienota

De zienswijzen gaan onder andere over nut en noodzaak van de terminal, economische uitvoerbaarheid, capaciteit van de terminal, goede ruimtelijke ordening in relatie tot milieueffecten en verkeersveiligheid. De zienswijzen zijn beantwoord in de reactienota. De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp-inpassingsplan. De indieners van de zienswijzen informeren wij hier over.

Beroep

Als het Inpassingsplan Railterminal Gelderland wordt vastgesteld dan zal het inpassingsplan samen met de gecoördineerde besluiten (inzake de Waterwet, Wet natuurbescherming soorten en gebieden en het Besluit hogere waarden) vanaf 15 juli tot en met 26 augustus 2021 ter inzage liggen.
Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet na ongeveer zes maanden uitspraak over eventuele beroepen.

Voor meer informatie: zie Railterminal Gelderland

Terug naar nieuwsoverzicht