Cleantech Regio gaat voor 1,07 (TWh) duurzame energie in 2030

15-4-2021

Inwoners kunnen reageren op de energiestrategie van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland en de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe.

Cleantech Regio verwacht 1,07 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030 met ongeveer 15 windturbines, 660 hectare land en zonnepanelen op grote daken van boerderijen, bedrijven en kantoren. De regio heeft de hoeveelheid duurzame energie wel iets bijgesteld ten opzichte van de concept-RES. Uit onderzoek bleek dat er minder ruimte is voor windturbines dan gedacht.

Zonnepanelen op grote daken

Nieuw is dat de regio ook meer zonnepanelen op de grote daken wil stimuleren en deze optelt in de energiestrategie. Het is een ambitieus doel, want om dit te bereiken moet 1/3 deel van alle geschikte grote daken vol komen te liggen met zonnepanelen. Daarnaast moet er een oplossing komen voor de opslag van zonne-energie. Want de zon schijnt soms heel fel, waardoor er veel energie vrijkomt, en soms schijnt de zon juist bijna niet. Bij het aantal windturbines zijn de 3 bestaande en de 3 beoogde windturbines bij Zutphen inbegrepen.

Jan van der Meer, gedeputeerde Klimaat en Energietransitie: “De overstap naar een samenleving die alleen nog maar draait op duurzame energie doen we in stappen. Nu zijn windturbines en zonnevelden hard nodig. Na 2030 komen er mogelijk weer andere oplossingen. In dit proces proberen we keuzes en dilemma’s goed duidelijk te maken en mensen erbij te betrekken. De inspraakronde die nu start is hier een mooi voorbeeld van.”

Participatie en inspraak Het afgelopen jaar zijn inwoners en organisaties betrokken bij het opstellen van de ontwerp-RES 1.0, onder andere met informatieavonden en ruimteateliers.

De ontwerp-RES 1.0 Cleantech Regio (PDF, 12 MB) ligt vanaf 19 april tot en met 31 mei 2021 ter inzage bij betrokken gemeenten, waterschap Rijn & IJssel, waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. Samen beantwoorden we alle inspraakreacties.

Besluit eind 2021

In de RES 1.0 Cleantech Regio staan nog geen concrete plannen voor de bouw van windturbines en de aanleg van zonnevelden. Dat kan pas als de RES 1.0 is vastgesteld. Dit gebeurt in november/december 2021. Dan besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de algemene besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe over de definitieve RES 1.0 van Cleantech Regio.

De aarde wordt te warm en dat gaat ten koste van alle leven

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Dat kan alleen als we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Overschakelen op natuurlijke duurzame energiebronnen vermindert de uitstoot.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente, Cleantech Regio of op de website van het Nationaal Programma RES.

Of lees meer over de 6 RES’en in Gelderland op onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht