Boeren belonen voor maatschappelijke diensten

18-12-2020

Gelderland wil boeren belonen voor maatschappelijke diensten. Gelderse land- en tuinbouwers moeten naast het leveren van agrarische producten ook een inkomen kunnen verdienen met maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld met activiteiten die bijdragen aan een mooi landschap, koolstofopslag, het verbeteren van de natuur of schoon water. Provincie Gelderland bekijkt met de agrarische sector naar de manieren om dit te realiseren en hoe we hier als provincie aan kunnen bijdragen.

Programma Agrifood

Het Programma Agrifood 2021-2030 ‘Toekomst voor de Gelderse Boer’ is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland. In januari 2021 gaan Provinciale Staten hierover in gesprek. Het programma is een verdere invulling van de Koersnotitie, die al eerder door Provinciale Staten besproken is. Over de Koersnotitie voerde we gesprekken met belanghebbenden uit de agrarische sector. Dat leverde honderden reacties op die nu zijn verwerkt.

Duurzame Gelderse land- en tuinbouw

De toekomst voor de Gelderse land- en tuinbouw ligt bij agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve en duurzame manier produceren. We willen vooral investeren in ontwikkelingen die hierbij passen. Terwijl er ruimte blijft voor alle soorten agrarische bedrijven. “Ruim de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond. De land- en tuinbouw zijn een onderdeel van onze Gelderse identiteit,” zegt gedeputeerde landbouw Peter Drenth. “Deze bedrijven zijn belangrijk: voor de leefbaarheid van het platteland, Gelderse economie en het produceren van ons voedsel. Maar meer dan dat: de agrarische sector kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijk vraagstukken. Zoals behoud van biodiversiteit, stikstof, schoon water en klimaatverandering. We hebben elkaar hard nodig.”

Ondersteunen duurzaam verdienmodel

We richten ons met dit programma vooral op de grote groep gangbare agrarische ondernemers. En willen hen stimuleren om verder te verduurzamen. We ondersteunen agrarisch ondernemers bij verduurzaming door te investeren in onafhankelijk bedrijfsadvies voor boeren die hun activiteiten verduurzamen. Naast ondernemersbegeleiding, te beginnen met keukentafelgesprekken, bieden we begeleiding aan boeren en tuinders, om van idee en plan tot uitvoering te komen. Zoals plannen voor emissie-arme stallen, afsluiten van langjarige beheercontracten voor landschap en natuur, verbreding van inkomsten met energieproductie en alternatieve verdienmodellen via korte ketens.

Omschakelfonds

Provincie Gelderland onderzoekt de mogelijkheden van een Gelders omschakelfonds/garantiefonds. Zo’n fonds geeft ondersteuning aan bedrijven die willen overstappen naar een duurzame bedrijfsvoering. Volgend jaar komen we met een voorstel hoe boeren zekerheid krijgen over langjarige vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer. Dat gaat om 600 hectare landbouwgrond. Ook komt er een proef waarbij we de komende 2 jaar 100 hectare landbouwgronden verkopen aan boeren met een natuurinclusieve bedrijfsvoering, of die hier naar omschakelen.

Van elkaar leren

Van elkaar leren door het delen van kennis en innoveren is ook erg belangrijk. De provincie ondersteunt daarom kennisnetwerken. Zo is voor innovatie deze week de provinciale subsidieregeling “Innovatie Agrifood” opengesteld. Ook middelen uit het (Europese) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zetten we de komende jaren voor de transitie naar een meer duurzame landbouw in.

Financiën

Voor de uitvoering van het Programma Agrifood in 2021 is € 11,2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is er € 5,2 miljoen voor co-financiering van het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma. In 2021 wordt besloten over de benodigde middelen in 2022 en verder.

Duurzaam Gelderland

Provincie Gelderland zet in 2021 volop in op een hernieuwd evenwicht tussen de verschillende menselijke activiteiten zoals wonen, reizen en werken en de gevolgen die dit heeft voor ons klimaat en de natuur. We komen daarin dilemma’s tegen die vragen om onderzoek, samenwerken én het maken van scherpe keuzes. Scherpe keuzes omdat er ook steeds minder geld beschikbaar is uit de ‘spaarpot’ van de provincie: het stamkapitaal. Hoe we dat doen staat in verschillende beleidsprogramma’s die allemaal met elkaar samenhangen. Agrifood, Biodiversiteit, Bomen en bos en het Gelders Klimaatplan. We werken met partners, bedrijven, organisaties én inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland waarbij er een goede balans is met onze leefomgeving en natuur.

De behandeling van het programma in Provinciale Staten wordt begin 2021 verwacht.

Terug naar nieuwsoverzicht