Statencommissies bespreken Najaarsnota en faunabeleid

5-9-2018 auto's in file

De Najaarsnota 2018 is onderwerp van gesprek in de vergaderingen van de Gelderse Statencommissies op 12 september 2018. Ook bespreken ze de kaders voor het nieuwe faunabeleid.

Positief saldo

De Najaarsnota geeft de actuele inhoudelijke en financiële situatie van de provincie Gelderland weer. Gedeputeerde Staten (GS) zien geen reden om inhoudelijk van koers te veranderen. Wel stellen ze enkele financiële wijzigingen voor aan Provinciale Staten (PS). GS verwachten een positief saldo over te houden aan het eind van dit jaar van €17 miljoen. Ze stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar de algemene middelen. Bij de bespreking van de Begroting 2019 doen GS voorstellen voor hoe het geld besteed kan worden.

Hogere inkomsten

GS verwachten dat de structurele inkomsten zo’n €3 miljoen hoger zijn dan eerder gedacht. Dit komt doordat er in het eerste half jaar van 2018 meer nieuwe auto’s zijn verkocht dan verwacht. Hierdoor nemen de opbrengsten van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting toe. 

Dorpensingel, groene schoolpleinen en De Veentjes

GS geven een actueel overzicht van de financiële positie van de provincie. Daarnaast stellen GS in de Najaarsnota aan PS voor om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van diverse subsidies. Zo stellen ze voor een subsidie van maximaal €2,8 miljoen voor de dorpensingel die de gemeenten Nijmegen Lingewaard gaan realiseren. En €1,7 miljoen voor het project Gebiedsaanpak De Veentjes in Doetinchem. Ook stellen GS voor een subsidie aan Stichting IVN Gelderland van maximaal €200.000 voor het realiseren van groene schoolpleinen in Gelderland en het versterken van burgerbetrokkenheid.  

In de vergadering van 26 september 2018 besluiten PS over de Najaarsnota 2018.

In december 2018 bespreken Provinciale Staten de laatste bijstelling van het jaar, de Slotwijziging. PS hebben dan de laatste mogelijkheid om indien noodzakelijk, inhoudelijk en financieel de Begroting 2018 bij te stellen. Tegengaan zetelroof De commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) bespreekt ook het initiatiefvoorstel van de PVV. Daarin stellen ze voor om zetelroof tegen te gaan met het doel versnippering van de vertegenwoordigende democratie te voorkomen.

Inpassingsplannen PAS-maatregelen Natura 2000-gebieden

De commissie Economie, Energie en Milieu bespreekt (EEM) de 5 inpassingsplannen PAS-maatregelen Natura 2000-gebied voor :

  • Binnenveld (gemeente Ede)
  • Stelkampsveld (gemeente Lochem)
  • Korenburgerveen (gemeente Winterswijk)
  • Willinks Weust (gemeente Winterswijk)
  • Lingegebied & Diefdijk Zuid (gemeente Lingewaal)

Gedeputeerde Staten stelden op verzoek van de gemeenten deze inpassingsplannen op. De plannen maken uitvoering van PAS-herstelmaatregelen mogelijk. De PAS-herstelmaatregelen zijn nodig voor behoud en herstel van de bijzondere natuur binnen Natura 2000-gebieden en komen voort uit het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze maatregelen wordt de natuur minder gevoelig voor vervuiling door stikstof. Tegelijkertijd ontstaat er met het PAS weer ruimte voor economische activiteiten. Zoals uitbreiding van agrarische bedrijven, aanleg van wegen en ontwikkeling van industrie.

Succesvolle diersoorten

De commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW) overlegt over het voorstel voor nieuw faunabeleid. Faunabeleid gaat vooral over de diersoorten die in Gelderland succesvol zijn. Gedeputeerde Staten geven aan wat hun visie is op toestemmingen voor schadebestrijding, tegemoetkomingen in de faunaschade en professionalisering van het faunabeheer. Daarnaast gaan ze in op de grote hoefdieren op de Veluwe maar ook op soorten die zich op andere plaatsen in Gelderland sterk ontwikkelen zoals bijvoorbeeld de bever, ganzen of de ooievaar. Tenslotte geven ze hun kijk op actuele onderwerpen zoals de opkomst van de wolf.

Agenda en locatie en audio livestream

De Statencommissies vergaderen op 12 september 2018 in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De agenda's, met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via www.gelderland.nl/stateninformatie.
De commissievergaderingen zijn live te beluisteren via Statenlive (gelderland.nl/statenlive). De audio-opnamen blijven beschikbaar ook na de vergadering. Een commissie bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht