Europese subsidie voor verbetering kwaliteit en beschikbaarheid water

4-9-2018 Beek in Gelderland

Waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen van 3 september tot en met 12 oktober 2018 subsidie aanvragen om de kwaliteit en de hoeveelheid water in watergangen te verbeteren. Het totale subsidiebedrag van €582.000 komt uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3).

Voorbeelden maatregelen

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn  onder andere:

  • het aanleggen van een nieuwe stuw of dam waarbij vissen kunnen passeren
  • het aanleggen van voorzieningen waardoor vissen kunnen passeren bij een bestaande stuw
  • het geven van een natuurlijke vorm aan waterlopen, zoals beekherstel
  • het verbeteren van waterevenwicht voor landbouw en natuurbehoud, bijvoorbeeld door het verminderen van stroomsnelheid en waterhoeveelheid of hetondieper maken van de watergangen.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen. Zo kunnen waterschappen en gemeenten met bijvoorbeeld landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers of landbouw-, natuur-, of landschapsorganisaties een samenwerking aangaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op onze website.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan innovatie en het duurzamer maken van het platteland. In 2017 konden aanvragen worden ingediend voor onder andere kavelruil, innovatie landbouw en verbetering waterkwaliteit. De komende jaren vinden nog verschillende andere subsidie-openstellingen plaats in het kader van POP3.

Terug naar nieuwsoverzicht