Natuurherstel in Stelkampsveld begint

15-11-2019 Bomen in heidegebied

Vanaf half november 2019 beginnen de werkzaamheden voor natuurherstel van het beschermde natuurgebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. Het gebied is uniek is door de afwisseling van essen, kalkmoerassen, houtwallen, bosjes en heiden met vennen. Het vochtige bloemrijke grasland met veel zeldzame planten- en diersoorten maakt het bijzonder. Helaas gaat het niet goed met de natuur in het gebied. Te veel stikstof is daarvan de oorzaak. Om deze weerbaarder te maken, is het nodig om de verdroging tegen te gaan en de bloemrijke graslanden en heidegebieden te vergroten en met elkaar te verbinden.

Provincie Gelderland werkt samen met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de betrokken gemeenten aan het natuurherstel. Stelkampsveld is aangewezen als Natura 2000 gebied en maakt deel uit van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Vanuit de zorg voor de zeldzame planten en dieren die hier leven, is behoud en versterking van het leefgebied nodig.  Het natuurherstel is onderdeel van een grotere gebiedsaanpak.

Eerste deel werkzaamheden

De eerste werkzaamheden bestaan uit het kappen van stukken naaldbos op verschillende plekken. In totaal gaat het om ongeveer 18 hectare. Dit werk duurt tot begin 2020. Deze boskap gaat verdroging tegen. In dit gebied én op de plek van het naaldbos is de ondergrond geschikt voor uitbreiding van het blauwgrasland en vochtige en droge heide. Dit is bijzondere natuur met kleurrijke bloemen. Het groeit op overgangen van heide naar voedselarme gronden. We maken ook verbindingen tussen de bloemrijke graslanden en tussen de heideterreinen. Dan kunnen zeldzame libellen, vlinders en andere insecten van het ene naar het andere leefgebied vliegen. Dat is van levensbelang, omdat ze zo hun soortgenoten kunnen vinden voor paring. Langs de paden kappen we niet en blijven er stroken bomen staan. Staatsbosbeheer wil voor het gekapte bos, op eigen terrein, bos terugplaatsen en zoekt uit waar dat kan.

Tweede deel werkzaamheden

Het tweede deel van het werk volgt vanaf september 2020. We gaan dan afplaggen en de voedselrijke grond afvoeren. Daarmee dringen we de negatieve invloed van stikstof terug en hierdoor herstelt het oorspronkelijke kampenlandschap. Om het natuurgebied natter te maken nemen we maatregelen om het waterpeil te verhogen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2021.

Biodiversiteit

Met het uitvoeren van deze maatregelen vergroten we de biodiversiteit. Hierdoor is de natuur beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals stikstof en verdroging. Grijpen we niet in, dan zullen veel zeldzame planten- en diersoorten hier verdwijnen. Het gaat om plantensoorten als:

  • gevlekte orchis
  • klokjesgentiaan
  • heidekartelblad
  • liggende vleugeltjesbloem
  • blauwe knoop.

Daarvan zijn weer vlinders en libellen afhankelijk zoals:

  • tengere pantserjuffer
  • glassnijder
  • beekoeverlibel
  • kleine ijsvogelvlinder.

Het is belangrijk dat deze verschillende soorten planten en dieren behouden blijven. Ze houden de natuur in balans. Voor ons bestaan zijn we afhankelijk van de natuur. De natuur zorgt voor de bouwstenen van onze samenleving. Een gezonde bodem voor ons voedsel, de nodige grondstoffen voor gebouwen en kleding, drinkwater en schone lucht.

Gebiedsaanpak

De maatregelen voor natuur, landschap en water zijn onderdeel van een grotere gebiedsaanpak. Een bestuurlijke begeleidingsgroep, met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, werkt aan structuurverbetering van de landbouw, landschapsherstel en recreatie.

Meer informatie over de herstelmaatregelen in Stelkampsveld is te vinden op onze pagina 'Stelkampsveld'.

Terug naar nieuwsoverzicht