N839 Lingewaard - Zevenaar

impressie van de A15 vanuit de lucht

De N839 Huissen – Bemmel (Van Elkweg/Karstraat) wordt aangepast. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12. Er is extra capaciteit nodig op het wegennet als gevolg van bovenstaande aanleg. Huissen, Bemmel, Haalderen en Gendt vallen allemaal onder de gemeente Lingewaard.

Actueel

De provincie Gelderland heeft inpassingsplannen opgesteld voor de wegaanpassingen in Lingewaard en Zevenaar. Dit plan is voor Zevenaar en voor Lingewaard na uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De uitvoering van de werkzaamheden aan de N839, de Arnhemseweg en de Hengelder vindt plaats in 2019.

Uitvoering werkzaamheden N839 in 2019

Vooralsnog wordt er dit voorjaar gestart met het project Van der Mondeweg, Haalderen – Gendt. Dit onderhoud wordt gedaan om de weg volgens het 9 jarig cyclus te verbeteren. Later in het jaar wordt er gestart met het project Karstraat/ Van Elkweg, Huissen/Bemmel. Dat wordt gedaan om het onderliggend wegennet aan te passen vanwege het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12. Beide projecten zijn in Lingewaard, dus als inwoner/omgeving gaat u dat merken.

Werkzaamheden N839 Haalderen – Gendt in Lingewaard:

 • Vernieuwen deklaag rijbaan Van der Mondeweg vanaf de rotonde Van Nispenlaan in Haalderen tot de rotonde Kruisstraat in Gendt.
 • Asfalteren fietspaden op hetzelfde wegvak.
 • Herstraten fiets- en voetpaden in Haalderen.
 • Aanpassen bushalte nabij Zandvoort.
 • Opheffen bushaltes bij de Kolk.
 • Aanleggen voetpad tussen Essenpas en de Aldi.
 • Vernieuwen openbare verlichting.

Planning: voorjaar 2019, start maart 2019 (ongeveer 5 weken).

Onderaan deze pagina staan alle gegevens van de aannemer. Voor vragen kunt u bij hem terecht. 

Afsluiting N839 op 13 en 14 april

In het weekend van 13 en 14 april 2019 is de weg helemaal afgesloten. Dan moet al het verkeer twee dagen via de N838 Angeren en Huissen. De weg zou op 7 en 8 april worden afgesloten, maar de planning is veranderd. 

 • De van der Mondeweg is vanaf zaterdag 13 april 06.00 uur tot maandag 15 april 2019 06.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer
 • Op zaterdag 13 april 2019 voorzien we de N839 tussen de Groenestraat en de Kruisstraat van een nieuwe deklaag
 • De huidige afzetting in de kom Haalderen verwijderen we tijdelijk: fietsers rijden op de fietspaden en de rijbaan is in beide richtingen vanaf Bemmel tot en met de Groenestraat open
 • Het industrieterrein Gendt-Bemmel is bereikbaar via Galgendaal (we heffen de breedtebeperking tijdelijk op)
 • Op zondag 14 april 2019 pakken we het deel tussen de Van Nispenlaan en de Groenestraat aan
 • De fietspaden langs de Van der Mondeweg zijn het hele weekend open.

Als alternatieve route wordt de N838 via Angeren en Huissen en omgekeerd geadviseerd. Met hulpdiensten zijn uiteraard afspraken gemaakt. Zij kunnen er altijd door.

De Aldi is op zondag bereikbaar vanaf de Van Nispenlaan. Zondagavond wordt het asfalt op het wegvak tussen de Aldi en de rotonde Van Nispenlaan vervangen. Op de Waaldijk geldt eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom)fietsers en de bus. Buslijn 33 rijdt dit weekend in tweerichtingen over de Waaldijk.

Werkzaamheden N839 Huissen – Bemmel in Lingewaard

Reconstructie N839 (Karstraat / Van Elkweg Huissen-Bemmel)

De aanpassingen bestaan onder andere uit:

 • Wegverbreding (vergroting van de capaciteit)
 • Een betere scheiding van verkeer
 • Een goede inpassing in het landschap.

Planning medio zomer/najaar 2019

Inloopavond voorjaar 2019

Op donderdagavond 14 maart was er een inloopavond in OBC De Essenpas, Drieske 4 te Bemmel. Er waren bijna 150 bezoekers op deze avond. Er was een planning van de werkzaamheden, er waren kaarten en een video te zien.

Informatie over alle wegwerkzaamheden is te lezen via deze webite en via de informatie van de aannemer (zie onderaan deze pagina). De animaties staan onder het kopje ‘visualisaties’.

Kaart

Hier ziet u de kaart van N839 Bemmel - Huissen (PDF 6 MB).

Plan

De provincie Gelderland was verantwoordelijk voor de planvorming en opstellen van het inpassingsplan dat de wegaanpassingen mogelijk maakt:

Visualisatie

De volgende 3D-visualisaties tonen hoe de wegen er straks na realisatie uitzien.

Nieuwe, snelle fietsverbinding langs de A15

De gemeenten Lingewaard, Duiven, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland gaan een nieuwe fietsverbinding aanleggen langs de doorgetrokken A15. Deze nieuwe fietsroute verbindt de bestaande snelfietsroutes RijnWaalpad en De Liemers. Zo benutten we de nieuwe verbinding over het Pannerdensch kanaal om het gebied ook voor fietsers beter bereikbaar te maken. We creëren een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Liemers.

Wat ging hieraan vooraf?

Eind 2016 lagen de ontwerp-inpassingsplannen ter inzage. We ontvingen 49 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor Zevenaar en 10 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor Lingewaard. We hebben alle ontvangen zienswijzen bestudeerd en samengevat in een zienswijzennota die ook bij het besluit zijn gevoegd. Bij de Arnhemseweg heeft dit geleid tot aanpassingen. De geluidswal loopt nu verder door bij het kruispunt Arnhemseweg-Roodwilligen. Ook komt de Arnhemseweg drie meter verder af te liggen van appartementswoningen aan de Lonismaat dan in het oorspronkelijke plan.

Aanleiding: groeiend verkeer, onder andere door A15

Rijk en regio bereiden samen de doortrekking van de A15 voor. Mede door deze nieuwe snelweg neemt de verkeersdrukte toe. In november 2015 tekenden het Rijk en de regio een bestuursovereenkomst. Hierin staan aanvullende afspraken over leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Ook is afgesproken dat de provincie verantwoordelijk is voor optimale aansluiting en inpassing van de aansluitende wegen bij Zevenaar en Bemmel/Huissen.

Hogere grenswaarden geluid (Zevenaar)

Bewoners van enkele tientallen woningen in Zevenaar hebben te maken met een procedure hogere grenswaarde voor geluid. In september 2016 stelde de omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) namens de provincie Gelderland een ontwerpbesluit Hogere waarden voor geluid op en legde deze ter inzage. Het ODRN ontving 17 zienswijzen op het ontwerpbesluit. Vervolgens lieten we nader onderzoek uitvoeren naar de situatie bij de Marconistraat in Zevenaar. In het voorjaar van 2017 lag een apart ontwerpbesluit ter inzage om ook voor 5 woningen in dit gebied een hogere grenswaarde te verlenen. Op dit aanvullende ontwerpbesluit zijn 4 zienswijzen ingediend. Beide ontwerpbesluiten zijn samengevoegd tot 1 (definitief) besluit voor de hogere grenswaarden voor geluid in Zevenaar. Daarnaast zijn alle zienswijzen beantwoord in een zienswijzennota. Indieners van zienswijzen hebben het definitieve besluit en de zienswijzennota per post ontvangen.

Documenten hogere grenswaarden geluid (Zevenaar)

Het definitieve besluit voor de hogere waarden voor geluid bestaat uit de volgende stukken:

Contact over de uitvoering?

De aannemer is KWS infra. Zij maken gebruik van een bouwapp. Op deze app plaatsen zij updates over het project. De app is te downloaden via www.kws.nl/app. Voeg het project toe als favoriet en met de app blijft u op de hoogte van de werkzaamheden.

Stel uw overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.