N839 Bemmel-Huissen en Zevenaar

Luchtfoto van de A15

De N839 Bemmel-Huissen (Van Elkweg/Karstraat), de Arnhemseweg (Zevenaar) en de Hengelder (Zevenaar) gaan we aanpassen. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Hiervoor is extra capaciteit nodig op het wegennet bij de snelweg.

Aanpassingen N839 en Arnhemseweg

De aanpassingen bestaan onder andere uit wegverbreding (vergroting van de capaciteit), een betere scheiding van verkeer en een goede inpassing in het landschap.

Actueel

De provincie Gelderland heeft inpassingsplannen opgesteld voor de wegaanpassingen in Lingewaard en Zevenaar. Op 26 september 2018 is het plan voor Zevenaar na uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De uitspraak voor de N839 in Lingewaard wordt 10 oktober 2018 verwacht. De uitvoering van de werkzaamheden aan de N839, de Arnhemseweg en de Hengelder vindt plaats in 2018 en 2019. De daadwerkelijke planning is afhankelijk van onder andere de grondverwerving en van de planning van Rijkswaterstaat.

Arnhemseweg en Hengelder in Zevenaar

De Arnhemseweg wordt uitgebreid naar twee rijstroken in beide richtingen. De rotonde Arnhemseweg-Roodwilligen-Schellenkrans wordt een kruispunt met verkeerslichten. Langs de Arnhemseweg komt een nieuw, vrijliggend fietspad voor fietsers in beide richtingen. Ook krijgt de weg geluidreducerende voorzieningen, zoals een geluidwal en stil asfalt. Langs de Hengelder komen parallelwegen. Die zorgen ervoor dat de bedrijven na de komst van de nieuwe aansluiting op de A12 ook goed bereikbaar zijn en dat tegelijkertijd het verkeer op de hoofdrijbaan goed doorstroomt.

De gemeente Zevenaar start in oktober 2018 met voorbereidende werkzaamheden aan de Arnhemseweg. Actuele informatie over de aanpassingen aan de Arnhemseweg en Hengelder is gedurende de uitvoering te vinden via de website van de gemeente https://www.opweginzevenaar.nl/.

De provincie Gelderland was verantwoordelijk voor de planvorming en opstellen van het inpassingsplan dat de wegaanpassingen mogelijk maakt:

N839 Bemmel-Huissen in Lingewaard

Aan de zuidzijde van de A15-aansluiting breidt de provincie de N839 uit naar twee rijstroken in beide richtingen. Zo stroomt het verkeer straks goed door. Er komt een nieuw kruispunt met verkeerslichten voor ontsluiting van bedrijventerrein Houtakker en de aansluiting op de Baalsestraat.
De provincie past de kruising bij de Papenstraat aan om de twee rijstroken per rijrichting mogelijk te maken. Personenwagens en fietsers vanaf de Baalsestraat (Lage Zandsestraat) bereiken de kruising via de carpoolplaats.
De N839 krijgt stil asfalt op een deel van 200 meter ten zuiden van de kruising bij Houtakker én ten zuiden van de Papenstraat.
Ook aan de noordzijde van de nieuwe A15 breidt de provincie de N839 uit naar tweerijstroken in beide richtingen.
Na de nieuwe kruising met de Linie en Heuvelsestraat krijgt de weg weer één rijstrook per rijrichting. Op de Dikelsestraat realiseren we een deel stil asfalt.
Langs de gehele vernieuwde N839 komt aan de westzijde een nieuw, vrij liggend fietspad voor fietsers in beide richtingen. Dit fietspad sluit ook aan op de nieuwe snelfietsroute die straks grotendeels parallel loopt aan de nieuwe A15.

De provincie Gelderland was verantwoordelijk voor de planvorming en opstellen van het inpassingsplan dat de wegaanpassingen mogelijk maakt:

Visualisatie

De volgende 3D-visualisaties tonen hoe de wegen er straks na realisatie uitzien.

Aanpassingen Arnhemseweg (Zevenaar)

De provincie wil de Arnhemseweg uitbreiden naar twee rijstroken in beide richtingen. De rotonde Arnhemseweg-Roodwilligen-Schellenkrans wordt een kruispunt met verkeerslichten. Langs de Arnhemseweg komt een nieuw, vrijliggend fietspad voor fietsers in beide richtingen. Ook krijgt de weg geluidreducerende voorzieningen, zoals een geluidwal en stil asfalt.

Aanpassingen Hengelder (Zevenaar)

Langs de Hengelder komen parallelwegen. Die zorgen ervoor dat de bedrijven na de komst van de nieuwe aansluiting op de A12 ook goed bereikbaar zijn en dat tegelijkertijd het verkeer op de hoofdrijbaan goed doorstroomt.

Aanpassingen N839 Bemmel-Huissen (Lingewaard)

  • aan de zuidzijde van de A15-aansluiting breidt de provincie de N839 uit naar twee rijstroken in beide richtingen. Zo stroomt het verkeer straks goed door
  • er komt een nieuw kruispunt met verkeerslichten voor ontsluiting van bedrijventerrein Houtakker en de aansluiting op de Baalsestraat
  • de provincie past de kruising bij de Papenstraat aan om de twee rijstroken per rijrichting mogelijk te maken. Personenwagens en fietsers vanaf de Baalsestraat (Lage Zandsestraat) bereiken de kruising via de carpoolplaats
  • de N839 krijgt stil asfalt op een deel van 200 meter ten zuiden van de kruising bij Houtakker én ten zuiden van de Papenstraat
  • ook aan de noordzijde van de nieuwe A15 breidt de provincie de N839 uit naar tweerijstroken in beide richtingen
  • na de nieuwe kruising met de Linie en Heuvelsestraat krijgt de weg weer één rijstrook per rijrichting
  • op de Dikelsestraat realiseren we een deel stil asfalt.  Langs de gehele vernieuwde N839 komt aan de westzijde een nieuw, vrij liggend fietspad voor fietsers in beide richtingen. Dit fietspad sluit ook aan op de nieuwe snelfietsroute die straks grotendeels parallel loopt aan de nieuwe A15.

Vooraf

Eind 2016 lagen de ontwerp-inpassingsplannen ter inzage. We ontvingen 49 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor Zevenaar en 10 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor Lingewaard. We hebben alle ontvangen zienswijzen bestudeerd en samengevat in een zienswijzennota die ook bij het besluit zijn gevoegd. Bij de Arnhemseweg heeft dit geleid tot aanpassingen. De geluidswal loopt nu verder door bij het kruispunt Arnhemseweg-Roodwilligen. Ook komt de Arnhemseweg drie meter verder af te liggen van appartementswoningen aan de Lonismaat dan in het oorspronkelijke plan.

Stil asfalt

Bij de Hengelder is naar aanleiding van zienswijzen gekozen voor stil asfalt op een deel van de Hengelder en op de Marconistraat. Voor de N839 is gekozen om ook stil asfalt toe te passen op het stuk tussen de Papenstraat en de Van Nispenlaan.

Uitvoering werkzaamheden

We voeren de wegreconstructies uit vanaf medio 2018/2019. Deze planning is onder andere afhankelijk van het verloop van de beroepsprocedure, de verwerving van de gronden en de planning van de A15-/A12-werkzaamheden door Rijkswatersraat. In 2017 vinden voorbereidende onderzoeken in het gebied plaats.

Aanleiding: groeiend verkeer, onder andere door A15

Rijk en regio bereiden samen de doortrekking van de A15 voor. Mede door deze nieuwe snelweg neemt de verkeersdrukte toe. In november 2015 tekenden het Rijk en de regio een bestuursovereenkomst. Hierin staan aanvullende afspraken over leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Ook is afgesproken dat de provincie verantwoordelijk is voor optimale aansluiting en inpassing van de aansluitende wegen bij Zevenaar en Bemmel/Huissen.

Hogere grenswaarden geluid (Zevenaar)

Bewoners van enkele tientallen woningen in Zevenaar hebben te maken met een procedure hogere grenswaarde voor geluid. In september 2016 stelde de omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) namens de provincie Gelderland een ontwerpbesluit Hogere waarden voor geluid op en legde deze ter inzage. Het ODRN ontving 17 zienswijzen op het ontwerpbesluit. Vervolgens lieten we nader onderzoek uitvoeren naar de situatie bij de Marconistraat in Zevenaar. In het voorjaar van 2017 lag een apart ontwerpbesluit ter inzage om ook voor 5 woningen in dit gebied een hogere grenswaarde te verlenen. Op dit aanvullende ontwerpbesluit zijn 4 zienswijzen ingediend. Beide ontwerpbesluiten zijn samengevoegd tot 1 (definitief) besluit voor de hogere grenswaarden voor geluid in Zevenaar. Daarnaast zijn alle zienswijzen beantwoord in een zienswijzennota. Indieners van zienswijzen hebben het definitieve besluit en de zienswijzennota per post ontvangen.

Documenten hogere grenswaarden geluid (Zevenaar)

Het definitieve besluit voor de hogere waarden voor geluid bestaat uit de volgende stukken:

Contact

Marga Meurs
0652802986
m.meurs@gelderland.nl