N839

Impressie van de A15 en de N839 vanuit de lucht

De N839 Huissen – Bemmel (Van Elkweg/Karstraat) wordt aangepast. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12. Er is extra capaciteit nodig op het wegennet als gevolg van bovenstaande aanleg. Huissen, Bemmel, Haalderen en Gendt vallen allemaal onder de gemeente Lingewaard.

Uitvoering werkzaamheden N839

Werkzaamheden N839 Huissen – Bemmel in Lingewaard

De provincie Gelderland voert tot juni volgend jaar reconstructiewerkzaamheden uit aan de N839 Karstraat – Van Elkweg tussen Huissen en Bemmel.

  • Ter voorbereiding worden bij de Baalsestraat, Papenstraat en Houtakker kabels en leidingen verlegd en worden er nieuwe leidingen aangelegd in de Dikelsestraat/Karstraat. De Baalsestraat, de Linie en het fietspad tussen de rotonde Van Nispenlaan en de Baalsestraat zijn daarom afgesloten. 
  • Vanaf juli tot einde jaar reconstructie N839 tussen de A 15 en de Van Nispenlaan en in de 1e helft 2020 de reconstructie N839 tussen rotonde Nijverheidsstraat en A 15.

Werkzaamheden zomer 2019

Er wordt een nieuw fietspad aangelegd, de weg wordt verbreed (rijbaanverdubbeling) en er komt een nieuwe kruising met verkeerslichten. Daarmee wordt het gemakkelijker het bedrijventerrein Houtakker te bereiken. Ook komt er een aanpassing van de kruising met de Papenstraat. De aannemer begint met de aanleg van een nieuw fietspad langs de westzijde ter hoogte van het bedrijventerrein Houtakker. Dit gebeurt deels met een omleiding van de fietsers via De Kazematten en De Houtakker.

Nauwelijks verkeershinder in de zomer, weekendafsluitingen in de herfst

Er is nauwelijks hinder want het verkeer rijdt langs de werkzaamheden. Na de zomervakantie worden de wegverbredingen gerealiseerd. In september en oktober zijn er helaas enkele weekendafsluitingen, op een vrijdag en enkele weekenden. De precieze data zijn nog nu niet bekend, maar daar wordt over gecommuniceerd zodra dat duidelijk is.

Alle werkzaamheden zijn in Lingewaard, dus als inwoner/omgeving gaat u dat merken. U vindt ook informatie over werkzaamheden op de website van de gemeente Lingewaard.

Archeologisch onderzoek en niet gesprongen explosieven

Er vindt uitgebreid onderzoek plaats naar niet-gesprongen explosieven om het hele gebied vrij te maken van springstoffen uit de oorlog. Op dit moment wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd, dat naar verwachting eind juni is afgerond.

Bekijk de dronevideo

Kaart

Hier ziet u de kaart van N839 Bemmel - Huissen (PDF 6 MB).

Actueel

Provincie Gelderland heeft inpassingsplannen opgesteld voor de wegaanpassingen in Lingewaard en Zevenaar. Dit plan is voor Zevenaar en voor Lingewaard na uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De uitvoering van de werkzaamheden aan de N839, de Arnhemseweg en de Hengelder vindt plaats in 2019.

Plan

De provincie Gelderland was verantwoordelijk voor de planvorming en opstellen van het inpassingsplan dat de wegaanpassingen mogelijk maakt:

Visualisatie

De volgende 3D-visualisaties tonen hoe de wegen er straks na realisatie uitzien.

Nieuwe, snelle fietsverbinding langs de A15

De gemeenten Lingewaard, Duiven, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland gaan een nieuwe fietsverbinding aanleggen langs de doorgetrokken A15. Deze nieuwe fietsroute verbindt de bestaande snelfietsroutes RijnWaalpad en De Liemers. Zo benutten we de nieuwe verbinding over het Pannerdensch kanaal om het gebied ook voor fietsers beter bereikbaar te maken. We creëren een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Liemers.

Wat ging hieraan vooraf?

Eind 2016 lagen de ontwerp-inpassingsplannen ter inzage. We ontvingen 49 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor Zevenaar en 10 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor Lingewaard. We hebben alle ontvangen zienswijzen bestudeerd en samengevat in een zienswijzennota die ook bij het besluit zijn gevoegd. Bij de Arnhemseweg heeft dit geleid tot aanpassingen. De geluidswal loopt nu verder door bij het kruispunt Arnhemseweg-Roodwilligen. Ook komt de Arnhemseweg drie meter verder af te liggen van appartementswoningen aan de Lonismaat dan in het oorspronkelijke plan.

Aanleiding: groeiend verkeer, onder andere door A15

Rijk en regio bereiden samen de doortrekking van de A15 voor. Mede door deze nieuwe snelweg neemt de verkeersdrukte toe. In november 2015 tekenden het Rijk en de regio een bestuursovereenkomst. Hierin staan aanvullende afspraken over leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Ook is afgesproken dat de provincie verantwoordelijk is voor optimale aansluiting en inpassing van de aansluitende wegen bij Zevenaar en Bemmel/Huissen.

Hogere grenswaarden geluid (Zevenaar)

Bewoners van enkele tientallen woningen in Zevenaar hebben te maken met een procedure hogere grenswaarde voor geluid. In september 2016 stelde de omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) namens de provincie Gelderland een ontwerpbesluit Hogere waarden voor geluid op en legde deze ter inzage. Het ODRN ontving 17 zienswijzen op het ontwerpbesluit. Vervolgens lieten we nader onderzoek uitvoeren naar de situatie bij de Marconistraat in Zevenaar. In het voorjaar van 2017 lag een apart ontwerpbesluit ter inzage om ook voor 5 woningen in dit gebied een hogere grenswaarde te verlenen. Op dit aanvullende ontwerpbesluit zijn 4 zienswijzen ingediend. Beide ontwerpbesluiten zijn samengevoegd tot 1 (definitief) besluit voor de hogere grenswaarden voor geluid in Zevenaar. Daarnaast zijn alle zienswijzen beantwoord in een zienswijzennota. Indieners van zienswijzen hebben het definitieve besluit en de zienswijzennota per post ontvangen.

Documenten hogere grenswaarden geluid (Zevenaar)

Het definitieve besluit voor de hogere waarden voor geluid bestaat uit de volgende stukken:

Contact over de uitvoering?

Stel uw overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.