N832: Well - Gameren

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N832 tussen Well en Gameren. Daarbij leggen we een vrijliggend fietspad aan en verbreden we een deel van het bestaande vrijliggende fietspad. Dit vrijliggende fietspad hebben we vastgelegd in een ontwerp-inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). De werkzaamheden combineren we met kleinschalige maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderhoudswerkzaamheden

Het project omvat op hoofdlijn de volgende werkzaamheden:

 • wegdek van hoofdrijbaan opnieuw asfalteren
 • bruggen over Hoofdwetering vervangen
 • onderhoud openbare verlichting
 • vrijliggend fietspad aanleggen tussen de Bernseweg (N831) en de Uilecotenweg
 • het bestaande fietspad vanaf de Uilecotenweg tot en met de rotonde kruispunt Molenstraat in Kerkwijk verbreden tot 3 meter
 • rotonde Molenstraat en kruispunt Middelstraat aanpassen
 • diverse kleine maatregelen

Verkeersveiligheid

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen de Maas-Waalweg doortrekken naar de Molenachterdijk/Weigraaf. Naar verwachting gebeurt dat in 2020-2021. Daardoor komt er meer verkeer op de N832 en is het nodig deze provinciale weg verkeersveiliger te maken. Dat doen we door de aanleg en verbreding van het fietspad

Plannen online beschikbaar

Op deze pagina kunt u het inpassingplan en ontwerpen voor de weg inzien. Het lag voor iedereen ter inzage tussen 13 mei en 24 juni 2020. In die periode kon iedereen ook een ‘zienswijze’ indienen. Nu kan dat niet meer. Wij ontvingen 3 zienswijzen op het inpassingsplan.

Vervolg

Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan. Uiteindelijk is het aan Provinciale Staten om een definitief besluit te nemen over het inpassingsplan. Provinciale Staten besluiten hier waarschijnlijk dit najaar over. Na de besluitvorming wordt het inpassingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-inpassingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Planning

 • in september-oktober 2020: besluit Provinciale Staten over inpassingsplan
 • in oktober-november 2020 kan er beroep worden aangetekend bij de Raad van State
 • in 2020-2021 selecteren we een aannemer die het werk uitvoert
 • in 2021-2022 voeren we de werkzaamheden uit.

Documenten

Provinciaal inpassingsplan

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd van – in dit geval – een fietspad. Het inpassingsplan bestaat uit 4 onderdelen.

 1. In de Toelichting is de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Hierin leest u onder andere het doel van het plan (waarom leggen we het fietspad aan), het relevante beleid, de beschrijving van het gebied en uitkomsten van het onderzoek naar omgevingsaspecten zoals geluid en flora en fauna.
 2. Op de Verbeelding vindt u de kaart van het gebied en de plek waar het fietspad komt, hier ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan.
 3. In de Regels geven we aan wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om een fietspad en mag er bijvoorbeeld geen huis gebouwd worden.
 4. De Bijlagen bevatten verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het inpassingsplan. Zo is er een landschapsplan gemaakt, is er ecologisch onderzoek uitgevoerd en hier vindt u het ontwerp van het fietspad.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.