N830: Waardenburg - Gorinchem

In 2018 en 2019 voerden wij groot onderhoud uit aan de Graaf Reinaldweg (N830) tussen Waardenburg en Gorinchem. De werkzaamheden aan de weg zijn uitgevoerd, maar de bermen zijn nog niet opnieuw ingericht.

Landschapsvisie

Wij hebben voor de Graaf Reinaldweg (N830) een landschapsvisie gemaakt. Hierin beschrijven we hoe we de weg willen inpassen in de omgeving. We besteden daarbij aandacht aan de waardevolle kenmerken van het gebied waarin de weg ligt. Bovendien hebben we aandacht voor de mate waarin de weginrichting past bij deze kenmerken.

Landschapsplan

Samen met de gemeente en de politie werken we de landschapsvisie uit in een landschapsplan. In het landschapsplan staat precies beschreven welke boom waar komt te staan en welke soorten aangeplant worden. We geven hiermee aan hoe we de kwaliteit verbeteren en de natuurwaarde verhogen. In dit plan houden we ook rekening met het principe van ‘Natuurlijk Sturen’. Daarmee bedoelen we dat de inrichting in de directe omgeving van de weg effect heeft op het rijgedrag. Dit kan bijvoorbeeld door bomen en struiken op een strategische plaats te zetten. Op sommige plaatsen langs de Graaf Reinaldweg (N830) staat beplanting die niet aansluit op de landschapsvisie. Deze beplanting willen we daarom weghalen.

Planvoorbereiding uitgesteld

We hebben de planvoorbereiding en de uitvoering van het landschapsplan voorlopig uitgesteld omdat de provincie eerst werkt aan een nieuw bomen- en bosbeleid.

Zorgvuldige afweging

Uitgangspunten voor het nieuwebeleid zijn de ambities uit onze omgevingsvisie en het behoud van gezonde bomen. In afwachting van het nieuwe beleid hebben we alle lopende projecten waarbij bomen worden gekapt, nogmaals beoordeeld. We hebben daarbij zorgvuldig afgewogen of het kappen van bomen nodig is voor het realiseren van onze ambities. Want soms is kappen van gezonde bomen toch onvermijdelijk. Deze beoordeling en afweging heeft tijd gekost. Gevolg daarvan is dat voor een aantal lopende (natuur)projecten de planning is aangepast. We werken ons nieuwe beleid zorgvuldig uit in overleg met beheerders van bomen en bos, deskundigen en maatschappelijke organisaties. Dit vraagt tijd. Naar verwachting is ons nieuwe beleid medio 2020 gereed.

Maatwerk

Wat dit nieuwe beleid gaat betekenen voor de Graaf Reinaldweg (N830) weten we op dit moment nog niet. Dit gaan we de komende maanden uitzoeken. Zodra we daar helderheid over hebben komen we daar op terug. Aansluitend hervatten we het maken van het landschapsplan voor de N830.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.