N830: Waardenburg - Gorinchem

Op de Graaf Reinaldweg (N830) tussen Waardenburg en Gorinchem voeren we vanaf augustus 2018 groot onderhoud uit. Tijdens het onderhoud voeren we ook maatregelen uit die de verkeersveiligheid ter plaatse verbeteren. Zo wordt een rotonde aangelegd ter hoogte van de Nieuwe-Steeg in Herwijnen. We voeren deze werkzaamheden uit in het laatste kwartaal van 2018 en in 2019.

De veiligheid verbeteren

Om de veiligheid van de weg te verbeteren, voeren we de volgende extra werkzaamheden uit:

  • rotonde aanleggen bij Herwijnen
  • ontsluiting Kortestraat in Tuil opheffen
  • parkeersituatie ter hoogte van de begraafplaats bij Vuren verbeteren
  • het aantal inritten van en naar agrarische percelen beperken
  • bushaltes langs de route verbeteren of opheffen
  • fietsoversteek ter hoogte van de afrit A2 verbeteren
  • fietssuggestiestroken naar fietsstroken omzetten vanaf de grens van de bebouwde kom van Waardenburg tot aan rotonde ‘Achterweg’

Op de Graaf Reinaldweg (N830) wordt relatief hard gereden én het aantal ongevallen op deze weg is bovengemiddeld. Vaak gaat het dan om aanrijdingen waarbij een personenauto door slippen tegen een vast voorwerp botst, of omdat de chauffeur de macht over het stuur verliest. Daarom leent de Graaf Reinaldweg zich goed voor het toepassen van het principe van 'Natuurlijk Sturen'.

Aanleg rotonde Herwijnen

Op 1 oktober 2018 zijn wij gestart met de aanleg van de nieuwe rotonde ter hoogte van de Nieuwe Steeg in Herwijnen. Gelijktijdig met deze werkzaamheden reconstrueren wij de Wadesteinsesteeg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio december 2018 gereed. Aannemer Gebr. Van Kessel uit Buren voert deze werkzaamheden uit. Bekijk het ontwerp van de rotonde Herwijnen (PDF 5,6 MB).  

Ontsluiting Kortestraat Tuil

De nieuwbouwwijk in Tuil heeft een aansluiting op de Graaf Reinaldweg (N830) via de rotonde bij de Havenweg. De aanleg van deze rotonde is een onderdeel van de afspraak tussen de gemeente en de provincie. Er is in 2012 afgesproken de aansluiting van de Kortestraat te laten vervallen na de realisatie van de nieuwe rotonde. Wij streven naar zo min mogelijk aansluitingen op zogenaamde gebiedsontsluitingswegen. Tuil heeft nu 2 veilige aansluitingen op de N830. Naast de rotonde bij de Havenweg kan verkeer ook via de ontsluiten bij de Bouw/Melsinghdreef.  

In 2012 hebben de gemeente en de bewoners van Tuil samen de afsluiting van de Kortestraat en de veranderende verkeersstromen afgestemd. De gemeente heeft aanvullende maatregelen getroffen naar aanleiding van deze wijziging. Op de Melsinghdreef heeft de gemeente uitwijkplaatsen aangelegd. Hierdoor is het makkelijker om elkaar te passeren.

In het verkeersbesluit van 2012 (PDF 530 kB) is de aanleg van de rotonde in combinatie met de afsluiting van de Kortestraat geregeld. Omdat de nieuwbouwwijk al enige tijd klaar is en de Kortestraat niet meer gebruikt wordt als ontsluiting voor bouwverkeer gaat de provincie in het najaar van 2018 het verkeersbesluit uitvoeren. Dit doen we tegelijk met de onderhoudswerkzaamheden op de Graaf Reinaldweg (N830). We sluiten de Kortestraat af voor gemotoriseerd verkeer. De kruising blijft wel toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers als oversteeklocatie van en naar de bestaande bushalte. Bekijk het ontwerp van de Kortestraat (PDF 4,9 MB).

Ontsluiting Hellouw

Er is nog geen definitieve oplossing voor de ontsluiting van Hellouw via de N830. We wachten met het uitvoeren van het groot onderhoud niet op deze oplossing. Lees de pagina over de ontsluiting van Hellouw voor meer informatie.

'Natuurlijk Sturen'

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van Natuurlijk Sturen is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat dit het weggedrag positief beïnvloed. We moeten nog besluiten of en hoe we de maatregelen voor ‘Natuurlijk Sturen’ gaan invoeren.

Ontwerptekeningen gepresenteerd

Bekijk de ontwerptekeningen van de N830 (ZIP 215 MB) die we op de inloopbijeenkomst van 1 februari 2017 presenteerden.

Planning

  • augustus 2018: uitvoering werkzaamheden. We starten met de aanleg van de rotonde bij Herwijnen. Aansluitend voeren we de overige werkzaamheden uit op de N830. In de winterperiode kunnen we geen asfalt vervangen. Een deel van de werkzaamheden schuift daarom door naar het voorjaar van 2019.
  • na afronding van bovenstaande werkzaamheden start realisatie maatregelen ‘Natuurlijk Sturen' (onder voorbehoud).

Omleidingsroutes

Voor de aanleg van de rotonde bij Herwijnen is het nodig de Graaf Reinaldweg (N830) af te sluiten tussen de Wadesteinsesteeg en de Zandsteeg. Er is een regionale omleidingsroute ingesteld voor doorgaand verkeer. Verkeersregelaars helpen met het vinden van de meest geschikte route voor vrachtverkeer met bestemming Herwijnen. Overig vrachtverkeer kan gebruik maken van de A15 en de A2.

In overleg met de gemeenten kiezen wij voor een lokale omleidingsroute via de dijk. Uit voorzorg voor hardrijders hebben we extra borden met de snelheidsaanduiding 30 km/u geplaatst. Kijk op Bereikbaar Gelderland voor actuele werkzaamheden en omleidingen.

Bus

De bushaltes ter hoogte van Herwijnen zijn in overleg met Arriva verplaatst van de hoofdrijbaan naar de parallelweg. Omdat de parallelweg smal is hebben we een parkeerverbod ingesteld op plekken waar dit nodig is. Aanwonenden kunnen hun auto parkeren op eigen terrein of in de aanliggende straten. De dienstregeling van de bus blijft ongewijzigd.

Verkeersbesluit

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.