N797: Putten - Garderen

In 2023 staat groot onderhoud gepland aan de provinciale weg N797 van Putten naar Garderen. Groot onderhoud van een provinciale weg vindt elke 9 - 10 jaar plaats. We combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voorbereiden

Het voorbereiden van onderhoud en andere maatregelen kost veel tijd. Daarom begonnen we in het voorjaar van 2019 met het inventariseren van aandachtspunten aan de weg. Dit doen wij door zelf onderzoek uit te voeren, en door overleg met andere partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbond et cetera.

Meedenken

De provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag mee laten denken over de toekomst van de Gelderse wegen. Door het inzetten van een enquête hebben we in de zomer van 2019 aan inwoners en weggebruikers gevraagd welke aandachtspunten zij voor deze weg hebben. Alle aangedragen aandachtspunten nemen we mee in de afweging voor het nemen van maatregelen aan de weg.

Enquêteresultaten

We hebben de resultaten van de enquête teruggekoppeld aan de bijna 200 deelnemers. In het kort kwamen de volgende punten uit de resultaten van de enquête naar voren:

  • Snelheid: Meer dan 80 reacties gaan over snelheid en te hard rijden. Veel mensen geven aan dat de maximumsnelheid omlaag moet, terwijl een aantal mensen aangeeft dat deze juist omhoog moet of moet blijven zoals het is. Velen pleiten voor één snelheid voor de hele weg. Andere reacties gaan over onduidelijke snelheidsaanduidingen en -bebording en onvoldoende handhaving.
  • Fiets: Veel reacties (meer dan een derde) gaan over fietsen. Een veel genoemd punt is zichtbaarheid op het fietspad. Vooral in het donker zijn de randen slecht te zien. Ook het hoogteverschil tussen berm en fietspad is als probleem gesignaleerd. Ander genoemd punt is onveiligheid bij het oversteken en beperkt zicht bij kruisingen. Ook spookfietsen en het ontbreken van een fietspad in twee richtingen zijn genoemd.
  • Wild en natuur: Een aantal reacties gaat over wildaanrijdingen en het wroeten van zwijnen langs het fietspad. Meerdere mensen geven aan het karakter van de natuur naar voren te willen laten komen en benadrukken dat de weggebruiker te gast is in het leefgebied van de dieren.
  • Het is goed zo: Diverse mensen geven aan dat ze de weg positief waarderen en dat er niets hoeft te gebeuren.
  • Bomen: Het onderwerp bomen komt in diverse reacties terug. Mensen die tegen de kap van bomen zijn, maar ook mensen die aangeven dat bomen het zicht beperken en voorstellen om deze te kappen.

Vervolg

Met de resultaten van de enquête, de informatie van andere partijen en ons eigen onderzoek maken we een totaalbeeld. Kleinere, eenvoudig te realiseren, aanpassingen hoeven niet te wachten tot 2023. Grotere of complexere aandachtspunten werken we samen met de betrokken gemeente(n) uit tot verschillende oplossingsrichtingen.

Trajectprogrammering

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor een goed en bereikbaar wegennet binnen Gelderland. Om dit gestructureerd te laten verlopen hebben we een onderhoudscyclus ontwikkeld voor de provinciale wegen. Deze onderhoudscyclus noemen we de trajectprogrammering. Op verschillende momenten in dit proces vragen we de omgeving mee te denken.

Planning

  • 2020: uitvoering onderzoek
  • 2021: informatiebijeenkomst
  • 2022: technische uitwerking oplossingsrichting
  • 2023: uitvoering werkzaamheden

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.