N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 in Beekbergen. Wij voeren tegelijk met het onderhoud enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te vergroten.

Werkzaamheden

Naast het asfaltonderhoud voeren we de volgende maatregelen uit:

 • Vervanging openbare verlichting tussen afrit A50 en Schalterdalweg;
 • Aanpassen verharding diverse inritten en aansluitingen (asfalt vervangen voor grasbeton);
 • Verwijderen van een aantal te smalle parkeerhavens;
 • Diverse maatregelen ter voorkoming wateroverlast;
 • Vervanging VRI kruispunt Dorpstraat-Engelanderweg en plaatsen wachtrijdetectiesysteem ruim voor de zuidelijke komingang van Beekbergen;
 • Maatregelen natuurlijk sturen (zie hieronder);
 • Aanpassen noordelijke komingang;
 • Het bushokje bij de Stoppelbergweg halen we weg zodat verkeer uit de Stoppelbergweg beter zicht heeft op de N788
 • Uitbreiden fietsenstalling bij bushalte Hagenbrug

In de bebouwde kom van Beekbergen voeren we asfaltonderhoud uit aan de rijbaan en de fietspaden.

Bushaltes Vossenfarm, Stoppelbergweg, Engelanderweg en Berg en Dalweg

In de verkenning hebben we onderzocht wat het gebruik van de halteplaatsen langs de N788 is. Hieruit blijkt dat de halteplaatsen Engelanderweg (noordkant van Beekbergen), Vossenfarm, Stoppelbergweg en Berg en Dalweg (zuidkant van Beekbergen) weinig gebruikt worden. De halteplaatsen Vossenfarm en Stoppelbergweg willen we toch behouden om hiermee de achterliggende gebieden met recreatieterreinen toegankelijk te houden via het openbaar vervoer. We willen de halteplaats Berg en Dalweg in de toekomst opheffen en de halteplaats Vossenfarm opwaarderen. De gebruikers van de halteplaats Berg en Dalweg kunnen na opheffing van deze halteplaats gebruik maken van de halteplaatsen Smittenberg en Vossenfarm. Deze liggen allebei op ongeveer 700 meter van de halteplaats Berg en Dalweg.

Bij de halteplaats Smittenberg verhogen we het perron om deze toegankelijk te maken voor minder valide mensen. Daarnaast halen we de halteplaats Engelanderweg weg tijdens de werkzaamheden. Ook halen we het bushokje bij de Stoppelbergweg weg, zodat verkeer uit de Stoppelbergweg beter zicht heeft op de N788. De bus blijft wel gebruik maken van deze halteplaats. Deze werkzaamheden vallen binnen de stikstofgrenzen.

Stikstofproblematiek

Bij een deel van de werkzaamheden komt teveel stikstof vrij. Daarom is het nu niet mogelijk de volgende maatregelen uit te voeren:

 • Uitbuiging fietspad bij Berg en Dalweg om de herkenbaarheid van deze aansluiting te verbeteren;
 • Meer haaks aansluiten van de Koningsweg waardoor weggebruikers elkaar beter zien;
 • Verbeteren bushalte Vossenfarm. Als onderdeel van dit plan zou de halte Berg en Dalweg komen te vervallen. Omdat de verbetering nu niet doorgaat blijft de bushalte Berg en Dalweg voorlopig in gebruik.

We onderzoeken nu op welke manier we de situatie op een later moment alsnog kunnen aanpassen. Het overige groot onderhoud kan gewoon plaatsvinden.

Proef ‘Natuurlijk Sturen’ tussen A50 en zuidelijke komgrens Beekbergen

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van ‘Natuurlijk Sturen’ is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het verkeersgedrag positief beïnvloed wordt. We hebben diverse maatregelen in concept uitgewerkt. We onderzoeken nu de effectiviteit van deze maatregelen. Welke maatregelen we daadwerkelijk uitvoeren hangt af van de resultaten van dit onderzoek en van de eventuele effecten op het Natura 2000 gebied in de omgeving van de weg. We verwachten de maatregelen in 2021 uit te voeren.

Aansluiting Veldhofweg

Weggebruikers die vanaf de Veldhofweg richting de N788 rijden hebben minder goed zicht op kruisend verkeer. Samen met de gemeente Apeldoorn en de bewoners van de Veldhofweg is daarom besloten om op de Veldhofweg een adviesroute in te stellen. Komend vanaf de sportvelden wordt verkeer geadviseerd linksaf te slaan. De gemeente Apeldoorn neemt hiervoor de noodzakelijke maatregelen omdat de gemeente wegbeheerder is van de Veldhofweg.

Kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat

Op de kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat stroomt het verkeer, met name tijdens de spits, minder goed door. Structurele oplossingen hiervoor zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een rotonde of het toevoegen van extra opstelstroken. Hiervoor is binnen de bestaande situatie geen ruimte. De maatregelen waar wel ruimte voor is, met behoud van de bebouwing, hebben weinig invloed op de capaciteit van het kruispunt. Deze maatregelen verbeteren de doorstroming niet.

Aanpassing komslinger noordelijke komingang Beekbergen

Bij de noordelijke bebouwde komgrens zijn de afgelopen jaren diverse ongevallen geweest. Wij hebben daarnaast klachten ontvangen over de huidige inrichting. Door wegwerkzaamheden en omleidingen rondom Apeldoorn was het niet mogelijk de inrichting aan te passen in het tweede kwartaal van 2019. We hebben met de dorpsraad Beekbergen afgesproken deze aanpassingen uit te voeren gelijk met het groot onderhoud binnen de bebouwde kom van Beekbergen in 2021. Zo beperken we de overlast van de werkzaamheden tot 1 periode.

Planning

De planning (onder voorbehoud van onder andere vergunningen) ziet er als volgt uit:

 • Voorjaar 2021: selecteren aannemer
 • Najaar 2021: uitvoer groot onderhoud tussen A50 en viaduct A1 (inclusief vervangen verkeerslichten kruispunt Engelanderweg, aanpassen noordelijke komingang en realisatie filedetectiesysteem). Aansluitend aan de werkzaamheden voeren we de Natuurlijk Sturen maatregelen uit tussen de A50 en de zuidelijke komgrens van Beekbergen. Hier planten we onder andere extra bomen en struiken aan.

Documenten

Verkeersbesluit opheffen bushaltes in Beekbergen in de gemeente Apeldoorn

Reactienota naar aanleiding digitale enquête maart 2018 (PDF 1 MB)