N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1

In 2020 voeren wij groot onderhoud uit aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 in Beekbergen. Wij voeren tegelijk met het onderhoud enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te vergroten.

Werkzaamheden

Naast het asfaltonderhoud voeren we de volgende maatregelen uit:

 • Vervanging openbare verlichting tussen afrit A50 en Schalterdalweg;
 • Aanpassen vormgeving diverse inritten en aansluitingen, o.a. het verbeteren van de herkenbaarheid van de aansluiting Berg en Dalweg;
 • Maatregelen voorkomen bermschade, ontstaan door keerbewegingen en te smalle parkeerhavens;
 • Diverse maatregelen ter voorkoming wateroverlast;
 • Vervanging VRI kruispunt Dorpstraat-Engelanderweg en plaatsen wachtrijdetectiesysteem ruim voor de komingang van Beekbergen;
 • Verplaatsen (zuidzijde) fietspad, vanaf Spoekweg tot voorbij Stoppelbergweg;
 • Opheffen aansluiting Veldhofweg (onderzoek haalbaarheid, zie hieronder);
 • Maatregelen natuurlijk sturen (zie hieronder);
 • Aanpassen noordelijke komingang;
 • Maatregelen bushaltes (zie hieronder).

In de bebouwde kom van Beekbergen voeren we alleen asfaltonderhoud uit.

Bushaltes Vossenfarm, Stoppelbergweg en Berg en Dalweg

In de verkenning hebben we onderzocht wat het gebruik van de halteplaatsen langs de N788 is. Hieruit blijkt dat de halteplaatsen Vossenfarm, Stoppelbergweg en Berg en Dalweg weinig gebruikt worden. De halteplaatsen Vossenfarm en Stoppelbergweg willen we toch behouden om hiermee de achterliggende gebieden met recreatieterreinen toegankelijk te houden via het openbaar vervoer. De halteplaats Berg en Dalweg willen we wel opheffen, daarvoor in de plaats investeren we in de halteplaatsen Smittenberg en Vossenfarm. Deze maken we ook toegankelijk voor minder valide mensen. De halteplaatsen Smittenberg en Vossenfarm liggen allebei op circa 700 meter van de halteplaats Berg en Dalweg. Het bushokje bij de Stoppelbergweg halen we weg zodat verkeer uit de Stoppelbergweg beter zicht heeft op de N788.

Proef ‘Natuurlijk Sturen’

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van ‘Natuurlijk Sturen’ is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het verkeersgedrag positief beïnvloed wordt. We hebben inmiddels diverse maatregelen in concept uitgewerkt. In het najaar van 2019 beoordelen we de effectiviteit van deze maatregelen. Ook vragen we een groep aanwonenden en weggebruikers te reageren op de voorstellen. Afhankelijk van de resultaten hiervan stellen we het definitieve programma Natuurlijk Sturen vast. De maatregelen voeren we uit aansluitend aan de trajectaanpak in 2020.

Aansluiting Veldhofweg

Er zijn relatief veel zijwegen op de N788. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Wij willen het aantal zijwegen op provinciale wegen zoveel mogelijk verminderen. Samen met de gemeente Apeldoorn onderzoeken we de mogelijkheid om de aansluiting van de Veldhofweg op de N788 op te heffen. Als we de aansluiting opheffen willen we een nieuwe verbindingsweg tussen de Veldhofweg en de Koningsweg aanleggen. We onderzoeken de haalbaarheid van deze plannen in 2019 in samenspraak met de omgeving.

Kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat

Op de kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat stroomt het verkeer, met name tijdens de spits, minder goed door. Structurele oplossingen hiervoor zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een rotonde of het toevoegen van extra opstelstroken. Hiervoor is binnen de bestaande situatie geen ruimte. De maatregelen waar wel ruimte voor is, met behoud van de bebouwing, hebben weinig invloed op de capaciteit van het kruispunt. Deze maatregelen verbeteren de doorstroming niet.

Aanpassing komslinger noordelijke komingang Beekbergen

Bij de noordelijke bebouwde komgrens zijn de afgelopen jaren diverse ongevallen geweest. Wij hebben daarnaast klachten ontvangen over de huidige inrichting. Door wegwerkzaamheden en omleidingen rondom Apeldoorn is het niet mogelijk de inrichting aan te passen in het tweede kwartaal van 2019. We hebben met de dorpsraad Beekbergen afgesproken deze aanpassingen uit te voeren gelijk met het groot onderhoud in 2020. Zo beperken we de overlast van de werkzaamheden tot 1 periode.

Planning

De planning (onder voorbehoud van onder andere vergunningen) ziet er als volgt uit:

 • Najaar 2018 - voorjaar 2019: uitwerking plannen tot een definitief ontwerp;
 • Vanaf voorjaar 2019: procedures doorlopen (vergunningen/verkeersbesluiten) en gesprekken eventuele grondaankopen;
 • Najaar 2019: opstellen bestek en voorbereiding uitvoering;
 • Najaar 2020: start uitvoering onderhoudswerkzaamheden en aansluitend Natuurlijk Sturen maatregelen.

Documenten