N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1

In 2021 voerden wij werkzaamheden van groot onderhoud uit aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 in Beekbergen. Wij hebben tegelijk met het onderhoud ook enkele maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. In het eerste kwartaal van 2022 maken we een nieuw ontwerp voor de ingang van de bebouwde kom aan de noordkant van Beekbergen. We kregen opmerkingen van omwonenden in Beekbergen over het vorige ontwerp.

De belangrijkste werkzaamheden van groot onderhoud in 2021

 • asfaltonderhoud (ook in de bebouwde kom van Beekbergen).
 • reconstructie van een aantal kruispunten.
 • het aanpassen van verharding diverse inritten en aansluitingen (asfalt vervangen voor grasbeton).
 • vervanging openbare verlichting tussen afrit A50 en Schalterdalweg.
 • diverse maatregelen ter voorkoming wateroverlast.
 • vervanging van VRI kruispunt Dorpstraat-Engelanderweg en plaatsen wachtrijdetectiesysteem ruim voor de zuidelijke komingang van Beekbergen.
 • maatregelen natuurlijk sturen (zie hieronder).
 • uitbreiding van de fietsenstalling bij bushalte Hagenbrug.

Nieuwe aanpassing voor komingang aan noordkant van Beekbergen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 9 september 2021 hebben een aantal inwoners van Beekbergen zorgen geuit over het ontwerp voor de noordelijke komingang van Beekbergen. In overleg met deze bewoners hebben wij de werkzaamheden aan de noordelijke komslinger tot en met het kruispunt Arnhemseweg - Tullekensmoleweg uitgesteld. Uit de reacties van de informatiebijeenkomst blijkt dat in het voortraject klachten over geluid, trillingen en snelheden niet voldoende zijn geïnventariseerd en dat de communicatie over de aanpassingen van de noordelijke kominrichting onvoldoende is. Daarom hebben wij besloten om de noordelijke kommaatregel en het kruispunt Tullekensmolenweg door te schuiven naar het voorjaar van 2022. Wij zijn in overleg met de dorpsraad van Beekbergen hoe we deze locatie kunnen verbeteren. In het eerste kwartaal van 2022 wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor de noordelijke komingang van Beekbergen. Wij informeren betrokken inwoners daarna over dit ontwerp.De overige werkzaamheden voor groot onderhoud aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 Beekbergen zijn wel volgens geplande maatregelen uitgevoerd.

Stikstofproblematiek

Bij een deel van de werkzaamheden zou teveel stikstof vrij komen. Daarom was het in 2021 niet mogelijk de volgende maatregelen uit te voeren:

 • Uitbuiging fietspad bij Berg en Dalweg om de herkenbaarheid van deze aansluiting te verbeteren.
 • Meer haaks aansluiten van de Koningsweg waardoor weggebruikers elkaar beter zien.
 • Verbeteren bushalte Vossenfarm. Als onderdeel van dit plan zou de halte Berg en Dalweg komen te vervallen. Omdat de verbetering nu niet doorgaat blijft de bushalte Berg en Dalweg voorlopig in gebruik.

We onderzoeken nu op welke manier we de situatie op een later moment alsnog kunnen aanpassen.

Proef ‘Natuurlijk Sturen’ tussen A50 en zuidelijke komgrens Beekbergen

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van ‘Natuurlijk Sturen’ is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het verkeersgedrag positief beïnvloed wordt. We hebben diverse maatregelen in concept uitgewerkt. In het najaar van 2020 hebben wij de effectiviteit van deze maatregelen onderzocht. Verschillende belanghebbenden hebben aan dit onderzoek meegewerkt, zoals aanwonenden, bedrijven, dorpsraad en hulpdiensten. Het maatregelenpakket wordt nu verder uitgewerkt.

We willen de maatregelen in 2022 realiseren. 

Aansluiting Veldhofweg

Weggebruikers die vanaf de Veldhofweg richting de N788 rijden hebben minder goed zicht op kruisend verkeer. Samen met de gemeente Apeldoorn en de bewoners van de Veldhofweg is daarom besloten om op de Veldhofweg een adviesroute in te stellen. Komend vanaf de sportvelden wordt verkeer geadviseerd linksaf te slaan. De gemeente Apeldoorn neemt hiervoor de noodzakelijke maatregelen, omdat de gemeente wegbeheerder is van de Veldhofweg.

Kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat

Op de kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat stroomt het verkeer, met name tijdens de spits, minder goed door. Structurele oplossingen hiervoor zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een rotonde of het toevoegen van extra opstelstroken. Hiervoor is binnen de bestaande situatie geen ruimte. De maatregelen waar wel ruimte voor is, met behoud van de bebouwing, hebben weinig invloed op de capaciteit van het kruispunt. Deze maatregelen verbeteren de doorstroming niet.

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Bereikbaarheid driehoek Apeldoorn – Zutphen - Arnhem.

Planning

Datum Werkzaamheden
Voorjaar 2022 Aanpassing ingang van de bebouwde kom aan de noordkant van Beekbergen.
2022 Maatregelen natuurlijk sturen