N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 in Beekbergen. Wij voeren tegelijk met het onderhoud enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te vergroten.

Terugblik informatiebijeenkomst 9 september 2021

Op 9 september is een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in Beekbergen geweest. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de werkzaamheden die nodig zijn voor het groot onderhoud, de planning en de omleidingsroutes.

Tijdens deze avond heeft een groep inwoners ook zorgen geuit over de aanpassingen voor de noordelijke komingang van Beekbergen. En over de vormgeving van de drempels op het kruispunt Arnhemseweg - Tullekensmolenweg. Een aantal inwoners hebben de zorg dat hierdoor de snelheid van het (vracht)verkeer binnen de bebouwde kom toeneemt.

Nieuwe aanpassing voor komingang aan noordkant van Beekbergen

Naar aanleiding van de zorgen over het ontwerp voor de noordelijke komingang van Beekbergen hebben wij besloten dat we de werkzaamheden aan de noordelijke komslinger en het kruispunt Arnhemseweg  Tullekensmoleweg uit te stellen. Wij gaan in overleg met de omgeving de pijnpunten bespreken en het ontwerp optimaliseren. Hierbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor geluidsoverlast van het vrachtverkeer.

Wij informeren de betrokken inwoners over de resultaten van deze zoektocht naar optimalisaties van het aangepaste ontwerp van de noordelijke komingang. Vervolgens wordt een ander moment gekozen om de werkzaamheden uit te voeren.

De overige werkzaamheden voor groot onderhoud aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1 Beekbergen gaan wel volgens geplande maatregelen door.

Planning

We hebben het groot onderhoud opgedeeld in 3 fasen. We starten de werkzaamheden op 27 september 2021 en zijn naar verwachting eind november 2021 klaar. We gaan daarbij uit van de volgende planning:

 • 27 september tot en met 1 oktober 2021: werkzaamheden vanaf A1 tot Kerkweg;
 • 4 oktober tot en met 29 oktober 2021: werkzaamheden vanaf A50 tot Hietweg;
 • 1 november tot en met 26 november: werkzaamheden vanaf Hietweg tot en met Kerkweg. 

Omleidingsroutes

Tijdens de eerste fase is de N788 afgesloten tussen de A1 en de A1 en de Kerkweg in Beekbergen. We leiden doorgaand dit verkeer om via de A1 en de A50. Vanaf zaterdag 2 oktober 2021 kan verkeer vanuit Beekbergen wel richting Apeldoorn rijden.

De kruising N788 Engelanderweg / Dorpstraat is tussen 1november en 26 november 2021 afgesloten. We leiden bestemmingsverkeer lokaal om. Fietsers kunnen er wel langs en worden op locatie veilig langs de werkzaamheden geleid. Dit wordt met borden aangegeven.

Werkzaamheden

Naast het asfaltonderhoud voeren we de volgende maatregelen uit:

 • Vervanging openbare verlichting tussen afrit A50 en Schalterdalweg.
 • Aanpassen verharding diverse inritten en aansluitingen (asfalt vervangen voor grasbeton).
 • Verwijderen van een aantal te smalle parkeerhavens.
 • Diverse maatregelen ter voorkoming wateroverlast.
 • Vervanging VRI kruispunt Dorpstraat-Engelanderweg en plaatsen wachtrijdetectiesysteem ruim voor de zuidelijke komingang van Beekbergen.
 • Maatregelen natuurlijk sturen (zie hieronder).
 • Aanpassen noordelijke komingang (uitgesteld, zie hierboven).
 • Het bushokje bij de Stoppelbergweg halen we weg zodat verkeer uit de Stoppelbergweg beter zicht heeft op de N788.
 • Uitbreiden fietsenstalling bij bushalte Hagenbrug.
 • In de bebouwde kom van Beekbergen voeren we asfaltonderhoud uit aan de rijbaan en de fietspaden.

Bushaltes Vossenfarm, Stoppelbergweg, Engelanderweg en Berg en Dalweg

In de verkenning hebben we onderzocht wat het gebruik van de halteplaatsen langs de N788 is. Hieruit blijkt dat de halteplaatsen Engelanderweg (noordkant van Beekbergen), Vossenfarm, Stoppelbergweg en Berg en Dalweg (zuidkant van Beekbergen) weinig gebruikt worden. De halteplaatsen Vossenfarm en Stoppelbergweg willen we behouden. De achterliggende gebieden met recreatieterreinen blijven toegankelijk voor het openbaar vervoer. We willen de halteplaats Berg en Dalweg in de toekomst opheffen en de halteplaats Vossenfarm opwaarderen. De gebruikers van de halteplaats Berg en Dalweg kunnen na opheffing van deze halteplaats gebruik maken van de halteplaatsen Smittenberg en Vossenfarm. Deze liggen allebei op ongeveer 700 meter van de halteplaats Berg en Dalweg.

Bij de halteplaats Smittenberg verhogen we het perron om deze toegankelijk te maken voor minder valide mensen. Daarnaast halen we de halteplaats Engelanderweg weg tijdens de werkzaamheden. Ook halen we het bushokje bij de Stoppelbergweg weg, zodat verkeer uit de Stoppelbergweg beter zicht heeft op de N788. De bus blijft wel gebruik maken van deze halteplaats. Deze werkzaamheden vallen binnen de stikstofgrenzen.

Stikstofproblematiek

Bij een deel van de werkzaamheden komt teveel stikstof vrij. Daarom is het nu niet mogelijk de volgende maatregelen uit te voeren:

 • Uitbuiging fietspad bij Berg en Dalweg om de herkenbaarheid van deze aansluiting te verbeteren.
 • Meer haaks aansluiten van de Koningsweg waardoor weggebruikers elkaar beter zien.
 • Verbeteren bushalte Vossenfarm. Als onderdeel van dit plan zou de halte Berg en Dalweg komen te vervallen. Omdat de verbetering nu niet doorgaat blijft de bushalte Berg en Dalweg voorlopig in gebruik.

We onderzoeken nu op welke manier we de situatie op een later moment alsnog kunnen aanpassen. Het overige groot onderhoud kan gewoon plaatsvinden.

Proef ‘Natuurlijk Sturen’ tussen A50 en zuidelijke komgrens Beekbergen

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van ‘Natuurlijk Sturen’ is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het verkeersgedrag positief beïnvloed wordt. We hebben diverse maatregelen in concept uitgewerkt. In het najaar van 2020 hebben wij de effectiviteit van deze maatregelen onderzocht. Verschillende belanghebbenden hebben aan dit onderzoek meegewerkt, zoals aanwonenden, bedrijven, dorpsraad en hulpdiensten. Het maatregelenpakket wordt nu verder uitgewerkt.

We willen de maatregelen in 2022 realiseren. 

Aansluiting Veldhofweg

Weggebruikers die vanaf de Veldhofweg richting de N788 rijden hebben minder goed zicht op kruisend verkeer. Samen met de gemeente Apeldoorn en de bewoners van de Veldhofweg is daarom besloten om op de Veldhofweg een adviesroute in te stellen. Komend vanaf de sportvelden wordt verkeer geadviseerd linksaf te slaan. De gemeente Apeldoorn neemt hiervoor de noodzakelijke maatregelen, omdat de gemeente wegbeheerder is van de Veldhofweg.

Kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat

Op de kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat stroomt het verkeer, met name tijdens de spits, minder goed door. Structurele oplossingen hiervoor zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een rotonde of het toevoegen van extra opstelstroken. Hiervoor is binnen de bestaande situatie geen ruimte. De maatregelen waar wel ruimte voor is, met behoud van de bebouwing, hebben weinig invloed op de capaciteit van het kruispunt. Deze maatregelen verbeteren de doorstroming niet.

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Bereikbaarheid driehoek Apeldoorn – Zutphen - Arnhem.

Documenten