N786: Apeldoorn - Dieren

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren loopt door en/of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek en Loenen. Wij doen al geruime tijd onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de N786. Dit doen we samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden.

Al jaren leeft de wens in het gebied om de weg aan te passen. Vanuit verkeerskundig perspectief is er geen dringende noodzaak voor een grootschalige aanpak. Daarom is mede op verzoek van Provinciale Staten besloten om breder te kijken. De provincie heeft daarom opdracht gegeven voor een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Bij het opstellen van dit rapport is de regio betrokken: belangengroepen, specialisten, beleidsmakers en bestuurders.

Dit rapport is de basis voor het besluit van Provinciale Staten over het vervolg. Na het besluit van Provinciale Staten wordt zo nodig een inpassingsplan met een m.e.r.-procedure gevolgd.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Het MKBA is een hulpmiddel om besluiten te nemen over ingrijpende ruimtelijke projecten en is uitgevoerd door een onderzoeksburo. In de MKBA zijn vijf varianten onderzocht. Variërend van het verbeteren van bestaande wegen tot het aanleggen van een nieuwe provinciale weg langs het Apeldoorns Kanaal. Daarnaast is de Zuidontsluiting Eerbeek-Zuid nog apart onderzocht omdat deze in vier van de vijf varianten naar voren kwam.

Het buro onderzocht effecten die in contant geld zijn uit te drukken zoals reistijdwinst en verkeersveiligheid én effecten die niet in geld zijn uit te drukken zoals natuur, leefbaarheid en regionale economie.

Over het project

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren en loopt door en/of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek en Loenen. Wij doen al geruime tijd onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de N786. Dit doen we samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden.

Planning

  • 2018 consultatieronde resultaten MKBA en besluit Provinciale Staten over vervolg
  • 2019 of 2020 voor zover nodig inpassingsplan met MER-rapport
  • 2020 - 2022 voorbereiding uitvoering
  • 2023 - 2025 uitvoering

Documenten

Contact

Mila Sewmar
088 880 7203
o.sewmar@gelderland.nl