N786: A50 - Beekbergen

In 2020 staat er groot onderhoud gepland aan de Loenenseweg in de gemeente Apeldoorn (N786). Het gaat om het deel vanaf de aansluiting met de rijksweg A50 tot de bebouwde kom van Beekbergen. Tegelijk met het onderhoud treffen we maatregelen buiten de bebouwde kom die de verkeersveiligheid vergroten. Een van deze maatregelen is het verlagen van de maximum snelheid van 80 naar 60 km/u. Binnen de bebouwde kom voeren we alleen onderhoudswerkzaamheden uit.

Aanleiding onderzoek

In 2017/2018 hebben wij samen met de gemeente Apeldoorn een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/u. Aanleiding voor dit onderzoek was:

  • De N786 wegvak A50-Beekbergen heeft geen primaire verkeersfunctie in het wegennet
  • De functie is niet in overeenstemming met gebruik
  • De weginrichting voldoet niet aan de richtlijnen van een 80 km/u weg
  • Er is sprake van hoog letselrisico

Inloopavond 2017

Op dinsdag 12 december 2017 hebben wij een inloopavond gehouden in De Hoge Weije in Beekbergen. Samen met de gemeente Apeldoorn gaven wij een toelichting op de plannen voor het onderzoek naar het verlagen van de snelheid naar 60 km/u en beantwoordden we vragen. Tijdens de inloopavond was het ook mogelijk een reactieformulier in te vullen. Op basis van de ontvangen reacties hebben wij een reactienota opgesteld. Deze nota en de ontwerptekeningen vindt u in onderstaande links.

Wij hebben inmiddels het besluit genomen de plannen voor het verlagen van de maximumsnelheid verder voor te bereiden en uit te werken. Hierbij richten we ons op realistie in 2020.

Snelheid verlagen in 2020

We willen de maximum toegestane snelheid aanpassen naar 60 km/u. Dit betekent ook dat we de weg inrichten volgens de richtlijnen die passen bij dit snelheidsregime. Wij bereiden deze plannen nu voor en werken de ontwerptekeningen verder uit. Het snelheidsregime kan alleen aangepast worden door een verkeersbesluit te nemen. Het is daarom nog niet zeker of de verlaging van de maximum snelheid daadwerkelijk doorgaat. Naar verwachting starten de procedures rondom het verkeersbelsuit van het voorjaar van 2019. 

Planning

De planning (onder voorbehoud) ziet er als volgt uit:

  • Najaar 2018 - voorjaar 2019: uitwerking planning
  • Vanaf voorjaar 2019: procedures doorlopen (waaronder verkeersbesluit)
  • Najaar 2019: opstellen bestek en voorbereiding uitvoering
  • Voorjaar 2020: start uitvoering

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.