N348 Eefde - A1: kruising Jodendijk - Scheuterdijk

Er zijn verkeersproblemen op de kruising van de N348 met de Jodendijk en Scheuterdijk bij Eefde. Het gaat om problemen met het afslaande verkeer en fietsers op het parallel gelegen fietspad. Bovendien kunnen fietsers niet veilig oversteken. Daarom gaan we de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren.

Actueel juli 2018

Provinciale Staten (PS) stelden op 9 november 2016 het inpassingsplan vast (PDF 615 kB). Hierop zijn 3 beroepen ingediend bij de Raad van State. De Raad van State verklaarde de beroepen in april 2017 ongegrond. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. De afgelopen periode is gewerkt aan de nadere detaillering (o.a. de groeninrichting) van het ontwerp. Gesprekken over de grondverwerving worden gevoerd en onderzoeken worden uitgevoerd ten behoeve van de realisatie. Afhankelijk van procedures (zoals vergunningen) kunnen we in de winter 2018/2019 met de voorbereidende werkzaamheden beginnen.

Over het project

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we bekeken wat de beste oplossingen zijn voor de verkeersproblemen. Dat zijn:

 • een parallelweg voor de ontsluiting van aanliggende erven de Scheuterdijk
 • afsluiting van de Jodendijk voor gemotoriseerd verkeer
 • een oversteek voor fietsers door de aanleg van een vluchtheuvel op de N348.

Planning

 • 2020: start uitvoering (mogelijk in 2019 afhankelijk van de voortgang grondverwerving)
 • 2018/2019: winter voorbereidende werkzaamheden (o.a. kappen bomen) voor de uitvoering
 • 2018: vergunningen een voorbereiden realisatie
 • 2018: grondverwerving
 • 2017: grondverwerving
 • 2017: inpassingsplan onherroepelijk
 • November 2016: terinzagelegging inpassingsplan en besluit PS inpassingsplan
 • 2016: terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan
 • 2015: besluit GS ontwerp-inpassingsplan
 • 2013: besluit GS voorontwerp-inpassingsplan
 • 2013: inloopbijeenkomst omwonenden en indienen reactie op maatregelen
 • 2013: besluit GS over opstellen inpassingsplan.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.