N348: Dieren-Zutphen

In 2022 voeren wij groot onderhoud uit aan de N348 tussen Dieren en Zutphen. Tijdens dit onderhoud voeren we ook enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Spankeren

In 2018 onderzochten we de effecten van een snelheidsverlaging op de Zutphensestraatweg (N348) bij Spankeren. De conclusie van deze proef is dat een snelheidsverlaging van 80 naar 70 km/u geen verbetering geeft voor de verkeersveiligheid. In 2020 onderzochten we of een andere inrichting van de weg bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Samen met de gemeente Rheden en de Belangengroep N348 hebben we 5 verschillende oplossingen bedacht. In mei 2020 konden aanwonenden reageren op de verschillende oplossingen en aangeven welke variant hun voorkeur heeft. De resultaten hiervan hebben we voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. We vroegen daarbij welke variant de voorkeur heeft. Daaruit is de zogenaamde N348-bewoners variant (PDF 4 MB) gekomen.

Uitzonderlijke situatie

Ons uitgangspunt is om op doorgaande provinciale wegen een snelheid aan te houden van 80 km/u met een bijpassende inrichting van de weg. Zo kan het verkeer veilig en snel doorrijden en zorgen we voor een goede bereikbaarheid.

De N348 ligt bij Spankeren over een stuk van ongeveer 400 meter op een zogenaamde primaire waterkering. Hierdoor is er geen ruimte om de weg veilig in te richten op een snelheid van 80 km/u. De weg ligt formeel buiten de bebouwde kom, maar lijkt qua omgevingsbeeld veel op een bebouwde kom door veel uitritten, twee zijwegen en veel overstekende fietsen.

In verband met deze bijzondere dijkligging heeft het bestuur gekozen om voor dit korte traject toch af te wijken van het uitgangspunt van 80 km/u. We passen daarom de snelheid en weginrichting aan, volgens de bewonersvariant. Dat betekent een snelheid ter hoogte van de bebouwing van Spankeren van 50 km/u en bijpassende inrichting van de weg.

Leuvenheim

Samen met de gemeente Brummen, de politie en het Leuvenheims Belang hebben we situatie in Leuvenheim onderzocht. De belangrijkste knelpunten zijn:

  • Hoge snelheid en geluidsoverlast
  • Ontbreken van voetpaden
  • Smalle fietspaden met grote snelheidsverschillen tussen de gebruikers
  • Spookfietsen (ten noorden en ten zuiden van Leuvenheim ligt een fietspad in 2 richtingen, fietsers steken niet over in Leuvenheim)
  • Smalle parkeervakken
  • Oversteekbaarheid en op- en afrijden van de weg in de spits

We hebben ook gekeken naar mogelijke oplossingen. Onze conclusie is dat de huidige situatie verbeterd kan worden. Er is niet genoeg ruimte om de kom van Leuvenheim opnieuw in te richten.

Wij hebben een schetsontwerp gemaakt voor de mogelijke verbeteringen. In deze presentatie geven wij uitleg over hoe we tot dit ontwerp gekomen zijn. Belangstellenden konden tot 27 april 2020 reageren op het schetsontwerp. Wij hebben de reacties en onze antwoorden daarop samengevat in deze reactienota.

Vervolg

De komende maanden werken we de schetsontwerpen uit tot een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp presenteren wij op een nog nader te bepalen moment aan belangstellenden. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie hierover.

We willen de herinrichting in Spankeren en de maatregelen in Leuvenheim gelijktijdig uitvoeren met het groot onderhoud aan de N348 tussen Dieren en Zutphen, in 2022. Voor het ontwerp in Spankeren werken we daarom de komende periode naast het maken van een definitief ontwerp ook aan het doorlopen van de benodigde procedures, verkrijgen van de vergunningen en aan het aankopen van de benodigde gronden. Voor Leuvenheim zijn geen procedures, vergunningen en gronden nodig. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor 2022.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.