N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 doorsnijdt de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De rondweg ten westen van De Hoven moet zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid verbeteren.

Actueel februari 2019

Archeologisch onderzoek

Het tracé van de nieuwe rondweg loopt door het IJsseldal. In het verleden hebben mensen gewoond op de rivieroevers en op de zandruggen verder landinwaarts. Op 3 locaties zijn wij onderzoek aan het doen naar archeologische vondsten. Tijdens het graven is er een mooie diepe kuil vlakbij de Baankstraat ontdekt. De kuil bevatte houtskool en een paar kleine deeltjes vuursteen. Deze elementen duiden op bewoning tijdens de Steentijd. Het onderzoek is eind 2018 klaar. 

Niet gesprongen explosieven

Sinds oktober 2018 hebben explosievenexperts en archeologen samen onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke verdedigingswerken. Op een luchtfoto uit de jaren ’40 waren stellingen en loopgraven te zien op het deel van de nieuwe rondweg ten noorden van de spoorwegovergang. Veel daarvan is echter niet teruggevonden. Wel is een aantal rookgranaten en andere geschutsmunitie aangetroffen.

Voorbelasting

Vanuit de omgeving is de nieuwe spoortunnel goed te zien. De grote hoeveelheid zand naast de spoortunnel valt ook op. Deze ligt er met een reden. De grond heeft niet voldoende draagkracht om de nieuwe rondweg op aan te leggen. Dit komt vooral door de grote hoeveelheid vocht in de grond. De grote hoeveelheid zand die er nu ligt zorgt ervoor dat de grond de komende maanden kan inklinken. Dit voorkomt verzakking na het aanleggen van de nieuwe rondweg.

Er zijn nog een paar locaties op het tracé van de nieuwe rondweg waar we de grond moeten voorbelasten. De komende maand verplaatsen we daarom het zand van de spoortunnel naar die locaties. Om het gewenste resultaat te halen laten we dit zand ongeveer drie maanden liggen.

Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat

Op 27 september 2017 hebben Provinciale Staten het inpassingsplan ‘Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat’ vastgesteld. Het inpassingsplan ‘Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat’ maakt drie maatregelen planologisch mogelijk:

 • een nieuwe ontsluiting voor woonwijk de Teuge
 • een gewijzigde ligging van het fietspad tussen de Baankstraat en het Tondense Enkpad in Brummen
 • een andere invulling voor twee natuurcompensatielocaties bij de Baankstraat in Brummen.

Deze maatregelen zorgen voor een betere inpassing van N345 Rondweg De Hoven/Zutphen in de omgeving. 

Voorbereiding rondweg

Ondertussen werken we verder aan het ontwerp van de rondweg. Het ontwerp werken we uit tot een bestek waar straks een aannemer mee aan de slag kan. Het ontwerp van de fietstunnels en de zonnewijzer worden tot in detail uitgewerkt. Daarna toetsen we het ontwerp op technische uitvoerbaarheid en kijken we of de landschappelijke inpassing volgens afspraak is verwerkt.

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels. Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’ heeft hiervoor ontwerpen gemaakt. Bij deze ontwerpen is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. In het midden is een uitsparing in het dak gemaakt zodat er daglicht in de tunnel komt. Zo blijft de tunnel overzichtelijk voor aankomende fietsers.

Zonnewijzer

IPV Delft heeft een mooi ontwerp gemaakt voor een zonnewijzer op de rotonde Kanonsdijk. Tauw uit Deventer heeft dit ontwerp uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt. Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018 (langste dag). Door dit op deze manier uit te werken hebben we zekerheid over de locatie van de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Over het project

Een westelijke rondweg om De Hoven blijkt de meest effectieve oplossing  met de minste negatieve effecten te zijn. Het zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft echter goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

N345

De provincie Gelderland heeft 1400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. We werken eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig naar hun plaats van bestemming kunnen reizen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van De Hoven/Zutphen. Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid.

Planning

 • 2010: Start verkenning
 • 2012: GS-besluit voorkeursoplossing
 • 2015: Inpassingsplan vastgesteld
 • 2016: Voorbereidingen voor uitvoering
 • Mei: 2017 Start aanleg spooronderdoorgang
 • Zomer 2018: Spooronderdoorgang gereed
 • 2018: Procedures, o.a. aanbesteding en grondverwerven
 • 2019: Contractering en voorbereiding aannemer
 • 2019: Start aanleg rondweg
 • 2019/2020: Openstelling tracé

Documenten

Inloopavond 19 april 2017

Rondweg

Aansluiting de Teuge


Raadpleeg de overige documenten van de N345 De Hoven/Zutphen. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.

Contact

Jan van de Wouw
Telefoon: (026) 359 84 91
E-mail: j.vande.wouw@gelderland.nl

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.