N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 doorsnijdt de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De toekomstige rondweg die wordt aangelegd ten westen van De Hoven verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid.

Actueel oktober 2019

Rondweg De Hoven geen last van PAS

De planning van de rondweg De Hoven loopt geen vertraging op door de uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot in natuurgebieden. De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 heeft geen gevolgen voor vergunningen die onherroepelijk zijn en niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten. Dat is voor de rondweg De Hoven het geval. We kregen op 20 april 2016 de vergunning voor de rondweg De Hoven en deze vergunning is onherroepelijk. Meer weten over de PAS (Programma Aanpak Stikstof)? Kijk op onze pagina: Programma-Aanpak-Stikstof.

Nestkast voor de huismus

De huismus is een beschermde diersoort en wordt beschermd door de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat de mus niet zomaar uit zijn leefgebied weggejaagd mag worden. Daarvoor is een ontheffingsvergunning nodig en moeten compensatiemaatregelen worden getroffen.
Op de plek van de aan te leggen rotonde (boerderij met stal en schuur aan de Weg naar Voorst 225) komen huismussen en mussennesten voor. Daarvoor vroegen we in 2016 een vergunning aan. Er zijn compensatiemaatregelen getroffen door mussennesten op te hangen. In de tussentijd zijn er mussen en nieuwe mussennesten bijgekomen. We hebben daarom opnieuw een ontheffingsvergunning aangevraagd. Deze is nog in behandeling. De sloop van de boerderij start nadat de vergunning is verleend. De aanleg van de rotonde laat daardoor nog even op zich wachten.

Onderzoek naar kleine marterachtigen

De kleine marterachtigen behoren tot de beschermde soorten binnen de Wet natuurbescherming.
We onderzoeken of deze diersoort zijn leefgebied heeft rond de beoogde rondweg. Hiervoor hebben we een vergunning aangevraagd. Provincie Gelderland moet aantonen dat het leefgebied van de kleine marterachtigen niet wordt aangetast. De verwachting is dat ze daar niet voorkomen. Maar als ze daar wel voorkomen dan treffen we ook voor deze marterachtigen compenserende maatregelen.

Zand hergebruiken

De grote berg zand (2.500 m3) naast de nieuwe spoortunnel aan de Baankstraat hebben we verplaatst naar de andere kant van het fietspad. Het gewicht van de grote berg zand zorgt ervoor dat de grond eronder kan inklinken. Dit voorkomt verzakking na het aanleggen van de nieuwe rondweg. Het zand blijft minimaal 3 maanden liggen om het gewenste resultaat te halen. We halen het weer weg zodra we het zand op een andere plek binnen het project kunnen gebruiken. Zo beperken we het aantal vervoersbewegingen.

Voorzorgsmaatregel oeverzwaluw

De grote berg zand aan de Baankstraat is ingepakt met folie. Hiermee voorkomen we dat de oeverzwaluw zich in het zandlichaam nestelt. Deze vogel maakt namelijk graag een nesthol in een kale zandige helling. De oeverzwaluw is een beschermde diersoort. Als hij daar een nest bouwt, mogen we dat niet verstoren. Dit betekent dat we geen werkzaamheden mogen uitvoeren zolang de oeverzwaluw daar zit.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven.  Deze rondweg wordt vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) ontsloten via een nieuw aan te leggen turborotonde. Aan de noordzijde van de nieuwe rondweg wordt deze ook ontsloten via een rotonde die uitkomt op de N345 Weg naar Voorst. Verder worden er twee fietstunnels gemaakt.

Kaart van het inpassingsontwerp N345

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft daarbij goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De weg is daarbij te gast in het landschap. De spooronderdoorgang benadrukt dit. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Met beplanting aan de zijkant en een groene middenberm gaat de weg straks op in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

De spooronderdoorgang is in 2018 gebouwd en in december ingeschoven. Najaar 2020 sluiten we de tunnel naar verwachting aan op de rondweg.

Rotondes

Rotonde Kanonsdijk

Op de N345 komt ter hoogte van km-paal 19.1 een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar het verkeer al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Hierdoor worden op de rotonde weef- en snijconflicten voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel. Het midden van de rotonde is open zodat er daglicht op het fietspad valt.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Rotonde Weg naar Voorst

Op de Weg naar Voorst ter hoogte van de Tondensestraat komt een rotonde. Deze rotonde sluit aan op de nieuwe rondweg. Op deze wijze zal verkeer vanuit Voorst via de rotonde op de rondweg naar Zutphen komen en andersom.

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht naar binnen komt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift daaroverheen en geeft de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV delft heeft Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt.
Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018 (langste dag). Door dit op deze manier uit te werken hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Voorbereiding rondweg

Ondertussen werken we verder aan het ontwerp van de rondweg. Het ontwerp werken we uit tot een bestek waar straks een aannemer mee aan de slag kan. Het ontwerp van de fietstunnels en de zonnewijzer worden tot in detail uitgewerkt. Daarna toetsen we het ontwerp op technische uitvoerbaarheid en kijken we of de landschappelijke inpassing volgens afspraak is verwerkt.

Planning

2020

  • Kabels en leidingen verleggen bij de rotonde aan de Weg naar Voorst
  • Aanleg rotonde bij de Weg naar Voorst
  • Aanleg deel van de rondweg richting de spooronderdoorgang
  • Aanleg rotonde op de Kanonsdijk
  • Aanleg twee onderdoorgangen voor fietsers en de ontbrekende delen van de rondweg
  • Openstelling nieuwe rondweg: eind 2020

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Contact

Wilma Middelkoop
Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl