N345: Rondweg Voorst

De drukke N345 loopt dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast, barrièrewerking en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Een westelijke omleiding moet de leefbaarheid in Voorst verbeteren.

Actueel april 2017

Aannemersbedrijf F.L. Liebregts B.V. uit Middelbeers mag de rondweg N345 Voorst gaan aanleggen. Deze aannemer krijgt de opdracht van ons omdat zij de beste aanbieding hebben gedaan. Vijf aannemers hebben een aanbieding (aanbesteding) mogen doen en zijn beoordeeld op onder andere de uitwerking van het ontwerp en de mate van hinder voor de omgeving.

Aannemer Liebregts werkt de komende maanden hun ontwerp verder uit en maakt een planning. Zodra de planning bekend is organiseren wij samen met de aannemer een inloopavond. Naar verwachting kan de aannemer na de zomer 2017 aan de slag. De aanleg van de rondweg gaat naar verwachting ruim een jaar duren.

Bomen

Medio 2017 kappen we 20 bomen aan de Rijksstraatweg die ruimte moeten maken om de rondweg aan te kunnen leggen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 19 bomen onvoldoende levensvatbaarheid en kwaliteit hebben. In overleg met Landgoed Beekzicht en de gemeente Voorst hebben we daarom besloten ook deze bomen te kappen. Aan de zuidkant van Voorst staan 4 grote eiken. Hiervan gaan we er 2 kappen zodat er voldoende ruimte ontstaat om de rotonde aan te leggen. Oktober 2016 heeft de gemeente Voorst ons de kapvergunning verleend.

Archeologie

Het speuren naar restanten uit oude beschavingen maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2016 heeft er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit is gedaan door ‘proefsleuven’ te graven. In totaal zijn er 54 proefsleuven gegraven met een oppervlakte van circa 4500 m2. Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuw Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). De resten van aardewerk, steen, bot en metaal en crematieresten geven informatie over hoe men in het verleden leefde. Dit voorjaar wordt verder gegraven om alle vondsten bloot te leggen.

Explosieven

Gelijktijdig met het archeologisch onderzoek is gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Onderzoekers maken hierbij gebruik van grondradar. Tijdens het onderzoek is niets aangetroffen.

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorst is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Deze westelijke variant zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid zullen verbeteren. Om ervoor te zorgen dat Voorst verbonden blijft met het buitengebied, nemen we een aantal maatregelen. Zo komt er voor fietsers en voetgangers een nieuwe tunnel op de Klarenbeekseweg. Verder zorgen we voor een goede inpassing van de rondweg in het landschap: de N345 komt ter hoogte van de kruisende Enkweg verlaagd te liggen. Zo kan het geplande viaduct in de Enkweg ook lager blijven en verstoort daardoor het landschap minder.

N345

De provincie Gelderland heeft 1400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. We werken eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig naar hun plaats van bestemming kunnen reizen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst  Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.

Planning

  • 2010: Start verkenning
  • 2012: GS-besluit voorkeursoplossing
  • 2013: PS-besluit inpassingsplan
  • 2014: Inpassingsplan onherroepelijk en start (voorbereiding) uitvoering
  • 2016: Aanbestedingsprocedure aannemer
  • Voorjaar 2017: Contracteren aannemer
  • Najaar 2017: Start aanleg rondweg
  • 2018: Openstelling tracé

Documenten

Documenten over het vastgestelde inpassingsplan N345 Rondweg Voorst staan op ruimtelijkeplannen.

Raadpleeg de overige documenten van N345 Rondweg Voorst.

Contact

Jan van de Wouw
Telefoon: (026) 359 84 91
E-mail: j.vande.wouw@gelderland.nl

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief Rondweg N345 Voorst.