N339: Fietsverbinding Harfsen – Epse

In 2019 en 2020 onderzoeken wij samen met de Cleantech regio, gemeente Lochem en gemeente Deventer welke mogelijkheden er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek passen we de werkzaamheden van het groot onderhoud aan de N339 in 2021 aan.

Variantenonderzoek

In mei 2019 organiseerden wij een inloopavond over het groot onderhoud aan de N339. Tijdens deze inloopavond kregen we veel opmerkingen over de veiligheid voor fietsers op de N339. De meerderheid van de aanwezigen gaf aan een vrijliggend fietspad of een alternatieve fietsroute via de Oude Larenseweg te willen. Bovendien maakt de fietsroute tussen Lochem en Deventer deel uit van het hoofdfietsnetwerk in de regio. Daarom onderzoeken we welke mogelijkheden en routes er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren.

We houden daarbij rekening met verschillende aspecten zoals verkeersveiligheid voor fietsers, huidig en toekomstig gebruik, impact op de omgeving, haalbaarheid, mate van draagvlak en de kosten.

De opzet van het onderzoek en de uitkomsten daarvan bespreken we met u tijdens verschillende (mogelijk digitale) bijeenkomsten.

Mogelijke varianten fietsroute Harfsen-Epse

In deze variantenstudie worden de volgende varianten onderzocht:

  • Het maatregelenpakket uit de trajectverkenning. Dit bestaat uit bredere rode fietsstroken, het verhogen van bestaande plateaus en het toepassen van een aantal extra verkeerplateaus of wegversmallingen.
  • Een vrijliggend fietspad voor beide richtingen, waarschijnlijk aan de zuidzijde van de N339.
  • Vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de N339.
  • Een alternatieve route via de Oude Larenseweg die voor fietsverkeer wordt ingericht. Naast fietsverkeer wordt de Oude Larenseweg alleen gebruikt door bestemmingsverkeer.
  • Een alternatieve route die afsplitst van de N339 bij de Bathmenseweg. In het deel langs de N339 komt bij deze variant een vrijliggend fietspad, waarschijnlijk aan de noordzijde van de N339. Tussen de Bathmenseweg en Epse loopt de route door via de Driekieftenweg en de Oude Larenseweg. Deze worden ingericht voor fietsverkeer. Naast fietsverkeer wordt deze weg alleen gebruikt door bestemmingsverkeer.
  • Een deel van deze varianten is aangedragen tijdens de inloopavond van mei 2019. We sluiten niet uit dat er nog andere varianten mogelijk zijn.

Oude situatie niet mogelijk

In de reacties tijdens de inloopavond van mei 2019 is een aantal keren verwezen naar de 'oude situatie' met een fietsstrook aan één kant van de N339 waarop fietsers in 2 richtingen rijden. Deze situatie is ongewenst. Door de beperkte ruimte tussen de fietsers en het wegverkeer was het niet veilig genoeg. Er rijdt nu meer verkeer op de weg en de voertuigen worden steeds groter. Ook door de huidige normen en richtlijnen is het niet mogelijk de ‘oude situatie’ opnieuw te maken bij de aanpak van de N339.

Interactieve kaart

Wij willen u graag betrekken bij het onderzoek naar de verschillende varianten en de voor- en nadelen. Daarom kunt u uw opmerkingen plaatsen in de interactieve kaart, dit kan via de button ‘bekijk de kaart’, vervolgens klikt u links onderin op ‘denk mee’. De opmerkingen die op deze kaart geplaatst worden gebruiken we om de schetsontwerpen te maken. Als duidelijk is welke variant we uitvoeren gebruiken we de opmerkingen over de gekozen variant ook om het schetsontwerp uit te werken naar een definitief ontwerp.

Werkwijze participatie

Het is helaas nu niet mogelijk fysiek bij elkaar te komen, daarom richten we het participatieproces digitaal in. Lukt het u niet om digitaal te reageren, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer of contactformulier onder aan deze pagina.

Klankbordgroep

Naast individuele reacties willen wij graag een klankbordgroep samenstellen. Geïnteresseerden hiervoor konden zicht tot 27 mei 2020 aanmelden. De klankbordgroep komt het komende half jaar drie keer bijeen. Als het mogelijk is doen we dit fysiek, maar er is ook een kans dat de bijeenkomsten digitaal plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de mogelijke varianten en knelpunten, de criteria waaraan de schetsontwerpen moeten, de effecten waarop we de varianten beoordelen en de uitgewerkte schetsontwerpen.

Wat betekent de variantenstudie voor de uitvoering van de N339?

Naar verwachting ronden we de variantenstudie af in de loop van 2020. Aansluitend wordt een bestuurlijk besluit genomen over de voorkeursvariant. Wordt er gekozen voor het maatregelenpakket van het groot onderhoud dan voeren we dit pakket in 2021 uit. Als er een andere variant uitkomt werken we die variant eerst verder uit. Een fietsroute over de Oude Larenseweg of Bathmenseweg heeft een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Het realiseren van een vrijliggend fietspad is meer werk, hiervoor moeten we grond aankopen en veel afstemmen met aanwonenden en de gemeente Lochem. Dit proces neemt veel langer in beslag. Als er voor een vrijliggend fietspad wordt gekozen dan nemen we dit naar verwachting mee in het volgend groot onderhoud aan de N339.

Als er een andere variant wordt gekozen dan het maatregelenpakket is een overgangssituatie nodig voor de aanwonenden. Daarom voeren we in 2021 in ieder geval de maatregelen uit die in het groot onderhoud aan de N339 zijn gepland.

Fietsroute F348

Samen met de Cleantechregio werken we aan een beter fietsnetwerk in de regio Deventer-Zutphen. Tussen Deventer, Gorssel en Zutphen werken we aan een verbeterde fietsverbinding, de F348. In Epse sluit de N339 aan op deze fietsroute. Kijk voor meer informatie over dit project op de website vlotveiligfietsen.nl/deventerzutphen.

Planning

  • augustus 2020: besluit voorkeursvariant door Gedeputeerde Staten
  • januari – augustus 2020: variantenstudie inclusief participatie
  • 2019: start variantenstudie fietsroute Deventer - Lochem

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.