N327: Leerdam - Geldermalsen - Est

In 2022 voeren we onderhoud uit aan de N327 tussen Leerdam en Est. De bovenste laag van het asfalt is op diverse delen van de weg aan vervanging toe. Dit combineren we met onderhoud aan bruggen, duikers en tunnels. We passen de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Asfaltwerkzaamheden

Op enkele delen van de N327 voeren we onderhoud uit aan het asfalt, omdat dit in minder goede staat is.

Maatregelen verkeersveiligheid en doorstroming

Het accent voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ligt op het deel tussen Leerdam en Geldermalsen. Op basis van de resultaten van verschillende onderzoeken, willen we de volgende punten verbeteren:

Parallelwegen

Op de parallelweg tussen Leerdam en Geldermalsen is het niet overal toegestaan dat gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van de parallelweg een uitzondering is gemaakt voor het landbouwverkeer. We heffen deze beperkingen op, waardoor al het gemotoriseerde verkeer weer gebruik kan maken van de parallelweg.

Kruispunten

Om te zorgen dat de doorstroming van het verkeer de komende 9 jaar goed blijft, nemen we maatregelen ter hoogte van de aansluitingen bij de A2 en A15 en ter hoogte van McDonalds. De huidige verkeerslichten worden vervangen en ter hoogte van de oprit bij de A15 richting Tiel krijgt het kruispunt verkeerslichten.

Daarnaast passen we op het kruispunt bij de McDonalds de fietspadenstructuur aan. Fietsers kunnen in de toekomst alleen nog oversteken aan de kant van de snelweg en natuurlijk via de fietstunnel. De oversteek aan de kant van Geldermalsen wordt opgeheven. Alle verkeer mag straks gebruikmaken van de parallelwegen tussen Leerdam en Geldermalsen.

Laageinde en bebouwde kom van Geldermalsen

De provincie en gemeente West Betuwe zijn in gesprek met de klankbordgroep over de inrichting van het gebied rondom de rotonde Laageinde. Het fietsverkeer krijgt in de toekomst voorrang op de rotonde. De Laan van Leeuwenstein wordt een éénrichtingsweg. Hiervoor komt een apart rechtsafvak op de N327 bij de brandweerkazerne vanuit de richting Laageinde.

De inrichting van de N327 tussen de rotonde Watermolenweg en Laageinde wordt ook voorzien van een overrijdbare middengeleider.

Boutensteinseweg

Naar aanleiding van het fietsongeluk van januari 2020 spraken we met de voetbalvereniging Rhelico, de gemeente en directbetrokkenen over het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt met de Boutensteinseweg. Naast kleine aanpassingen voor het verbeteren van de zichtbaar zouden er in 2022 ook aanpassingen aan de parallelweg plaatsvinden. Ter hoogte van het kruispunt zou de parallelweg verder van de weg af komen te liggen waardoor landbouwvoertuigen recht voor het kruispunt komen te staan en een beter zicht hebben op het verkeer van de N327. Deze laatstgenoemde maatregelen gaan niet door omdat het niet mogelijk is gebleken de noodzakelijke grond aan te kopen. Toch zijn de kleine aanpassingen tussen maart 2020 en september 2020 gerealiseerd en is de zichtbaarheid van de fietsoversteek, maar ook het kruispunt sterk verbeterd.

Deze aanpassingen bestaan uit;

  • vervangen van de verlichting voor ledverlichting;
  • het kruispunt beter zichtbaar maken met glasbolreflectoren;
  • het wit maken van de banden ter hoogte van de fietsoversteek;
  • het opfrissen van de markering op de hoofdrijbaan.

Onderzoek naar maatregelen

In 2018 en 2019 onderzochten we samen met gemeente West Betuwe, Cumela, LTO en de regiopolitie de doorstroming en de verkeersveiligheid van en langs de provinciale N327 tussen Leerdam en de aansluiting op de A15. Studenten van de HAN deden onderzoek naar het verbeteren van de routes voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV) richting de A15. Ook zijn, in overleg met gemeente West Betuwe, de effecten van de uitbreiding van woonwijk de Plantage en het bedrijventerrein op de N327 onderzocht en heeft gemeente West Betuwe onderzoek gedaan naar de situatie ter hoogte van de rotonde Laageinde.

Daarnaast is onderzoek gedaan om de rotonde Randweg/Provincialeweg Oost aan te passen, zodat er LZV’s kunnen rijden over de spoorweg. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is het kruispunt zodanig aan te passen dat hier LZV’s mogen rijden.

De resultaten van de onderzoeken zijn zo ingrijpend voor de wegenstructuur ter hoogte van de spoorwegovergang, het viaduct over de Betuwelijn en voor de N327 tussen het spoor en de A15, dat meer tijd nodig is om deze uit te voeren. 

Bomen

De bomenlanen langs de N327 zijn langzaam verdwenen, onder meer door de essenziekte. Samen met gemeente West Betuwe en Eelerwoude onderzoeken we hoe we de laanstructuren langs de weg terug kunnen brengen maar ook de entree naar de aanliggende dorpen te versterken. Het onderzoek loopt nog. De verwachting is dat hierover half december 2020 meer duidelijkheid komt. De provincie en de gemeente zijn in overleg op welke wijze de voorgenomen maatregelen kunnen worden voorgelegd aan de bewoners. In verband met de COVID-19 restricties is het op dit moment niet mogelijk om in Geldermalsen een bewonersavond te organiseren. Wij zullen de mogelijkheden onderzoeken om op een andere wijze de plannen aan de bewoners te tonen en met hen van gedachte te wisselen.

Planning

  • Heden – december 2020: definitieve ontwerpen maken
  • Januari 2021 – december 2021: planvoorbereiding
  • 1e kwartaal 2021: presentatie plannen aan de bewoners
  • 2022: werkzaamheden uitvoeren

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.