N319: Ruurlo - Groenlo

In 2019 staat groot onderhoud gepland aan de N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18). Wij combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

Onderhoudswerkzaamheden

 • asfalt vervangen
 • Herstel laanstructuur
 • diverse verlichting en bewegwijzering vervangen
 • onderhoud aan diverse kunstwerken zoals duikers.

Informatiecentrum N319 open

Vanaf vrijdag 14 juni 2019 is het informatiecentrum N319 open. Wij laten daar onze groen- en onderhoudsplannen voor de N319 zien en lichten onze aanpak toe. We gaan in op verkeersveiligheid, vitaliteit bomen, ecologie, landschap en draagvlak. Verder laten we u zien hoe onze aanpak er uit ziet voor de verschillende delen van de N319. We gaan graag met u in gesprek.

Openingstijden

Het informatiecentrum is geopend:

 • woensdagmiddag van 12.00-17.00 uur
 • vrijdag van 13.00-20.00 uur
 • zaterdag van 10.00-14.00 uur

U vindt ons informatiecentrum N319 aan de Stationsstraat 12 in Ruurlo.

Bomen

Het CROW heeft een richtlijn opgesteld voor bomen langs provinciale wegen. Deze richtlijn gaat uit van een obstakelvrije zone naast de weg van minimaal 4,5 meter. Uitgaande van deze richtlijn staan er bijna 800 bomen in de berm van de N319 in de obstakelvrije zone. Wij hanteren een soepeler invulling van deze richtlijn met oog op het groene karakter van de provincie. We hebben een integrale afweging gemaakt op zes aspecten: landschappelijke inpassing (eindbeeld), vitaliteit van de bomen, ecologie (aanwezige flora en fauna zoals vleermuizen, belang biodiversiteit), kosten toekomstig beheer, draagvlak en verkeersveiligheid.

Meedenken over keuzes

In 2017 organiseerden wij twee bewonersavonden (op 15 februari en op 15 november). Wij vroegen de aanwezigen mee te denken over de bomenkap en de herplant aan de hand van de ontwerpschets prioritering voor de bomen (PDF 54,3 MB) en de ontwerpschets met de landschapsvisie (PDF 50 MB). Tijdens deze avonden hebben we input verzameld op de conceptplannen. Deze input is nu verwerkt in het definitieve bomenplan.

Flora, fauna, vitaliteit

Er is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Op enkele locaties is sprake van een vleermuizenroute. Bomen kunnen hier niet zomaar worden gekapt. Daarnaast is gekeken naar de ‘gezondheid’ van bomen (vitaliteit). Deze aspecten zijn niet op de tekeningen weergegeven maar wegen wel mee bij de uiteindelijke keuze voor (her)plant.

Landschapsvisie

De bomen langs de N319 hebben een cultuurhistorische waarde. Ze geven de weg een bepaalde uitstraling. Deze uitstraling willen we graag veilig stellen voor de toekomst, waarbij we ook rekening houden met de verkeersveiligheid. De samenhang in de bomenlaan langs de N319 kan beter. Er zijn gaten in de bomenlaan en soms ligt de nadruk op de parallelweg omdat hier de bomenlaan duidelijker aanwezig is. Deze tekening met de landschapsvisie (PDF 50 MB) gaat uit van een bomenlaan met bomen van verschillende soorten langs de N319. Zo verminderen we de gevoeligheid voor ziekten en plagen en verbeteren we de biodiversiteit. De bomen staan op een veilige afstand van de weg voor het verkeer. Hierdoor krijgt de N319 hoofdrijbaan weer de uitstraling van een hoofdweg.

Langs de parallelweg komen ook bomen te staan, aan een kant van de weg. De landschapsvisie vormt de handleiding voor het kappen en herplanten van bomen. We houden daarnaast rekening met andere afwegingsaspecten.

We hebben het traject opgedeeld in 16 compartimenten. In 2019 werken we aan 6 van de 16 compartimenten. We stellen de landschappelijke uitstraling zeker voor de toekomst en verbeteren de verkeersveiligheid. Onder het kopje Documenten staan tekeningen waarop we aangeven wat we met de bestaande bomen doen en waar we nieuwe bomen aanplanten.

Bij het selecteren van een aannemer hebben we twee boordelingscriteria zwaar laten meewegen. Dit zijn duurzaamheid en hoogwaardig hergebruik van gekapte bomen. Hierdoor komt er zo min mogelijk CO2 vrij vanuit het gekapte hout.

Conclusie

We hebben alle informatie afgewogen en verwerkt tot een integraal plan. Met dit plan herstellen we de bomenlaan en zorgen we dat de weg weer beter in het landschap past. Daarnaast verbeteren we de ook de verkeersveiligheid. Wij hebben voor dit plan een vergunning aangevraagd bij de gemeente Berkelland voor het kappen van 343 bomen in 6 van de 16 compartimenten. We planten 430 nieuwe bomen aan om de cultuurhistorische laan veilig te stellen voor de toekomst. De gemeente vraagt om een uitgebreidere toelichting van de aanvraag. Wij hebben hier meer tijd voor nodig. De aanvraagperiode voor de vergunning is daarom verlengd met 12 weken. We onderzoeken nu wat de gevolgen zijn voor de planning van het groot onderhoud. Dit onderhoud staat gepland voor de tweede helft van 2019.

Informatiecentrum

Tijdens de aanvraagperiode van de omgevingsvergunning en de periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend (bezwaar en beroep) richten wij een informatiecentrum in. Hier geven wij meer informatie over het eindbeeld dat we nastreven en de gemaakte afwegingen. Ook is een persoonlijk gesprek met deskundigen mogelijk. Het informatiecentrum opent over ongeveer 4 weken. Tot die tijd gaan we ook graag persoonlijk met u in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met provincieloket@gelderland.nl.

Andere knelpunten langs de N319

Samen met de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre en de politie onderzochten wij welke knelpunten we tijdens het groot onderhoud kunnen oplossen. we treffen de volgende maatregelen: 

 • maximumsnelheid van 80 km/u op parallelweg verlagen naar 60 km/u
 • parallelweg verbreden door bermverharding aan te brengen
 • overbodige aansluitingen verwijderen (i.o.m. eigenaren/aanwonenden)
 • verhoogde geleiders aanbrengen bij linksaf vakken
 • aantal parkeerhavens reduceren
 • betonbanden aanbrengen om bermschade te voorkomen

Documenten

Planning

 • Medio 2017: Gedeputeerde Staten nemen besluit over uit te werken maatregelen
 • 2017 - 2018: maatregelen uitwerken tot een definitief plan
 • Voorjaar 2019: aanvraag kapvergunning
 • Najaar 2019: uitvoering (mogelijk stellen we de uitvoering uit)

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.