N316: Montferland (Zeddam - ’s-Heerenberg)

Op de huidige noord – zuid verbinding N316 door de gemeente Montferland naar ’s Heerenberg wordt een nieuw tracé aangelegd; de Ontbrekende Schakel N316.

Deze weg zorgt ervoor dat verkeer gemakkelijker, veiliger en sneller door kan rijden. De Ontbrekende Schakel vormt een nieuwe directe verbinding tussen de bestaande rotonde Tolhuis (N335/N316) en bestaande rotonde Meilanden (N816/N827). Bij beide rotondes wordt hiervoor een nieuwe aansluiting gerealiseerd.

Redenen voor dit nieuwe traject

 • verbetering van de verkeerssituatie en leefbaarheid in de kernen ’s Heerenberg, Zeddam, Lengel en Azewijn
 • een directe verbinding vermindert de verkeersbelasting op het onderliggende wegennet
 • het stimuleren van de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen
 • het verminderen van de versnippering van het Bergherbos (EHS en grondwaterbeschermingsgebied)

Bij de aanleg van het nieuwe wegvak N316 wordt de Drieheuvelenweg, de bestaande route N316 door het Bergherbos, overgedragen aan de gemeente Montferland. De bestaande route wordt een 60 km/h weg. In het centrum van s’ Heerenberg wordt de snelheid verder verlaagd tot 30 km/h en er komt een vrachtwagenverbod. Het doel van deze maatregelen is niet alleen om de kwetsbare omgeving te ontzien, maar zijn ook nodig om het verkeer zoveel mogelijk via de nieuwe route te leiden.

De N316 wordt daarmee een zeer aantrekkelijk alternatief voor de toekomst!

Landschap versterken

Het aanleggen van een nieuw stuk weg heeft impact op de beleving van de omgeving en het landschap. De gemeente Montferland deed met het project 'Levend Landschap' ervaring op om in samenwerking met grondeigenaren en bewoners de beleving met het landschap te versterken. Deze kennis heeft de gemeente ingebracht in de voorbereidingsfase waardoor de landschappelijke inrichting van het nieuwe wegtracé mooier aansluit op de cultuurhistorische waarden in de omgeving. Daarnaast biedt deze inrichting ook meerwaarde voor de ecologische waarden in het gebied.

Ecologische maatregelen

Er bleek een aantal beschermde en zeldzame dier en- plantsoorten in het gebied aanwezig. Daarvoor worden maatregelen getroffen om de effecten van de nieuwe weg te beperken.

Enkele voorbeelden van maatregelen die zijn/worden getroffen:

 • er is zaad van Rode Agrimone (zeldzame plant in dit gebied) gewonnen en in 2017 in de omgeving uitgezaaid
 • we leggen een dassentunnel aan
 • we treffen maatregelen om de vliegroutes van de vleermuizen (8 soorten in dit gebied) in stand te houden
 • we treffen voorzieningen voor de rugstreeppad. Deze soort is op grotere afstand aangetroffen, maar we willen voorkomen dat deze tijdens de bouwfase wordt aangetrokken
 • we houden met de werkplanning rekening met het broedseizoen van de buizerd
 • voor de periode van bomenkap houden we rekening met vleermuizen en het broedseizoen van de vogels
 • we houden rekening met de aanwezigheid van de buizerd
 • het leefgebied voor de steenuil die in dit gebied veel voorkomt wordt geoptimaliseerd, onder andere door landschappelijk inpassing

Feestelijke start werkzaamheden

Op 31 januari 2019 vierden afgevaardigden van de gemeente, provincie, samenwerkende partners en een aantal (ex)grondeigenaren, de feestelijke start van de werkzaamheden aan de N316. Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie en wethouder Oscar van Leeuwen van de gemeente Montferland rolden een stukje vleermuisscherm af op de Hartjensstraat in het gebied. Openstelling van de weg volgt medio 2020.

Conny Bieze met afgevaardigden

Vervolg

Binnenkort starten we met archeologisch veldonderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. In het voorjaar van 2019 wordt een aannemer gezocht.

Planning

In 2019 wordt naar verwachting de bouwwerkzaamheden gestart.  

Openstelling van de weg volgt medio 2020.

Documenten

Montferland

Op de website van de gemeente Montferland is informatie over dit traject te vinden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.