N315: Haaksbergseweg - N18

We zijn gestart met de planvoorbereiding van de N315 tussen de bebouwde kom van Neede en de nieuwe aansluiting op de N18. Er zijn aanpassingen nodig om de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling te verbeteren tussen Neede en de N18. Ook wordt hiermee ingespeeld op de verwachte verkeerstoename die de aanleg van de N18 met zich meebrengt. De werkzaamheden aan de weg starten in het voorjaar van 2021.

Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling

De huidige Haaksbergseweg, tussen de bebouwde kom van Neede en de nieuwe aansluiting van de N18 is te smal. De Haaksbergseweg is een belangrijke schakel in de wegenstructuur van de Achterhoek en vormt een belangrijke verbinding tussen de N18 en de regio’s Achterhoek en Cleantech. Dat vraagt om goed ingerichte kruispunten en het verbreden van de rijbaan, zodat het verkeer beter doorstroomt. We gaan de Haaksbergseweg (N315) tussen de kom Neede en de N18 verbreden van 6 meter naar 7,50 meter zodat het verkeer beter kan doorstromen.

Ter hoogte van Rietmolen komt een rotonde met bushaltes. De rotonde zorgt ervoor dat verkeer van en naar de zijwegen beter doorstroomt en voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken. Ook passen we het kruispunt Achterste Russchemorsdijk aan en verleggen en verbreden we het fietspad langs de Haaksbergseweg.

Bomenkap

De huidige bomen staan te dicht langs de weg tussen Neede en de N18 om de wegverbreding mogelijk te maken. Bij graafwerkzaamheden beschadigen de wortels waardoor de bomen minder vitaal worden. Provincie Gelderland heeft daarom op 21 november 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeente Berkelland om 178 bomen te kappen langs de N315 tussen Neede en de N18.
Gemeente Berkelland heeft meer tijd nodig om de aanvraag te beoordelen. Uiterlijk 22 april 2020 neemt zij hierover een besluit.

Nieuwe bomen

We planten 221 nieuwe bomen langs de verbrede weg. Samen met gemeente Berkelland kijken we naar voldoende soortenrijkdom in deze nieuwe bomen.

Bomenkap onvermijdelijk

Gedeputeerde Staten (GS) werken aan nieuw beleid voor bomen en bos. Uitgangspunten zijn de ambities uit de omgevingsvisie en het behoud van gezonde bomen. In afwachting van dit nieuwe beleid voeren GS natuurherstelprojecten en verkeersveiligheidsmaatregelen voor fietsers en voetgangers de komende maanden uit. Alle lopende provinciale projecten zijn opnieuw beoordeeld waarbij zorgvuldig is afgewogen of het kappen van bomen nodig is. Volgens GS is dat soms onvermijdelijk.

Ook wegenprojecten, waarvoor het provinciaal inpassingsplan is vastgesteld gaan door, ook al is daar bomenkap aan de orde. De plannen van de N315 Haaksbergseweg zijn in november 2018 vastgesteld, inclusief de kap van de bomen en het nieuwe landschapsplan. De omgeving is daarover destijds geïnformeerd.

Werkzaamheden

 • kappen van bomen langs de Haaksbergseweg
 • verbreden Haaksbergseweg van 6,0 naar 7,5 meter
 • verleggen en verbreden we het fietspad langs de Haaksbergseweg
 • aanpassen aansluiting ter hoogte van de Achterste Russchemorsdijk
 • verleggen van sloten
 • aanbrengen bomenlaan en groenvoorzieningen langs de Haaksbergseweg
 • aanleggen rotonde ter hoogte van Rietmolen (zie onderstaande video)

Impressie rotonde Rietmolen

Geluid

We hebben akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de nieuwe weg. Hieruit blijkt dat de wijziging van de weg leidt tot een toename van geluid. Een aantal woningen komt daarom in aanmerking voor geluidswerende voorzieningen aan de gevel. We hebben de bewoners daarover geïnformeerd. Zij krijgen een pakket maatregelen aangeboden als het geluidsniveau in de woning niet aan de norm voldoet. Een aannemer voert de isolatiewerkzaamheden uit. Naar verwachting gebeurt dit in de 2e helft van 2020.

Planning

 • November 2019:
  aanvragen omgevingsvergunning voor kappen van bomen
 • Augustus 2020 – december 2020: Kappen van bomen tussen
 • 2021: Uitvoering wegwerkzaamheden tussen maart 2021 en november 2021
 • November 2021 - maart 2022: planten nieuwe bomen en inrichten gebied rondom rotonde Rietmolen

Documenten

Heeft u informatie nodig?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.