N315: Haaksbergseweg - N18

We zijn gestart met de planvoorbereiding van de N315 tussen de bebouwde kom van Neede en de nieuwe aansluiting op de N18. 

Definitief ontwerp

Op het voorlopige ontwerp, zoals gepresenteerd op de inloopbijeenkomst 21 december 2016, hebben we op verzoek van bewoners aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen hebben geleid tot het definitief ontwerp (PDF 6 MB). Dit is de basis voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de grondverwerving. De reconstructie van dit weggedeelte vindt naar verwachting in 2019 plaats.

Maatregelen

 • rooien van bomen langs de Haaksbergseweg
 • verbreden Haaksbergseweg van 6,0 naar 7,5 meter
 • aanpassen aansluiting ter hoogte van de Voorste Russchemorsdijk / Kleislagdijk
 • verleggen van sloten
 • aanbrengen bomenlaan en groenvoorzieningen langs de Haaksbergseweg
 • aanleggen rotonde ter hoogte van Rietmolen (zie onderstaande video)

Impressie rotonde Rietmolen

Provinciaal Inpassingsplan

De aanpassingen van de N315, waaronder de rotonde in Rietmolen, vallen buiten de grenzen van het huidige bestemmingsplan. Daarom stellen wij hiervoor een provinciaal inpassingsplan op. Op deze manier maken we de werkzaamheden mogelijk.

Juridisch en planologisch kader

Gedeputeerde Staten hebben op 30 januari 2018 ingestemd met het ontwerp inpassingsplan N315 ‘Kom Neede – aansluiting grens Tracébesluit N18’. Het inpassingsplan vormt het juridisch en planologische kader voor de reconstructiewerkzaamheden tussen Neede en de N18. Met deze ingrepen verbeteren we de verkeersveiligheid op de N315 tussen Neede en de N18. Ook spelen wij zo in op de (verwachte) verkeerstoename die de aanleg van de N18 met zich meebrengt. Provinciale Staten stelt naar verwachting in het voorjaar van 2018 het inpassingsplan vast.

Procedure Inpassingsplan

Van 7 februari 2018 tot en met 20 maart 2018 heeft het ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen hebben op enkele punten geleid tot aanpassingen van het plan. Zo is de plangrens aangepast om de ontsluiting naar een perceel te verbeteren en is de toelichting van het inpassingsplan aangepast op het onderwerp waterberging. De zienswijzenota, met daarin een samenvatting van de zienswijzen en de beantwoording, is als bijlage toegevoegd aan het concept inpassingsplan (bijlage 12).

Gedeputeerde Staten hebben op 4 september 2018 ingestemd met het concept inpassingsplan N315 ‘Kom Neede – aansluiting grens Tracébesluit N18’. Het concept inpassingsplan wordt op 14 november 2018 ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Na vaststelling kunnen alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend, in beroep gaan bij de Raad van State. De Raad van State doet binnen zes maanden na vaststelling uitspraak.

Het concept inpassingsplan en de bijbehorende bijlagen kunt u vinden op de website van het concept inpassingsplan N315 Kom Neede - aansluiting grens Tracébesluit N18 

Geluid en luchtkwaliteit

Voor het toetsen van het ontwerp op geluid en luchtkwaliteit benaderen we een gespecialiseerd adviesbureau. De uitgangspunten van dit rapport komen voort uit het vastgestelde verkeersmodel Regiomodel Achterhoek (2016). Hierbij wordt het hoge verkeersscenario 2030 gebruikt. Dat gaat uit van een verkeerstoename van 3192 mvt/etmaal ten opzicht van 2014 (6430 mvt/etmaal)

Grondverwerving

Voor de aanpassingen van de N315 zijn grondaankopen noodzakelijk. In april 2017 zijn we op basis van het definitieve ontwerp gestart met de voorbereiding van de grondverwerving. Eigenaren van aan te kopen percelen worden door ons benaderd.

Verkeersbesluiten

Parallel aan het inpassingsplan wordt voor de Haaksbergseweg een verkeersbesluitprocedure doorlopen. Het ontwerp-verkeersbesluit ligt gelijktijdig met het inpassingsplan ter inzage. Na het aanpassen van het ontwerp starten we met het voorbereiden van een inpassingsplan (IP) en de noodzakelijk grondaankopen. Na vaststelling van het IP en het aankopen van de gronden startende werkzaamheden op zijn vroegst in het najaar van 2018 .

Planning

 • najaar 2018
  Behandeling beroepsprocedures bij de Raad van State en/of Rechtbank
 • 2019
  Uitvoeren reconstructiewerkzaamheden Haaksbergseweg.

Documenten

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Heeft u informatie nodig?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.