N315: Haaksbergseweg - N18

We zijn gestart met de planvoorbereiding van de N315 tussen de bebouwde kom van Neede en de nieuwe aansluiting op de N18. Er zijn aanpassingen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren tussen Neede en de N18. Ook wordt hiermee ingespeeld op de verwachte verkeerstoename die de aanleg van de N18 met zich meebrengt.

Definitief ontwerp

In het definitieve ontwerp (PDF 6 MB) zijn de wensen van de bewoners meegenomen van de inloopbijeenkomst van 21 december 2016. De aanpassingen van de N315, waaronder de rotonde in Rietmolen, vallen buiten de grenzen van het huidige bestemmingsplan. Daarom is een Provinciaal Inpassingsplan nodig. Provinciale Staten heeft op 14 november 2018 het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden vindt naar verwachting in 2020 plaats.

Maatregelen

  • rooien van bomen langs de Haaksbergseweg
  • verbreden Haaksbergseweg van 6,0 naar 7,5 meter
  • aanpassen aansluiting ter hoogte van de Voorste Russchemorsdijk / Kleislagdijk
  • verleggen van sloten
  • aanbrengen bomenlaan en groenvoorzieningen langs de Haaksbergseweg
  • aanleggen rotonde ter hoogte van Rietmolen (zie onderstaande video)

Impressie rotonde Rietmolen

Geluid en luchtkwaliteit

Voor het toetsen van het ontwerp op geluid en luchtkwaliteit benaderen we een gespecialiseerd adviesbureau. De uitgangspunten van dit rapport komen voort uit het vastgestelde verkeersmodel Regiomodel Achterhoek (2016). Hierbij wordt het hoge verkeersscenario 2030 gebruikt. Dat gaat uit van een verkeerstoename van 3192 motorvoertuigen/etmaal ten opzicht van 2014 (6430 motorvoertuigen/etmaal).

Grondverwerving

Voor de aanpassingen van de N315 zijn grondaankopen noodzakelijk. In april 2017 zijn we op basis van het definitieve ontwerp gestart met de voorbereiding van de grondverwerving. Eigenaren van aan te kopen percelen worden door ons benaderd.

Planning

2019:

  • grondverwerving
  • september / oktober 2019 kappen bomen langs de N315
  • september 2019 verleggen waterschapssloot ter hoogte van Haaksbergseweg 132-134.

2020: uitvoeren reconstructiewerkzaamheden Haaksbergseweg.

Documenten

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Heeft u informatie nodig?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.