Luchtvaart en Lelystad Airport

Luchtvaart beïnvloedt de woon- en leefkwaliteit van onze provincie. Het bewaken van deze kwaliteit is een kerntaak van de provincie, daarom maken we ons hard om besluitvorming rondom luchtvaart en het luchtruim te beïnvloeden. Dat doen we specifiek richting de gevolgen van het openstellen van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer. Daarnaast zijn we zelf als provincie verantwoordelijk voor vergunningverlening en luchthavenbesluiten voor luchthavens in onze provincie.

Opening Lelystad Airport

De luchthaven is onderdeel van de Schiphol Group. Deze kreeg toestemming om Lelystad Airport als overloop luchthaven te laten functioneren voor Schiphol. De vliegroutes van en naar Lelystad Airport gaan over onze provincie, omdat het vliegverkeer van en naar de luchthaven onder het Schipholverkeer moet vliegen. Dan komen ze relatief laag over. Dit leidt tot veel onrust onder inwoners in Gelderland. Minister Van Nieuwenhuizen (van I&W) besloot in reactie hierop meer tijd te nemen voor het proces richting de opening van de luchthaven. Ze gaat uit van een opening van Lelystad Airport in 2020. In het Startbesluit in april 2019, beschrijft I&W haar oplossing tegen het laagvliegen.  

Wat boven ons gebeurt, raakt ons op de grond. We verzetten ons tegen het langdurig laagvliegen boven Gelderland. De provincie Gelderland volgt actief en kritisch alle ontwikkelingen.

Actueel

Gelderse reactie op het Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek van 15 januari 2020: Het rapport constateert dat luchtvaart bijdraagt aan stikstof, CO2, ultrafijnstof en geluidhinder. Het advies geeft een extra argument om een einde te maken aan het onnatuurlijk, langdurig laagvliegen boven onze provincie, omdat het leidt tot stikstofneerslag in de ondergelegen kwetsbare natuur op de Veluwe en andere natuurgebieden in onze provincie. We werken met alle sectoren aan een gebiedsgerichte aanpak om de stikstofneerslag op onze kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Een toename door het openstellen van Lelystad Airport staat daar haaks op. Het adviescollege adviseert daarom om de luchtvaart te verduurzamen. Want de milieubelasting van de luchtvaart is groot. We pleiten als Gelderland al langer voor schone en verantwoorde alternatieven voor vliegen. Wij vragen het ministerie hier nogmaals aandacht voor in haar Luchtvaartnota, die binnenkort verschijnt. Als provincie stimuleren we zelf in dit kader het Dutch Electronic Aviation Centre op Teuge.

Gelderse reactie op versturen brief van Overijssel op 6 januari 2020 aan Minister van Nieuwenhuizen: Wij vinden dat Lelystad Airport pas open kan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland. Dat standpunt is helder en bekend in Den Haag. We zien geen aanleiding om hierover nu een brief aan de minister te sturen. We volgen de besluitvorming in Den Haag over de openingsvoorwaarden voor Lelystad Airport, de concept-Luchtvaartnota en de ontwikkelingen rondom de herindeling van het luchtruim.

Begin juli 2019 kondigde de minister aan dat de opening van Lelystad Airport niet in het voorjaar van 2020 plaatsvindt. Voor Gelderland is het belangrijk dat Lelystad Airport pas open gaat als het laagvliegen is opgelost.

De Nota van Antwoord Wijziging Luchtvaartbesluit verscheen op 3 juli 2019. Zie voor de Gelderse zienswijze het nieuwsbericht van 20 februari 2019 onder 'Nieuwsberichten'. We bestuderen de reacties op onze Gelderse zienswijze en andere zaken die opvallen voor Gelderland. Deze bespreken we vervolgens met onze Gelderse partners.

Bevoegdheden en handreiking

De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid (I&W). Provincies hebben hierin geen formele taak, maar wel de rol van belangenbehartiger. De vliegroutes hebben namelijk ook invloed op de grond. We kijken bij de luchtvaart naar de gevolgen voor onze leef kwaliteit. Op 29 augustus 2019 boden alle provincies de handreiking ‘Samen werken aan het luchtruim’ (PDF 488 kB) aan het rijk. Daarin bieden zij aan om gevraagd en ongevraagd te adviseren over luchtvaart en luchtruim. Provincies vragen het rijk om proactief effecten van luchtvaart op de woon- en leefkwaliteit in provincies tijdig inzichtelijk te maken.

Ontwikkelingen voor Gelderland

Luchtvaart is niet meer weg te denken. Voor Gelderland is de luchtvaart een van de manieren waarop we ons verplaatsen, naast bijvoorbeeld de trein en de auto. Het zorgt voor de verbinding met regio’s die van belang zijn voor Gelderland. Meer oog hebben voor de gevolgen van luchtvaart voor het woon- en leefklimaat is nodig. Waarbij we werk moeten maken voor het toepassen van duurzame alternatieven, zoals de trein.

Luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) stelt voor de periode 2020 tot 2050 nieuw beleid op voor de luchtvaart. Dit beleid staat in de Luchtvaartnota 2020-2050. Voor deze Luchtvaartnota komt een planMER (milieu effect rapportage). De planMER-procedure biedt de garantie dat het milieubelang vroegtijdig en volwaardig wordt meegewogen in de besluitvorming. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap voor het opstellen van een planMER voor de Luchtvaartnota 2020-2050. Hierop is het indienen van een zienswijze mogelijk. De provincie Gelderland diende op 16 april 2019, in afstemming met de Gelderse partners (gemeenten en maatschappelijke organisaties), een zienswijze (PDF 190 kB) in over de NRD. De Gelderse zienswijze is een reactie op hoofdlijnen. Wij vragen het ministerie van I&W inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van luchtvaart op onze woon- en leefkwaliteit in Gelderland. Dit geldt ook voor welke CO2 doelstellingen meegegeven gaan worden voor de luchtvaart en welke luchtvaartscenario’s (groei, stagnatie of daling) zij hanteert.

Herziening luchtruim

Het Nederlands luchtruim is druk en door de toename van het aantal vluchten wordt het steeds drukker. Om de toenemende druk op de beschikbare ruimte in goede banen te leiden werkt het ministerie van I&W samen met Defensie aan een herziening van het Nederlandse luchtruim. Het doel van het ministerie is een efficiënter ingedeeld luchtruim met minder overlast op de grond.

Correspondentie