Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Het Lingegebied en Diefdijk-Zuid is een uniek stukje natuur langs de rivier de Linge en de Diefdijk. In het kleinschalige rivierenlandschap met open water, rietlanden, moeras, grasland en natte wilgenbosjes is rust en ruimte. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken, is het Lingegebied en Diefdijk-Zuid aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied ligt in de gemeenten West-Betuwe en Vijfheerenlanden in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Behouden en versterken van bijzondere natuur

Water- en moerasvogels voelen zich in het gebied thuis, zo broeden er blauwborsten, purperreigers en bruine kiekendieven. In de graslanden groeien dotterbloemen en orchideeën. De rivier en de oevers zijn het leefgebied van bijzondere vissen en amfibieën, zoals de bittervoorn en de kamsalamander. Het leefgebied van deze bijzondere planten en dieren willen we behouden en versterken. Daarvoor zijn maatregelen aan de grondwaterstand nodig.

De Eng in het Lingegebied

Natura 2000-beheerplan

Deze maatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid (PDF 16 MB). Door nieuw moeras en grasland voor moerasvogels aan te leggen kunnen we de bijzondere natuur in het gebied beschermen en herstellen.

Hogere stand van het grondwater

De meest zichtbare maatregelen nemen we bij het natuurgebied Nieuwe ZuiderLingedijk. Daar leggen we een overgangszone aan tussen het natuurgebied en de polder, een zogeheten bufferzone. In deze bufferzone verleggen we een watergang en verhogen we de grondwaterstand. Bij de Asperense Vliet komt een kwelscherm om het weglekken van water uit het natuurgebied te stoppen en verdroging tegen te gaan. Om goed zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van het verhogen van de grondwaterstand hebben we op verschillende plekken peilbuizen geplaatst. De grondwaterstand wordt continu gemeten en gaat door tot 2024. U kunt de grondwaterstanden in Lingegebied en Diefdijk-Zuid bekijken op het online meetnet.

Aanpak stikstof in het Natura 2000-gebied

Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom zijn in het beheerplan maatregelen die de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied moeten beschermen. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse voor het Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Vergunning voor activiteiten

Aan het uitvoeren van sommige activiteiten in en bij Het Lingegebied en Diefdijk-Zuid stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur in gevaar kunnen brengen is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Procedures en planning

In januari 2017 is het Natura 2000-beheerplan voor het Lingegebied en Diefdijk-Zuid vastgesteld. De maatregelen voor het gebied zijn een uitwerking van het beheerplan. De voorbereidingen voor deze maatregelen zijn gestart, de uitvoering start in 2020.

Provinciaal inpassingsplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Voor het Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het inpassingsplan maakt het uitvoeren van natuurmaatregelen uit het voormalige Programma Aanpak Stikstof in het Natura 2000-gebied mogelijk. Deze maatregelen zijn nodig om de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. In het Natura 2000-gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid gaat het om de aanleg van een watergang buiten het natuurgebied om in het natuurgebied verdroging tegen te gaan.

Het inpassingsplan is op 26 september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. Tegen het inpassingsplan is beroep ingesteld. De Raad van State heeft dit beroep in de uitspraak van 22 februari 2020 verworpen. Het inpassingsplan is onherroepelijk en definitief in werking.

Betrokken organisaties Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Staatsbosbeheer is eigenaar van het grootste deel van het natuurgebied en voert het werk uit dat nodig is op haar eigendommen. Waterschap Rivierenland neemt de watermaatregelen die nodig zijn, bijvoorbeeld aan watergangen. Gemeente West-Betuwe zorgt voor de benodigde vergunningen. Provincie Gelderland coördineert de maatregelen voor het Gelderse grondgebied. Provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn verantwoordelijk voor de maatregelen in die provincies.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Lingediefdijk en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.