Landschap en biodiversiteit

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • De aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van in de regeling opgenomen landschapselementen buiten het Gelders Natuurnetwerk (GNN)
  • Maatregelen ter verbetering van het leefgebied van niet prioritaire soorten buiten het GNN
  • Maatregelen om beleving van het landschap te vergroten, zoals kleinschalige recreatieve voorzieningen, onverharde paden en eenvoudige houten loopbruggetjes
  • Maatregelen om betrokkenheid van burgers bij het landschap te vergroten, zoals educatie, voorlichting aan vrijwilligers
  • Investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten
  • Opstellen van een biodiversiteitsplan door gemeenten. Het plan bevat maatregelen voor actieve bescherming van soorten, natuurinclusief bouwen, ecologisch beheer van bermen en voor het betrekken van inwoners bij vergroten van biodiversiteit.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.2 Landschap en biodiversiteit.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

Let op: deze subsidie is voornamelijk bedoeld voor gemeenten, bos- en landgoedeigenaren, en stichtingen met als statutaire doelstelling educatieve natuur- en landschapsvoorlichting. Particulieren kunnen informeren bij de gemeente naar subsidiemogelijkheden.

U vindt het aanvraagformulier voor deze regeling in het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Landschap en biodiversiteit’.

In de checklist verplichte bijlagen  (PDF 100 kB) kunt u lezen welke informatie als bijlage bij uw aanvraag meegestuurd dient te worden.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.