Laatste informatiebijeenkomst Omgevingsvisie- en verordening

16-7-2018 Kinderen op glazen balkon Eusebiuskerk

Donderdag 2 augustus 2018 is de laatste van de 3 informatiebijeenkomsten over de Omgevingsvisie en verordening. U bent van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur in het Huis der Provincie. De ontwerp-Omgevingsvisie en het actualisatieplan Omgevingsverordening liggen van 14 juni tot en met 9 augustus 2018 ter inzage.

Zienswijze indienen

In verband met de zomerperiode, hebben we de wettelijke termijn voor de ter inzagelegging van 6 weken verruimd met 2 weken. Iedereen kan in deze periode reageren, vragen stellen of een zienswijze indienen. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u een pro-forma zienswijze indienen. Als u zich hiervoor aanmeldt, heeft u 2 extra weken voor uw reactie: tot en met 23 augustus 2018. Op 21 november 2018 vindt de hoorzitting over de ontwerp-Omgevingsvisie en -verordening plaats. Provinciale Staten besluiten hierover waarschijnlijk op 19 december 2018.

Continu in gesprek

Ook hierna blijven we graag met u in gesprek over de toekomst van Gelderland. We zien de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland als een uitnodiging aan iedereen die met ons mee wil doen om ervoor te zorgen dat Gelderland die gave plek blijft om te wonen, te werken en te leven.

Omgevingsvisie: provinciale toekomstschets van Gelderland

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is een toekomstschets van Gelderland. Het geeft op hoofdlijnen aan waar de provincie voor wil gaan: wat van waarde is en we willen beschermen en waar we ruimte zien voor ontwikkeling. De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is de leidraad voor het provinciaal omgevingsbeleid. Het bindt ons als provincie, in wat wij doen (zelfbindend) – wij committeren ons hieraan. De omgevingsvisie Gaaf Gelderland is een doorontwikkeling van onze visie uit 2014. We zijn opnieuw in gesprek gegaan met onze partners. Daarnaast hebben we input en inspiratie gehaald uit onze continue dialoog, in de vaste samenwerking rondom specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld wonen of mobiliteit.

Omgevingsverordening: grotendeels beleidsneutraal herzien

Naast de Omgevingsvisie actualiseren we ook met regelmaat de Omgevingsverordening. Hierin staan de regels over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving beschreven. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met ieders belangen om te gaan. We nemen de tijd om, na vaststelling van deze visie, de verordening vanuit de nieuwe inzichten de komende jaren goed onder de loep te nemen. Daarom passen we deze keer vooral redactioneel de Omgevingsverordening aan.

Op basis van lopende besluitvorming zijn slechts enkele beleidsterreinen, zoals wonen en windenergie, inhoudelijk aangepast; de rest zijn beleidsneutrale wijzigingen. Voor grote inhoudelijke wijzigingen van de Omgevingsverordening – mede in het licht van de Omgevingswet – is een intensief gesprek met elkaar nodig. In 2019 gaan we met onze partners in gesprek en passen we onze Omgevingsverordening opnieuw aan. Zo blijven we werken aan een passende Omgevingsverordening.

Terug naar nieuwsoverzicht