Ook in de toekomst voldoende drinkwater

Komende jaren stijgt de vraag naar drinkwater, onder meer door bevolkingsgroei en economische groei. Klimaatverandering en intensiever gebruik van de bodem maken het noodzakelijk om grondwater te reserveren als toekomstige drinkwatervoorziening. De zorg voor grondwater en het beschikbaar stellen van voldoende bronnen voor de drinkwatervoorziening ligt bij de provincie. Daarom wijzen we Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening aan.

Hoe doen we dat?

Het aanwijzen van ASV-gebieden gaat via een m.e.r. (mileueffectrapportage) procedure. We brengen milieugevolgen in beeld, voordat we een besluit nemen. De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan waar reserveringsgebieden voor drinkwatervoorziening kunnen komen. Dit deden we met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, LTO, koepels van het bedrijfsleven en de bodemenergie- en geothermiesector. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (MER) (PDF 55 MB). Dit is een heel technisch rapport. Daarom zijn de resultaten ook in te zien via een digitale samenvatting. Omdat bijlage 8 van het MER door het aantal factsheets niet digitaal toegankelijk te maken is, ontbreekt deze in het .PDF document van de Milieueffectrapportage. U kunt deze wel downloaden vanuit bovenstaande digitale samenvatting. Voor vragen over de niet-digitaal toegankelijke factsheets kunt u contact opnemen met ons. Wij lichten de inhoud van deze documenten graag toe.

Heeft u vragen naar aanleiding van het rapport? Stel uw vraag via het vragenformulier of per e-mail via provincieloket@gelderland.nl.

Grondwater en andere bronnen

Bij het zoeken naar mogelijke ASV-gebieden hebben we gekeken naar nieuwe gebieden voor grondwaterwinning en  andere mogelijkheden van waterwinning, zoals oevergrondwater en brakgrondwater. Ook hebben we gekeken of het mogelijk is om meer water te winnen uit bestaande bronnen. Voor al deze gebieden zijn de effecten onderzocht, waaronder het effect op grondwaterafhankelijke natuur en waardevolle wateren, landbouw, bodemdaling,  cultuurhistorie en archeologie. In het onderzoek is ook gekeken naar de mogelijke overlap met gebieden waar bodemenergie of geothermie wordt verwacht. Verder is naar de haalbaarheid van verschillende typen bronnen gekeken, bijvoorbeeld hoeveel tijd er nodig is om de winning te realiseren.

Beschermingsbeleid

Net als het beschermingsbeleid bij grondwaterbeschermingsgebieden is voor de ASV-gebieden ook beschermingsbeleid nodig. In het MER onderzochten we wat de effecten zijn van twee verschillende niveaus van bescherming. Een hoge bescherming betekent veel beperkingen voor de omgeving. Een lage bescherming kan betekenen dat het grondwater niet meer geschikt is voor drinkwaterwinning, op het moment dat er vraag is naar extra drinkwater. Bij het opstellen van het beschermingsbeleid maken we afwegingen tussen de risico’s van (bijvoorbeeld) bedrijfsactiviteiten en hetgeen wat onder de grond gebeurt. Denk hierbij aan: boringen, open én gesloten bodemenergiesystemen of mijnbouw, waaronder aardwarmtewinning.

Wat betekent dit nu voor Gelderland?

Het MER is alleen een rapport van de onderzoeken naar effecten van de mogelijke ASV-gebieden. We maken op basis van het MER een afweging en keuze voor de aan te wijzen gebieden en het beschermingsbeleid. De precieze begrenzing van de ASV-gebieden en regels voor de bescherming van het grondwater komen in een ontwerp besluit te staan. Als Gedeputeerde Staten akkoord gaan met het ontwerp besluit, dan ligt het naar verwachting in de periode oktober – november ter inzage. Dan kan iedereen reageren op het besluit. De definitieve besluitvorming door Provinciale Staten staat in het eerste kwartaal van 2022 gepland. De op de Omgevingswet gebaseerde beschermingsregels gaan dan per 1 juli 2022 gelden.

Eerdere onderzoeken

Eerder stelden Gedeputeerde Staten de volgende onderzoeken en notities vast:

In 2018 en 2019 voerden we onderstaande onderzoeken uit: