Ook in de toekomst voldoende drinkwater

De vraag naar drinkwater stijgt de komende jaren. Om hier in de toekomst in te kunnen voorzien, wijzen we een aantal drinkwaterreserveringsgebieden aan. In deze gebieden wordt nog niet meteen water gewonnen. Ze hebben wel bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid staan in het ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV).

Inspraak

Van woensdag 20 oktober tot en met dinsdag 30 november 2021 lag het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV en het MER ter visie. Tijdens deze periode zijn er drie informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er vragen gesteld en beantwoord. Dit is het overzicht met deze vragen en antwoorden (PDF 900 Kb). Iedereen kon reageren op het voorstel. De animo hiervoor was groot. We hebben meer dan 300 zienswijzen ontvangen. 

In de komende periode zal de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies geven. We verwerken de binnengekomen zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. in een zienswijzenota. Hierin is te lezen of een zienswijze heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve actualisatieplan. Gedeputeerde Staten leggen dit plan samen met de zienswijzenota ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in voorjaar 2022. Alle indieners van een zienswijze ontvangen dan ook de zienswijzenota. De op de Omgevingswet gebaseerde beschermingsregels gaan per 1 juli 2022 gelden.

Ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening 9 ASV

Hieronder kunt u het actualisatieplan bekijken. Let op: de reactieperiode is gesloten. U kunt geen zienswijze meer indienen.

  • Digitaal via Planoview, hierin staan alle provinciale wetten en regels. Bovenaan klikt u op de knop ‘plannen selecteren’. Vervolgens vinkt u het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening 9 ASV aan.
  • Als PDF (ZIP 263 MB).
  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop 'plannen zoeken'. Er opent een nieuw scherm. Wijzig Zoek op adres in Zoek op 'plannaam of -nummer' en voer de volgende IMRO-codes in om de Omgevingsvisie of de Omgevingsverordening te raadplegen: NL.IMRO.9925.PVOVa9-ontw.

Extra drinkwater nodig

De provincie moet zorgen voor grondwater en voldoende drinkwaterbronnen. Door bevolkingsgroei en economische groei moeten we rekening houden met een stijgende vraag naar drinkwater in de komende jaren. Daarnaast verandert het klimaat en wordt de bodem steeds intensiever gebruikt. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering voor 55 miljoen m3 extra drinkwater per jaar.

Onderzoek mogelijke waterwinningen

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In afstemming met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, LTO, koepels van het bedrijfsleven en de bodemenergie- en geothermiesector. Het MER beschrijft de milieueffecten van (aanvullende) grondwateronttrekkingen in 71 potentiële gebieden. Het volledige MER is terug te vinden in het ZIP-bestand met het Ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening en bijlagen. Het MER is een uitermate technisch rapport, daarom is een gedeelte hiervan ook te bekijken via een digitale samenvatting.

Op basis van het MER en input van de genoemde partijen hebben we een keuze gemaakt voor 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Bij de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden is zoveel mogelijk rekening gehouden met andere functies, zoals bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en kansen voor geothermie. Naast grondwaterwinning zijn ook gebieden voor oevergrondwaterwinning (Waal en IJssel) opgenomen. Ook is gekeken naar een zekere spreiding over Gelderland, zodat de lasten niet in één regio terecht komen.

Drinkwaterreserveringsgebieden

De 11 drinkwaterreserveringsgebieden liggen in  meer of mindere mate in 27 gemeenten in Gelderland. Het gaat om gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Beuningen, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doesburg, Druten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Lochem, Montferland, Nederbetuwe, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, West Betuwe, Zevenaar en Zutphen.

Klik op de kaart voor grote versie (PDF).

In het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening in Planoview kunt u inzoomen op de gebieden. Het gaat om een reservering van gebieden voor grondwater voor drinkwater. Er wordt op korte termijn nog geen drinkwater gewonnen. Daarvoor moet eerst verder onderzoek gedaan worden naar een concrete locatie binnen de gebieden. Dat gebeurt in aparte m.e.r.-procedures.

Regels om de gebieden te beschermen

We willen ervoor zorgen dat het grondwater in de aangewezen gebieden in de toekomst nog steeds geschikt is om drinkwater van te maken, zonder vergaande zuivering. Daarom gaan in deze gebieden regels gelden om het water te beschermen. Er zijn twee typen gebieden, drinkwaterreserveringsgebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt en kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zonder deze beschermende laag. Voor deze twee typen gebieden gelden verschillende regels. In gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt, kan bovengronds meer. In het ontwerp-Actualisatieplan leest u welk beschermingsbeleid geldt in welk gebied. Ook tijdens informatieavonden lichten we de regels toe.

Duurzame drinkwatervoorziening

Samen met waterschappen en Vitens werken we aan een ‘Duurzaam watersysteem met een duurzame drinkwaterwinning’. Dit is niet morgen klaar. We gaan de ontwikkelingen in de drinkwaterreserveringsgebieden monitoren, zodat we hierop in kunnen spelen. Daarnaast werken we samen aan een verdere optimalisatie van de drinkwatervoorziening en een goede inpassing in de omgeving via gebiedsprocessen. Ook is verder onderzoek nodig naar de mogelijkheid om andere bronnen voor ons drinkwater te gebruiken, zoals oevergrondwater en brakwater en naar andere concepten zoals de wateraccu Veluwe en seizoensgebonden inzet van bronnen. Ook wordt ingezet op waterbesparing.